Ðừng nóng giận, hãy làm hòa – SN song ngữ 26.02.2021

0

 Friday (February 25):  Do not be angry, be reconciled

Gospel Reading:  Matthew 5:20-26

20 For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. 21 “You have heard that it was said to the men of old, `You shall not kill; and whoever kills shall be liable to judgment.’ 22 But I say to you that every one who is angry with his brother shall be liable to judgment; whoever insults his brother shall be liable to the council, and whoever says, `You fool!’ shall be liable to the hell of  fire. 23 So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, 24 leave your gift there before the altar and go; first be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. 25 Make friends quickly with your accuser, while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you be put in prison; 26 truly, I say to you, you will never get out till you have paid the last penny.

Thứ Sáu     25-2               Ðừng nóng giận, hãy làm hòa

Mt 5,20-26

20 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

Meditation: 

Do you allow sin or anger to master your life? The first person to hate his brother was Cain. God warned Cain: ‘Why are you angry? ..Sin in couching at the door; it’s desire is for you, but you must master it (Genesis 4:6-7). Sin doesn’t just happen; it first grows as a seed in one’s heart. Unless it is mastered, by God’s grace, it grows like a weed and chokes the life out of us. 

Do not allow the seed of anger and evil to grow in your heart

Jesus addressed the issue of keeping the commandments with his disciples. The scribes and Pharisees equated righteousness with satisfying the demands of the law. Jesus showed them how short they had come. Jesus points to the heart as the seat of desire, choice, and intention. Unless forbidden and evil desires are uprooted and cut-out, the heart will be poisoned and the body become a slave to sin and passion. 

Jesus illustrates his point with the example of the commandment to not kill. Murder first starts in the heart as the seed of forbidden anger that grows within until it springs into words and actions against one’s brother or neighbor. This is a selfish anger that broods and is long-lived, that nurses a grudge and keeps wrath warm, and that refuses to die. Anger in the heart as well as anger in speech or action are equally forbidden. The Lord Jesus commands by grace – take away the anger in your heart and there will be no murder.

Only God’s purifying love and mercy can free us from bitterness and anger

What is the antidote for overcoming anger and rage? Mercy, forbearance, and kindness spring from a heart full of love and forgiveness. God has forgiven us and he calls us to extend mercy and forgiveness towards those who cause us grief or harm. In the cross of Jesus we see the supreme example of love and the power for overcoming evil. Only God’s love and grace can set our hearts and minds free from the tyranny of wounded pride and spiteful revenge. Do you harbor any anger towards another person? And are you quick to be reconciled when a rupture has been caused in your relationships? Ask God to set you free and to fill your heart and mind with his love and truth.

 

Eusebius, a 3rd century church father, offered the following prayer as instruction for his fellow Christians:

“May I be no man’s enemy, and may I be the friend of that which is eternal and abides. May I never quarrel with those nearest me: and if I do, may I be reconciled quickly. May I love, seek, and attain only that which is good. May I wish for all men’s happiness and envy none. May I never rejoice in the ill-fortune of one who has wronged me. When I have done or said what is wrong, may I never wait for the rebuke of others, but always rebuke myself until I make amends. May I win no victory that harms either me or my opponent. May I reconcile friends who are angry with one another. May I never fail a friend who is in danger. When visiting those in grief may I be able by gentle and healing words to soften their pain. May I respect myself. May I always keep tame that which rages within me. May I accustom myself to be gentle, and never be angry with people because of circumstances. May I never discuss who is wicked and what wicked things he has done, but know good men and follow in their footsteps.”

Do you seek to live peaceably and charitably with all?

“Lord Jesus, my heart is cold. Make it warm, compassionate, and forgiving towards all, even those who do me harm. May I only think and say what is pleasing to you and be of kind service to all I meet.”

Suy niệm:  

Bạn có để cho tội lỗi hay sự giận dữ làm chủ đời mình không? Người đầu tiên ghét em của mình là Cain. Thiên Chúa cảnh báo Cain: Tại sao người giận dữ? Tội lỗi đang rình chực ở cửa, nó thèm khát ngươi, nhưng ngươi phải làm chủ nó (St 4,6-7). Tội lỗi không bỗng dưng xảy ra với chúng ta. Trước hết nó lớn lên như hạt giống trong lòng chúng ta. Nếu nó không bị diệt trừ bởi ân sủng của Chúa, nó sẽ lớn lên như cỏ dại và đè bẹp cuộc đời của chúng ta.

Đừng để hạt giống nóng giận và sự dữ lớn lên trong lòng bạn

Ðức Giêsu nói về vấn đề giữ các giới răn với các môn đệ. Những người kinh sư và Pharisêu cào bằng sự công chính với việc đáp ứng giữ luật bề ngoài. Ðức Giêsu đã chỉ cho thấy họ đã đi đến chỗ thiển cận như thế nào. Ðức Giêsu nhắm tới cõi lòng như là trung tâm của sự ước muốn và chọn lựa. Nếu như những ước muốn xấu xa và bị cấm đoán không được nhổ rễ và cắt đi, tâm hồn sẽ bị hư hoại và thân xác sẽ trở nên nô lệ cho tội lỗi và đam mê.

 

Ðức Giêsu minh họa quan điểm của mình bằng điều răng chớ giết người. Giết người trước hết khởi đi từ trong lòng như hạt giống của cơn nóng giận bị cấm đoán rồi lớn lên trong lòng cho tới khi nó tuôn ra những lời nói và hành động chống lại anh em của mình hay tha nhân. Đây là sự giận dữ ích kỷ có tính toán và tồn tại lâu dài, nuôi dưỡng sự hận thù và duy trì sự nguy hiểm của sự phẫn nộ, và từ chối hy sinh. Sự giận dữ tích chứa trong lòng cũng như sự giận dữ trong lời nói và hành động hoàn toàn bị Thiên Chúa nghiêm cấm. CG ra lệnh nhờ ơn sủng – hãy loại bỏ sự nóng giận trong lòng bạn và sẽ không có giết người.

Chỉ có tình yêu TC mới có thể giải thoát chúng ta khỏi sự cay đắng và nóng giận

Thuốc giải độc cho sự giận dữ và thịnh nộ là gì? Lòng thương xót, lòng tốt lành, và nhịn nhục nảy sinh từ một trái tim biết yêu thương và tha thứ. Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta và Người kêu gọi chúng ta trải dài lòng thương xót và sự tha thứ đến với những ai gây đau khổ và nguy hại cho chúng ta. Trong thánh giá của Ðức Giêsu, chúng ta nhìn thấy mẫu gương siêu việt của tình yêu và sự tha thứ, và sức mạnh của sự nhân từ để chế ngự sự xấu. Chỉ có tình yêu và ơn sủng của Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi sự thống trị của tính kiêu ngạo bị tổn thương và sự thù hận cay đắng. Bạn có chất chứa bất kỳ sự giận dữ nào đối với người khác không? Và bạn có nhanh chóng hòa giải khi sự tuyệt giao xảy ra trong những mối quan hệ không? Hãy cầu xin Thiên Chúa cho bạn được giải thoát và lấp đầy tâm trí bạn với tình yêu và sự thật.

Thánh Eusebius, một giáo phụ ở thế kỷ thứ 3, đã dâng lời cầu nguyện sau đây như sự hướng dẫn cho các tín hữu của ngài:

“Xin cho con không là kẻ thù của ai, và xin cho con là bạn của những gì là vĩnh cửu và tồn tại. Xin cho con không bao giờ tranh cãi với những ai ở gần con nhất: nếu có, xin cho con hòa giải nhanh chóng. Xin cho con yêu thích, tìm kiếm, và có được chỉ những gì tốt lành. Xin cho con ao ước hạnh phúc cho mọi người chứ không ghen tị với ai. Xin cho con không bao giờ vui mừng trong sự bất hạnh của người làm hại con. Khi con làm hay nói điều gì sai trái, xin cho con không bao giờ chờ đợi sự khiển trách của người khác, nhưng luôn luôn khiển trách chính mình cho tới khi con sửa đổi. Xin cho con không có chiến thắng nào làm hại đến con hay đối thủ của con. Xin cho con hòa giải các bạn bè đang giận nhau. Xin cho con không bao giờ quên bạn bè đang ở trong nguy hiểm. Khi thăm viếng ai đau khổ, xin cho con biết dùng những lời lẽ nhẹ nhàng và an ủi để xoa dịu nổi đau của họ. Xin cho con biết tôn trọng chính mình. Xin cho con quen với sự hiền lành, và không bao giờ nóng giận với người ta bởi vì những tình huống. Xin cho con không bao giờ nói xấu người ta và những điều xấu họ làm, nhưng hiểu biết người tốt và theo chân của họ.”

 

Bạn có tìm cách để sống hòa bình và bác ái với tất cả mọi người không?

Lạy Chúa Giêsu, tâm hồn con lạnh lẽo. Xin làm cho nó được ấm áp, có lòng trắc ẩn, và tha thứ cho mọi người, thậm chí những người làm hại con. Chớ gì con chỉ nghĩ và nói những gì làm vui lòng Chúa và trở thành sự giúp đỡ tốt lành cho mọi người con gặp gỡ.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon