Ai tin vào Người sẽ được sống lại trong ngày sau hết – SN song ngữ ngày 02.11.2019

0

Saturday (November 2): “Every one who believes in him will be raised up at the last day”

Scripture: John 6:37-40 

 37 All that the Father gives me will come to me; and him who comes to me I will not cast out. 38 For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me; 39 and this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but raise it up at the last day. 40 For this is the will of my Father, that every one who sees the Son and believes in him should have eternal life; and I will raise him up at the last day.”

Thứ Bảy     2-11           Ai tin vào Người sẽ được sống lại trong ngày sau hết

Ga 6,37-40

37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

Meditation: 

h? God puts in the heart of every living person the desire for unending life and happiness. While physical death claims each of us at the appointed time, God gives us something which death cannot touch – his own divine life and sustaining power. 

 

 

God does not abandon us to the realm of the dead

One of the greatest examples of faith and hope in the promise of everlasting life with God is the testimony of Job in the Old Testament. God allowed Job to be tested through great trial, suffering, and the loss of everything he had. In the midst of his sufferings Job did not waver in trusting God. In chapter 19 of the Book of Job, he exclaims: 

For I know that my Redeemer lives, and that at the last he will stand upon the earth; and after my skin has been thus destroyed, then in my flesh I shall see God, whom I shall see on my side, and my eyes shall behold, and not another” (Job 19:25-27). 

Through testing and purification God strengthened Job in faith and abundantly rewarded him for his trust and hope in God’s promises.

King David also expressed his unwavering hope in the promise of everlasting life with God. In Psalm 16 David prays, 

Therefore my heart is glad and my tongue rejoices; my body also will rest secure, because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay. You make known to me the path of life; you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand (Psalm 16:9-11 NIV translation). 

We wait with hope for the Lord to raise us up to everlasting life

Jesus made an incredible promise to his disciples and a claim which only God can make and deliver: Whoever sees and believes in Jesus, the Son of God, shall have everlasting life and be raised up at the last day (John 6:40)! How can we see Jesus? The Lord makes his presence known to us in the reading of his word (John 14:23), in the breaking of the bread, and in his church, the body of Christ. 

The Lord Jesus reveals himself in many countless ways to those who seek him with eyes of faith (Hebrews 12:2, 11:27). When we read the word of God in the Bible the Lord Jesus – who is the Word of God – speaks to us and reveals to us the mind and heart of our heavenly Father. When we approach the table of the Lord, Jesus offers himself as spiritual food which produces the very life of God within us (I am the bread of life, John 6:35). He promises unbroken fellowship and freedom from the fear of being forsaken or cut off from everlasting life with God. And he offers us the hope of sharing in his resurrection – being raised again with him to abundant life that will never end. Do you recognize the Lord’s presence in your life and do you long for the day when you will see him face to face?

 

The Holy Spirit is the key to growth in faith

What is the source of faith and how can we grow in it? Faith is an entirely free gift which God offers us through his Son Jesus Christ. We could not approach God if he did not first approach us and draw us to himself. The Lord Jesus gives us his Holy Spirit who works in us to open our ears to hear God’s word and to respond to it with trust and submission. The Holy Spirit is the key to our growing in faith. The Holy Spirit is our teacher and guide who makes our faith come alive as we cooperate with his help and and to his wisdom and instruction. 

 

 

To live, grow, and persevere in faith to the end we must nourish it with the word of God. Augustine of Hippo (354-430 AD) said: I believe, in order to understand; and I understand, the better to believe. Jesus promises that those who accept him as their Lord and Savior and submit to his word will be raised up to everlasting life with him when he comes again at the close of this age. Is your life securely anchored to the promises of Christ and his kingdom of everlasting peace,joy, and righteousness?

“Lord Jesus Christ, your death and resurrection brought life and hope where there was once only despair and defeat. Give me unwavering faith, unshakeable hope, and the fire of your unquenchable love that I may know you fully and serve you joyfully now and for ever in your everlasting kingdom.”

Suy niệm: 

Hy vọng của bạn chỉ ở nơi cuộc sống này phải không? Còn cuộc sống sau khi chết thì sao? Thiên Chúa đặt để trong trái tim của mỗi người đang sống nỗi khao khát sự sống và hạnh phúc bất tận. Trong khi cái chết chờ đợi mỗi người chúng ta ở thời điểm đã định, Thiên Chúa ban cho chúng ta một điều gì đó mà cái chết không thể chạm tới – là sự sống thần linh của Người và sức mạnh trợ giúp.

Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta trong vương quốc sự chết

Trong Cựu ước, một trong những mẫu gương lớn nhất của đức tin và đức cậy vào sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa là chứng từ của ông Gióp. Thiên Chúa để ông Gióp bị thử thách và đau khổ lớn lao. Giữa những đau khổ Gióp đã không nao núng trong niềm tin cậy vào Thiên Chúa. Trong chương 19 của sách Gióp, ông nói:

Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu hủy, thì với tấm thân tôi, tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người, Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ (G 19,25-27).

 

Qua sự thử thách và thanh tẩy, Thiên Chúa củng cố ông Gióp trong đức tin và ban thưởng dư dật cho ông vì lòng tin tưởng và trông cậy vào những lời hứa của Thiên Chúa.

Vua Đavít cũng bày tỏ niềm hy vọng của mình vào lời hứa sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Trong thánh vịnh 16, Đavít cầu nguyện rằng:

Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! (Tv 16,9-11 bản dịch NIV).

Chúng ta chờ đợi với niềm hy vọng vào Chúa cho chúng ta vào hưởng sự sống đời đời

Đức Giêsu đã hứa với các môn đệ một điều thật ấn tượng mà chỉ một mình Chúa mới có thể thực hiện được: Ai nhìn thấytin vào Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, sẽ có sự sống đời đời và sẽ được sống lại vào ngày sau hết (Ga 6,40)! Làm thế nào chúng ta có thể nhìn thấy Đức Giêsu? Chúa cho chúng ta biết sự hiện diện của Người trong việc đọc lời Người (Ga 14,23), trong nghi thức cử hành việc bẻ bánh, trong nhà thờ, trong thân thể Đức Kitô.

Chúa Giêsu mặc khải chính mình trong nhiều cách thức cho những ai tìm kiếm Người với cặp mắt đức tin (Hr 12,2; 11,27). Khi chúng ta đọc lời Chúa trong Kinh thánh, Đức Giêsu nói với chúng ta và mặc khải cho chúng ta biết về ý định và tâm tình của Chúa Cha. Khi chúng ta đến gần bàn tiệc của Chúa, Đức Giêsu ban chính mình như lương thực thần linh đem lại sự sống thật của Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta (Ta là bánh sự sống, Ga 6,35). Người hứa ban cho chúng ta tình bằng hữu vững bền và sự giải thoát khỏi nỗi sợ hãi bị bỏ rơi hay bị loại trừ khỏi sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Và Người ban cho chúng ta niềm hy vọng chia sẻ sự phục sinh của Người – sự sống sung mãn không dứt. Bạn có nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời mình và bạn có mong đợi ngày bạn sẽ nhìn thấy Người diện đối diện không?

 

Chúa Thánh Thần là chìa khóa lớn lên trong đức tin

Đức tin là gì và làm thế nào chúng ta lớn lên trong đức tin? Đức tin là một món quà hoàn toàn nhưng không mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua người con là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta không thể đến gần Thiên Chúa nếu Người không đến với chúng ta trước và lôi kéo chúng ta đến với Người. Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho chúng ta, Đấng hoạt động trong chúng ta để mở tai chúng ta lắng nghe lời Chúa và đáp trả lại với sự tin tưởng và vâng phục. Chúa Thánh Thần là chìa khóa cho việc lớn lên của chúng ta trong đức tin. Chúa Thánh Thần là Thầy dạy và Hướng dẫn viên làm cho đức tin của chúng ta nên sống động khi chúng ta hợp tác với sự trợ giúp và hướng dẫn của Người.

Sống, lớn lên, và kiên vững trong đức tin đến giờ phút sau hết, chúng ta phải nuôi dưỡng nó bằng lời Chúa. Thánh Augustine Hippo (354-430) nói rằng: Tôi tin để tôi hiểu. Tôi hiểu để tin hơn. Đức Giêsu hứa rằng những ai tiếp nhận Người như là Chúa và là Đấng cứu chuộc mình và vâng phục lời Người sẽ được sự sống vĩnh cửu với Người khi Người trở lại trong ngày Phán xét. Cuộc đời bạn có bám chặt vào các lời hứa của Đức Kitô và vương quốc bình an, niềm vui, và công chính vĩnh cửu của Người không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, cái chết và sự phục sinh của Chúa đem lại sự sống và niềm hy vọng cho những nơi chỉ có tuyệt vọng và thất bại. Xin ban cho con niềm hy vọng vững vàng về sự sống vĩnh cửu, niềm vui không thể diễn tả về việc hiểu biết tình yêu bền bỉ của Chúa, niềm tin và lòng nhiệt thành không nghi ngờ trong việc thực thi ý Cha trên trời.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon