Hãy vui lên vì phần thưởng của anh em trên trời thật lớn lao – SN song ngữ ngày 1.11.2019

0

Matthew 5,1-12a

Friday (November 1): “Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven”

Scripture: Matthew 5:1-12a 

1 Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down his disciples came to him. 2 And he opened his mouth and taught them, saying: 3 “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. 4 “Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. 5 “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. 6 “Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. 7 “Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. 8 “Blessed are the pure in heart, for they shall see God. 9 “Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. 10 “Blessed are those who are persecuted for righteousness’ sake, for theirs is the kingdom of heaven. 11 “Blessed are you when men revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. 12 Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven

Thứ Sáu  1-11             Hãy vui lên vì phần thưởng của anh em trên trời thật lớn lao

Mt 5,1-12a

1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng: 3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Meditation: 

What is the good life which God intends for us? And how is it related with the ultimate end or purpose of life? Is it not our desire and longing for true happiness, which is none other than the complete good, the sum of all goods, leaving nothing more to be desired? Jesus addresses this question in his sermon on the mount. The heart of Jesus’ message is that we can live a very happy life. The call to holiness, to be saints who joyfully pursue God’s will for their lives, can be found in these eight beatitudes. Jesus’ beatitudes sum up our calling or vocation – to live a life of the beatitudes. The word beatitude literally means “happiness” or “blessedness”.

God gives us everything that leads to true happiness

What is the significance of Jesus’ beatitudes, and why are they so central to his teaching? The beatitudes respond to the natural desire for happiness that God has placed in every heart. They teach us the final end to which God calls us, namely the coming of God’s kingdom (Matthew 4:17), the vision of God (Matthew 5:8; 1 John 2;1), entering into the joy of the Lord (Matthew 25:21-23) and into his rest (Hebrews 4:7-11).  Jesus’ beatitudes also confront us with decisive choices concerning the life we pursue here on earth and the use we make of the goods he puts at our disposal. 

Jesus’ tells us that God alone can satisfy the deepest need and longing of our heart. Teresa of Avila’s (1515-1582) prayer book contained a bookmark on which she wrote: Let nothing disturb you, let nothing frighten you. All things pass – God never changes. Patience achieves all it strives for. Whoever has God lacks nothing -God alone suffices.

Is God enough for you? God offers us the greatest good possible – abundant life in Jesus Christ (John 10:10) and the promise of unending joy and happiness with God forever. Do you seek the highest good, the total good, which is above all else?

 

The beatitudes are a sign of contradiction to the world’s way of happiness

The beatitudes which Jesus offers us are a sign of contradiction to the world’s understanding of happiness and joy. How can one possibly find happiness in poverty, hunger, mourning, and persecution? Poverty of spirit finds ample room and joy in possessing God as the greatest treasure possible. Hunger of the spirit seeks nourishment and strength in God’s word and Spirit. Sorrow and mourning over wasted life and sin leads to joyful freedom from the burden of guilt and spiritual oppression. 

God reveals to the humble of heart the true source of abundant life and happiness. Jesus promises his disciples that the joys of heaven will more than compensate for the troubles and hardships they can expect in this world. Thomas Aquinas said: “No one can live without joy. That is why a person deprived of spiritual joy goes after carnal pleasures.” Do you know the happiness of hungering and thirsting for God alone?

“Lord Jesus, increase my hunger for you and show me the way that leads to everlasting peace and happiness. May I desire you above all else and find perfect joy in doing your will.”

Suy niệm: 

Cuộc sống tốt đẹp mà Thiên Chúa dự tính cho chúng ta là gì? Và làm thế nào nó có liên hệ đến cùng đích tối hậu hay mục đích của cuộc sống? Chẳng phải niềm mơ ước và khát vọng của chúng ta là được hạnh phúc thật sự, sự hạnh phúc mà không có gì khác tốt đẹp hơn, bao trùm hết tất cả những điều tốt lành, đến nỗi không còn gì để đáng ao ước nữa sao? Đức Giêsu đã đề cập tới câu hỏi này trong bài giảng trên núi. Trọng tâm của sứ điệp Đức Giêsu là chúng ta có thể sống hạnh phúc. Tiếng mời gọi đến sự thánh thiện, trở thành những vị thánh, vui mừng theo đuổi thánh ý Chúa trong cuộc đời mình, đều có thể được tìm thấy trong 8 mối phúc này. Các mối phúc của Đức Giêsu bao gồm tất cả ơn gọi của chúng ta – sống cuộc đời hạnh phúc. Hạn từ “beatitude” nghĩa là “hạnh phúc” hay “phúc lành”.

Thiên Chúa ban cho chúng ta mọi thứ dẫn đến hạnh phúc đích thật

Ý nghĩa những mối phúc của Đức Giêsu là gì, và tại sao chúng là trọng tâm giáo huấn của Ngài? Các mối phúc đáp lại khát vọng tự nhiên cho hạnh phúc mà Thiên Chúa đặt để trong lòng mỗi người. Chúng dạy chúng ta cùng đích mà Chúa muốn chúng ta hướng tới, nghĩa là việc vương quốc của Chúa sắp đến (Mt 4,17), việc nhìn thấy Chúa (Mt 5,8; 1Ga 2,1), bước vào niềm vui của Chúa (Mt 25,21-23) và trong sự yên nghỉ của Người (Hr 4,7-11). Những mối phúc của Đức Giêsu cũng đưa chúng ta đến những lựa chọn dứt khoát liên quan đến cuộc sống chúng ta theo đuổi ở trần thế và việc chúng ta sử dụng của cải mà Chúa để cho chúng ta tùy ý sử dụng.

Đức Giêsu nói với chúng ta rằng một mình Thiên Chúa đủ làm cho chúng ta thỏa mãn. Sách cầu nguyện của thánh nữ Avila (1515-1582) có câu viết như sau: “Đừng để điều gì quấy rối bạn, đừng để điều gì làm bạn sợ. Tất cả mọi sự sẽ qua đi, nhưng Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Kiên nhẫn đạt được tất cả những gì mà nó phấn đấu cho. Ai có Chúa sẽ không thiếu thốn gì cả, một mình Chúa đủ làm cho bạn thỏa mãn.”

Thiên Chúa có đủ cho bạn không?  Thiên Chúa ban cho chúng ta lợi ích lớn nhất có thể – cuộc sống sung mãn trong Đức Giêsu Kitô (Ga 10,10) và lời hứa của niềm vui và hạnh phúc bất tận với Thiên Chúa. Bạn có tìm kiếm lợi ích lớn nhất, lợi ích tuyệt đối, vượt trên hết mọi lợi ích khác không? 

Các mối phúc là dấu chỉ đối lập với con đường hạnh phúc của thế gian

Các mối phúc mà Đức Giêsu ngỏ ý với chúng ta là một dấu hiệu của sự nghịch lý đối với sự hiểu biết của thế gian về hạnh phúc và niềm vui. Làm thế nào một người có thể tìm thấy hạnh phúc trong khó nghèo, đói khát, khóc lóc, và bách hại? Tinh thần khó nghèo tìm thấy chỗ trống và niềm vui trong việc chiếm hữu Thiên Chúa như kho báu lớn nhất có thể. Sự đói khát tinh thần tìm thấy lương thực và sức mạnh trong Lời và Thần Khí của Chúa. Đau khổ và khóc lóc về cuộc đời và tội lỗi đã lãng phí, dẫn tới sự giải thoát vui mừng khỏi gánh nặng tội lỗi và sự áp bức tinh thần.

Thiên Chúa mặc khải cho những kẻ có tâm hồn bé nhỏ nguồn gốc thật sự của sự sống và hạnh phúc sung mãn. Đức Giêsu hứa với các môn đệ rằng những niềm vui Thiên đàng sẽ lớn hơn gấp bội so với những khó khăn và gian khổ họ có ở đời này. Thánh Tôma Aquinô nói rằng: “Không ai sống mà không có niềm vui. Đó là lý do tại sao một người đánh mất niềm vui tinh thần sau những cuộc vui xác thịt.” Bạn có biết hạnh phúc của sự đói khát một mình Thiên Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng sự đói khát Người của con, và xin tỏ cho con đường lối dẫn tới sự bình an và hạnh phúc vĩnh cửu. Chớ gì con khao khát Chúa trên tất cả những điều khác và tìm thấy niềm vui hoàn hảo trong việc thực thi ý Người.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon