Thơ: Mù mắt sáng lòng

0

[Niệm ý Lc 18:35-43 ≈ Mt 20:29-34; Mc 10:46-52]

Xin xót thương, lạy Chúa!
Con mù lòa tin yêu
Suốt tháng ngày khốn khổ
Phải mò mẫm, lao đao

Xin cho con thấy Chúa
Như người mù ngày xưa
Biết chân thành kêu cứu
Và được sáng mắt ra

Xin đến gần, lạy Chúa!
Xin dủ lòng xót thương
Con mù lòa khốn khổ
Vì không thấy rõ đường

Xin cho con thấy Chúa
Sống động nơi tha nhân
Trong những người nghèo khổ
Chính Ngài vẫn hiện thân

TRẦM THIÊN THU

Ngày Vì Người Nghèo, 15-11-2020

Comments are closed.