Cha trên trời biết anh em cần những gì – SN song ngữ 23.02.2021

0

Tuesday (February 23): Your heavenly Father knows what you need

Gospel Reading:  Matthew 6:7-15

7 “And in praying do not heap up empty phrases as the Gentiles do; for they think that they will be heard for their many words. 8 Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. 9 Pray then like this: Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name. 10 Thy kingdom come. Thy will be done, On earth as it is in heaven. 11 Give us this day our daily bread; 12 And forgive us our debts, As we also have forgiven our debtors; 13 And lead us not into temptation, But deliver us from evil. 14 For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father also will forgive you; 15 but if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.

 

Thứ Ba    23-2               Cha trên trời biết anh em cần những gì

Mt 6,7-15

7 “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.9 “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:”Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; 12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; 13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. 14 “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

Meditation: 

Do you believe that God’s word has power to change and transform your life today? Isaiah says that God’s word is like the rain and melting snow which makes the barren ground spring to life and become abundantly fertile (Isaiah 55:10-11). God’s word has power to penetrate our dry barren hearts and make them springs of new life. If we let God’s word take root in our heart it will transform us into the likeness of God himself and empower us to walk in his way of love and holiness. 

Let God’s word guide and shape the way you judge and act

God wants his word to guide and shape the way we think, act, and pray. Ambrose (339-397 AD), an early church father and bishop of Milan, wrote that the reason we should devote time for reading Scripture is to hear Christ speak to us. “Are you not occupied with Christ? Why do you not talk with him? By reading the Scriptures, we listen to Christ.”

 

We can approach God our Father with confidence

We can approach God confidently because he is waiting with arms wide open to receive his prodigal sons and daughters. That is why Jesus gave his disciples the perfect prayer that dares to call God, Our Father. This prayer teaches us how to ask God for the things we really need, the things that matter not only for the present but for eternity as well. We can approach God our Father with confidence and boldness because the Lord Jesus has opened the way to heaven for us through his death and resurrection. 

 

 

When we ask God for help, he fortunately does not give us what we deserve. Instead, God responds with grace, mercy, and loving-kindness. He is good and forgiving towards us, and he expects us to treat our neighbor the same. God has poured his love into our hearts through the gift of the Holy Spirit who has been given to us (Romans 5:5). And that love is like a refining fire – it purifies and burns away all prejudice, hatred, resentment, vengeance, and bitterness until there is nothing  left but goodness and forgiveness towards those who cause us grief or harm.

The Lord’s Pray teaches us how to pray

Consider what John Cassian (360-435 AD), an early church father who lived for several years with the monks in Bethlehem and Egypt before founding a monastery in southern Gaul, wrote about the Lord’s Prayer and the necessity of forgiving one another from the heart:

 

“The mercy of God is beyond description. While he is offering us a model prayer he is teaching us a way of life whereby we can be pleasing in his sight. But that is not all. In this same prayer he gives us an easy method for attracting an indulgent and merciful judgment on our lives. He gives us the possibility of ourselves mitigating the sentence hanging over us and of compelling him to pardon us. What else could he do in the face of our generosity when we ask him to forgive us as we have forgiven our neighbor? If we are faithful in this prayer, each of us will ask forgiveness for our own failings after we have forgiven the sins of those who have sinned against us, not only those who have sinned against our Master. There is, in fact, in some of us a very bad habit. We treat our sins against God, however appalling, with gentle indulgence – but when by contrast it is a matter of sins against us ourselves, albeit very tiny ones, we exact reparation with ruthless severity. Anyone who has not forgiven from the bottom of the heart the brother or sister who has done him wrong will only obtain from this prayer his own condemnation, rather than any mercy.”

 

 

 

Do you treat others as you think they deserve to be treated, or do you treat them as the Lord has treated you – with mercy, steadfast love, and kindness?

 

“Father in heaven, you have given me a mind to know you, a will to serve you, and a heart to love you. Give me today the grace and strength to embrace your holy will and fill my heart and mind with your truth and  love that all my intentions and actions may be pleasing to you. Help me to be kind and forgiving towards my neighbor as you have been towards me.”

Suy niệm:  

Bạn có tin rằng lời Chúa có sức mạnh để thay đổi và biến đổi cuộc đời bạn hôm nay không? Ngôn sứ Isaia nói rằng lời Chúa như mưa và tuyết, làm cho đất khô cằn phát sinh sự sống và trở nên màu mỡ sung mãn (Is 55,10-11). Lời Chúa có sức mạnh để thâm nhập vào trái tim khô cằn của chúng ta và làm cho nó phát sinh sự sống mới. Nếu chúng ta để cho lời Chúa bén rễ trong linh hồn mình, nó sẽ biến đổi chúng ta nên giống chính Thiên Chúa và giúp chúng ta bước đi trong đường lối yêu thương và thánh thiện của Người.

Hãy để lời Chúa hướng dẫn và uốn nắn cách xét đoán và hành động của bạn

Thiên Chúa muốn lời Người hướng dẫn và bao phủ cách chúng ta suy nghĩ, hành động, và cầu nguyện. Thánh Ambrose (339-397 AD), một giáo phụ thời Giáo hội sơ khai và là Giám mục Milan viết rằng lý do chúng ta phải dành thời gian để đọc Kinh thánh là để lắng nghe Đức Kitô nói với chúng ta. “Bạn không được Đức Kitô chiếm hữu phải không? Tại sao bạn không nói với Ngài? Bằng việc đọc Kinh thánh, chúng ta lắng nghe Đức Kitô.”

Chúng ta có thể đến gần Chúa Cha với sự tự tin

Chúng ta có thể đến gần Thiên Chúa một cách tin tưởng bởi vì Người chờ đợi với đôi tay rộng mở để đón nhận những người con trai con gái hoang đàng của mình. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu dạy cho các môn đệ lời kinh tuyệt hảo đến nỗi dám gọi Thiên Chúa là Cha chúng con. Lời cầu nguyện này dạy chúng ta làm thế nào để cầu xin Thiên Chúa cho những gì chúng ta thật sự cần đến, những điều không chỉ cho hiện tại, mà còn cho đời sau nữa. Chúng ta có thể đến gần Thiên Chúa, là Cha chúng ta, với sự tin tưởng và mạnh dạn, bởi vì Đức Kitô đã mở ra cho chúng ta con đường về trời, ngang qua cái chết và sự sống lại của Ngài.

Khi chúng ta cầu xin Thiên Chúa trợ giúp, may mắn thay Người không ban cho chúng ta những gì chúng ta đáng được. Thay vào đó, Người tốt lành và tha thứ cho chúng ta, và Người cũng mong đợi chúng ta đối xử với tha nhân như vậy. Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta ngang qua ân huệ Thánh Thần (Rm.5,5). Và tình yêu đó giống như ngọn lửa thanh lọc – nó thanh tẩy và đốt cháy tất cả thành kiến, thù hận, ghen ghét, hận thù, và cay đắng, cho tới khi không còn gì ngoại trừ sự tốt lành và tha thứ dành cho những ai gây cho chúng ta đau khổ hay thiệt hại.

Kinh lạy Cha dạy chúng ta cách cầu nguyện

Hãy suy nghĩ những gì Gioan Cassian (360-435 AD), một giáo phụ thời Giáo hội sơ khai, sống vài năm với các tu sĩ ở Bêlem và Aicập trước khi thành lập một đan viện ở phía Nam thành Gaul , viết về lời cầu nguyện của Chúa và sự cần thiết của việc tha thứ người khác tự đáy lòng như sau:

“Lòng thương xót của Thiên Chúa vượt trên sự mô tả. Trong khi Người ban cho chúng ta lời cầu nguyện mẫu mực, Người cũng dạy chúng ta cách sống, mà nhờ đó chúng ta có thể được vừa ý trước nhan Người. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Trong cùng lời cầu nguyện, Người ban cho chúng ta một phương thế dễ dàng để lôi kéo ơn sủng và sự phán xét khoan dung về cuộc đời mình. Người ban cho chúng ta khả năng giảm bớt bản án cho chính mình và ép buộc Người tha thứ cho chúng ta. Còn điều gì khác Người có thể làm trong sự đối diện với sự quảng đại của chúng ta, khi chúng ta cầu xin Người tha thứ cho chúng ta như chúng ta đã tha thứ cho tha nhân? Nếu chúng ta trung thành trong lời kinh này, mỗi người chúng ta sẽ cầu xin sự tha thứ cho chính những lỗi lầm của mình, sau khi chúng ta đã tha thứ tội lỗi của những ai phạm tội chống lại chúng ta, chứ không chỉ những ai phạm tội chống lại Thầy của chúng ta. Thực tế, vài người trong chúng ta có thói quen xấu. Chúng ta xem xét những tội lỗi chống lại Thiên Chúa của mình, tuy rất kinh khủng, với  sự giảm nhẹ: trái lại, khi có một vấn đề tội lỗi chống lại chúng ta, cho dù rất nhỏ mọn, chúng ta đòi buộc sự đền bù khắc nghiệt nhẫn tâm. Ai không tha thứ từ đáy lòng cho anh chị em mình, những người làm thiệt hại đến mình, chỉ nhận được từ lời kinh này sự kết án cho chính mình, hơn là lòng thương xót.”

Bạn có đối xử với người khác như bạn nghĩ họ đáng được, hay bạn đối xử với họ như Chúa đã đối xử với bạn – với lòng thương xót, với tình yêu kiên vững, và với lòng khoan dung không?

Lạy Cha trên trời, Cha đã ban cho con trí khôn để nhận biết Cha, một tinh thần để phục vụ Cha, một trái tim để yêu mến Cha. Xin Cha ban cho con hôm nay ơn sủng và sức mạnh để con ôm lấy thánh ý Cha, và lấp đầy lòng con để tất cả mọi tư tưởng và hành động của con đều có thể làm đẹp lòng Cha. Xin Cha giúp con tốt lành và tha thứ với tha nhân, như Cha đã đối xử với con.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon