Ân sủng của Thiên Chúa ở cùng Người – SN song ngữ 02.02.2021

0

Tuesday (February 02): “The favor of God was upon him”

Scripture: Luke 2:22-35  

22 And when the time came for their purification according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord 23 (as it is written in the law of the Lord, “Every male that opens the womb shall be called holy to the Lord”) 24 and to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord, “a pair of turtledoves, or two young pigeons.” 25 Now there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, looking for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. 26 And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Lord’s Christ. 27 And inspired by the Spirit he came into the temple; and when the parents brought in the child Jesus, to do for him according to the custom of the law, 28 he took him up in his arms and blessed God and said, 29 “Lord, now let your servant depart in peace, according to your word; 30 for my eyes have seen your salvation 31 which you have prepared in the presence of all peoples, 32 a light for revelation to the Gentiles, and for glory to your people Israel.” 33 And his father and his mother marveled at what was said about him; 34 and Simeon blessed them and said to Mary his mother, “Behold, this child is set for the fall and rising of many in  Israel, and for a sign that is spoken against 35 (and a sword will pierce through your own soul also), that thoughts out of many hearts may be revealed.” 

Thứ ba   02-02  Ân sủng của Thiên Chúa ở cùng Người

Lc 2,22-35

 22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”,24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: 29 “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” 33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng;35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”

Meditation: 

Do you approach the Lord Jesus with expectant faith or with skeptical doubt? People in desperate or helpless circumstances were not disappointed when they sought Jesus out. What drew them to Jesus? Was it hope for a miracle or a word of comfort in their affliction? What did the elderly woman who had suffered miserably for twelve years expect Jesus to do for her? And what did a grieving father expect Jesus to do for his beloved daughter who was at the point of death? Jesus gave hope where there seemed to be no human cause for it because his hope was directed to God. He spoke words of hope to the woman (Take heart, daughter!) to ignite the spark of faith in her (your faith has made you well!).

 

Expectant faith believes in Jesus’ power to act in our lives today

Ephrem the Syrian (306-373 AD), an early church Scripture scholar and author of hymns and commentaries, reflected on the miracle of the woman who was healed of her flow of blood:

 

“Glory to you, hidden Son of God, because your healing power is proclaimed through the hidden suffering of the afflicted woman. Through this woman whom they could see, the witnesses were enabled to behold the divinity that cannot be seen. Through the Son’s own healing power his divinity became known. Through the afflicted women’s being healed her faith was made manifest. She caused him to be proclaimed, and indeed was honored with him. For truth was being proclaimed together with its heralds. If she was a witness to his divinity, he in turn was a witness to her faith… He saw through to her hidden faith, and gave her a visible healing.”

 

The Lord Jesus will touch each of us with his healing hands of love and mercy

Jesus also gave supernatural hope to a father who had just lost a beloved child. It took considerable courage and risk for the ruler of a synagogue to openly go to Jesus and to invite the scorn of his neighbors and kin. Even the hired mourners laughed scornfully at Jesus. Their grief was devoid of any hope. Nonetheless, Jesus took the girl by the hand and delivered her from the grasp of death. Peter Chrysologus (400-450 AD), an early church father who was renowned for his preaching at Ravena, comments on this miracle:

 

 

“This man was a ruler of the synagogue, and versed in the law. He had surely read that while God created all other things by his word, man had been created by the hand of God. He trusted therefore in God that his daughter would be recreated, and restored to life by that same hand which, he knew, had created her… He [Jesus] who laid hands on her to form her from nothing, once more lays hands upon her to reform her from what had perished.”

In both instances we see Jesus’ personal concern for the needs of others and his readiness to heal and restore life. In Jesus we see the infinite love of God extending to each and every individual as he gives freely and wholly of himself to each  person he meets. Do you approach the Lord with confident expectation that he will hear your request and act?

 

“Lord Jesus, you love each of us individually with a unique and personal love. Touch my life with your saving power, heal and restore me to fullness of life. Help me to give wholly of myself in loving service to others.”

Suy niệm:

Bạn có đến gần Chúa Giêsu với đức tin kiên vững hay với sự hoài nghi và lưỡng lự? Con người trong những tình huống chán nãn hay tuyệt vọng đã không phải thất vọng khi tìm gặp Ðức Giêsu. Điều gì đã lôi kéo họ đến với Ðức Giêsu? Chẳng phải sự hy vọng có một phép lạ hay một lời an ủi trong nỗi thống khổ của họ sao? Bà lão đã chịu đau khổ suốt 20 năm đã mong chờ Ðức Giêsu làm gì cho bà? Và một người cha đang đau khổ mong chờ Ðức Giêsu làm gì cho người con gái thân yêu của ông đã ra đi? Ðức Giêsu ban niềm hy vọng đến những nơi xem chừng như con người không thể đem lại được, bởi vì niềm hy vọng của Người hướng thẳng trực tiếp tới Thiên Chúa. Người nói những lời hy vọng với người đàn bà (Này con gái, hãy can đảm lên!) để thắp lên ngọn lửa đức tin trong lòng bà (lòng tin của con đã cứu chữa con!).

Đức tin kiên vững tin vào sức mạnh của Đức Giêsu hoạt động trong cuộc sống của chúng ta hôm nay

Epherem thành Syrian (306-373 AD), là một giáo phụ, một học giả Kinh thánh thời Giáo hội sơ khai và là một tác giả của các bài thánh ca và các bài chú giải Kinh thánh, giải thích về phép lạ người đàn bà được khỏi bệnh băng huyết như sau:

“Vinh quang cho Người, Con Thiên Chúa ẩn mình, bởi vì quyền năng chữa lành được công bố ngang qua sự đau khổ âm thầm của người đàn bà khốn khổ. Qua người đàn bà này mà người ta có thể nhìn thấy, những người chứng kiến đã có thể nhìn ra thần tính không thể nhìn thấy. Ngang qua sức mạnh chữa lành của chính Ngôi Con mà thần tính của Người được biết đến. Ngang qua người đàn bà đau khổ được chữa lành, lòng tin của bà đã được bộc lộ. Bà đã là nguyên cớ cho Người được tỏ lộ và quả thật bà đã được vinh dự với Người. Vì chân lý được công bố cùng lúc với các sứ giả của nó. Nếu bà ta là nhân chứng cho thần tính của Người, thì ngược lại, Người chính là nhân chứng cho lòng tin của bà… Người thấu suốt lòng tin ẩn kín của bà và đã ban cho bà sự chữa lành hữu hình.”

Chúa Giêsu sẽ chạm tới mỗi người chúng ta với đôi tay chữa lành của tình yêu và thương xót của Người

Ðức Giêsu cũng ban niềm hy vọng siêu nhiên cho một người cha vừa mới mất đi đứa con gái yêu dấu của mình. Nó đòi hỏi sự can đảm và mạo hiểm lớn lao đối với người trưởng hội đường để công khai đến với Ðức Giêsu và chấp nhận sự khinh bỉ của hàng xóm và bà con của ông. Thậm chí những người khóc mướn đã chế nhạo ông. Nỗi đau buồn của họ không có một tí hy vọng nào. Tuy nhiên, Ðức Giêsu đã đụng tới cô gái và giải thoát cô bé khỏi tay thần chết. Peter Chrysologus (400-450 AD), một giáo phụ rất nổi tiếng về bài giảng của mình ở Ravenna, giải thích về phép lạ này như sau:

“Ông này là trưởng hội đường và rất thông giỏi về lề luật. Chắc chắn ông đã biết rằng khi Thiên Chúa tạo dựng tất cả mọi sự bằng lời của Người, con người được tạo dựng bằng tay của Người. Do đó, ông tin tưởng vào Chúa rằng con gái ông sẽ được tái tạo, và được phục hồi sự sống cũng cùng bàn tay mà ông biết, đã tạo dựng nên cô bé… Người là Đấng đã đặt tay trên cô gái để hình thành nên cô bé từ hư vô, một lần nữa đặt tay trên cô bé để tái tạo nên cô từ những gì đã chết.”

Qua hai trường hợp, chúng ta thấy sự quan tâm cá vị của Ðức Giêsu trước những nhu cầu của tha nhân và sự sẵn sàng chữa lành và phục hồi sự sống của Người. Nơi Ðức Giêsu, chúng ta nhìn thấy tình yêu vô tận của Thiên Chúa vươn tới mỗi một người khi Người trao ban chính mình một cách tự nguyện và trọn vẹn cho mỗi người mà Người gặp gỡ. Bạn có đến gần Chúa với lòng trông cậy vững vàng rằng Người sẽ lắng nghe lời kêu cầu của bạn và sẽ ra tay cứu giúp không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương mỗi người chúng con một cách cá vị với một tình yêu duy nhất và riêng rẽ. Xin chạm tới cuộc đời con với quyền năng cứu độ của Chúa, xin chữa lành và phục hồi sự sống sung mãn cho con. Xin giúp con dấn thân trọn vẹn trong việc phục vụ yêu thương cho những người khác.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon