Thơ: Vĩnh phúc

0

Kính mừng các thánh phúc vinh
Đời đời hưởng phúc trường sinh Thiên Đàng
Suốt đời tỉnh thức, sẵn sàng
Đi qua cửa hẹp, hết lòng hy sinh
Đêm ngày vác lấy thập hình
Từ bỏ chính mình vì Đức Ki-tô
Chuyên cần cầu nguyện sớm khuya
Hiền hòa, nhân hậu, khiêm nhu, chân tình
Kính mừng Giáo Hội hiển vinh
Xin thương Giáo Hội lữ hành trần gian
Cầu thay nguyện giúp tín nhân
Kiên cường giữ vững đức tin đến cùng

TRẦM THIÊN THU
Đại Lễ Các Thánh – 2019

Comments are closed.

phone-icon