Hãy coi chừng men của bọn Pharisêu và Hêrôđê – SN song ngữ 16.02.2021

0

mc 8 14 21

Tuesday (February 16):  “Beware of the leaven of the Pharisees and Herod”

Scripture:  Mark 8:14-21

14 Now they had forgotten to bring bread; and they had only one loaf with them in the boat. 15 And he cautioned them, saying, “Take heed, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod.” 16 And they discussed it with one another, saying, “We have no bread.” 17 And being aware of it, Jesus said to them, “Why do you discuss the fact that you have no bread? Do you not yet perceive or understand? Are your hearts hardened? 18 Having eyes do you not see, and having ears do you not hear? And do you not remember? 19 When I broke the five loaves for the five thousand, how many baskets full of broken pieces did you take up?” They said to him, “Twelve.” 20 “And the seven for the four thousand, how many baskets full of broken pieces did you take up?” And they said to him, “Seven.” 21 And he said to them, “Do you not yet understand?”

Thứ Ba    16-2               Hãy coi chừng men của bọn Pharisêu và Hêrôđê

Mc 8,14-21

14 Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.15 Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê! “16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.17 Biết thế, Người nói với các ông: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao:19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh? ” Các ông đáp: “Thưa được mười hai.”20 “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh?” Các ông nói:”Thưa được bảy.”21 Người bảo các ông: “Anh em chưa hiểu ư? “

Meditation: 

Do you allow anxiety or fear to keep you from trusting in God’s provision for your life? The apostles worried because they forgot to bring bread for their journey. And that was right after Jesus miraculously fed a group of five thousand people (Mark 6:41-44, Matthew 14:17-21), and then on another occasion four thousand people (Mark 8:1-10, Matthew 15:34-38)! How easy it is to forget what God has already done for us and to doubt what he promises to do for us in the future as well. Scripture tells us that “perfect love casts out fear” (1 John 4:18). Ask the Lord Jesus to fill your heart with his love and to increase your faith in his provident care for you.

Beware the “leaven” which corrupts mind, body, and soul

Jesus cautioned the disciples to beware of bread that corrupts, such as the “leaven of the Pharisees.” When leaven ferments a lump of wet dough, it transforms the dough and changes it into life-enriching bread when heated. Left-over dough which had been leavened (but not baked) would rot and become putrified. For the Jew leaven was a sign or symbol of evil influence. It signified anything which rots and corrupts, not just physically but spiritually and morally as well. 

Jesus warned his disciples to avoid the way of the Pharisees and Sadducees who sought their own counsels rather than the mind of God. They were blinded by their own arrogance and were unable to recognize the truth and wisdom which Jesus spoke in the name of his Father in heaven. What kind of leaven (spiritual, moral, intellectual) do you allow to influence your way of thinking and living? Jesus sharply contrasts the bread and leaven which produces life, especially the abundant life which God offers through Jesus, the true bread of heaven, with the bread and leaven which rots and corrupts mind, body, and soul.

Let God’s word nourish and strengthen you in faith, hope, and love

As the disciples continued to worry about their lack of physical bread for the journey, Jesus reminded them of his miraculous provision of bread in the feeding of the five thousand and the four thousand. He then upbraided them for their lack of trust in God. Aren’t we like the apostles? We too easily get preoccupied with the problems, needs, and worries of the present moment, and we forget the most important reality of all – God’s abiding presence with us! 

When the people of Israel wandered in the desert homeless and helpless for forty years, God was with them every step of the way. And he provided for them shelter, food, water, and provision, as long as they trusted in him. Each day he gave them just what they needed. Jesus teaches us to trust in God’s abiding presence with us and in his promise to provide us what we need each and every day to live as his sons and daughters. Do you pray with joyful confidence, “Father, give us this day our daily bread”?

 

“Lord Jesus, you alone are the true bread of life which sustains us each and every day. Give me joy and strength to serve you always and help me to turn away from the leaven of sin and worldliness which brings corruption and death.”

Suy niệm:

Bạn có để cho sự lo lắng và sợ hãi ngăn cản bạn khỏi tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa cho cuộc đời bạn không? Các tông đồ lo lắng vì họ quên mang theo bánh cho cuộc hành trình. Và điều đó xảy ra ngay sau khi Đức Giêsu nuôi ăn hơn năm ngàn người cách lạ lùng (Mc 6,41-44; Mt 14,17-21) và vào dịp khác hơn bốn ngàn người (Mc 8,1-10; Mt 15,34-38)! Thật dễ dàng quên đi những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta và nghi ngờ những điều Người đã hứa thực hiện cho chúng ta trong tương lai nữa. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng “tình yêu hoàn hảo xua đuổi sự sợ hãi” (1Ga 4,18). Hãy cầu xin Chúa Giêsu lấp đầy lòng bạn tình yêu của Người và gia tăng niềm tin của bạn vào sự quan phòng săn sóc của Người dành cho bạn.

Hãy coi chừng “men” làm hư hoại tâm trí, thân xác, và linh hồn

Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ hãy coi chừng bánh hay hư nát, như men của những người Pharisêu. Khi men làm dậy men một cục bột ướt, nó biến đổi cục bột và biến nó thành bánh dinh dưỡng cuộc sống khi nướng nó lên. Cục bột còn lại đã được dậy men (nhưng không được nướng) sẽ bị hư và thối rữa. Đối với người Do thái, men là dấu chỉ hay biểu tượng của ảnh hưởng xấu. Nó biểu trưng cho những gì hư hỏng và thối nát, không chỉ về mặt thể lý mà còn về mặt thiêng liêng và luân lý nữa.

Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ tránh xa đường lối của những người Pharisêu và Sađốc, những người tìm kiếm ý mình hơn ý Thiên Chúa. Họ mù quáng vì sự kiêu căng và không thể nhận ra sự thật và sự khôn ngoan mà Đức Giêsu nói nhân danh Cha trên trời. Loại men nào (thiêng liêng, luân lý, lý trí) bạn cho phép ảnh hưởng trên cách suy nghĩ và cuộc sống của mình? Đức Giêsu mạnh mẽ đối chiếu bánh và men đem lại sự sống, đặc biệt sự sống sung mãn mà Thiên Chúa ban cho qua Đức Giêsu, bánh đích thật bởi trời, với bánh và men làm hư hoại lý trí, thân xác và linh hồn.

Hãy để Lời Chúa nuôi dưỡng và tăng sức cho bạn nơi đức tin, đức cậy, và đức mến

Khi các tông đồ tiếp tục lo lắng về việc thiếu bánh vật chất cho cuộc hành trình, Đức Giêsu đã nhắc lại cho họ về sự quan phòng lạ lùng trong việc hóa bánh ra nhiều để nuôi năm ngàn người và bốn ngàn người ăn. Người quở trách họ thiếu lòng tin vào Thiên Chúa. Chẳng phải chúng ta cũng giống như các tông đồ đó sao? Chúng ta cũng dễ dàng bận tâm với những vấn đề, những nhu cầu và lo lắng trong giây phút hiện tại, và chúng ta quên đi thực tại quan trọng nhất – là sự hiện diện hằng hữu của Thiên Chúa với chúng ta!

Khi dân Israel đi lang thang trong hoang địa không nhà và bơ vơ suốt bốn mươi năm, Thiên Chúa đã ở với họ từng bước trên suốt chặng đường. Và Người đã cung cấp cho họ chỗ ở, nước, và thức ăn, bao lâu họ còn tin tưởng nơi Người. Mỗi ngày Người ban cho họ vừa đủ những gì họ cần. Đức Giêsu dạy chúng ta tin tưởng vào sự hiện diện hằng hữu của Thiên Chúa với chúng ta và vào lời hứa của Người cung cấp cho chúng ta những gì cần thiết cho mỗi ngày và mọi ngày để sống như những người con của Người. Bạn có cầu nguyện với sự tin tưởng vui mừng, “lạy Cha, xin ban cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” không?

Lạy Chúa Giêsu, duy mình Chúa là bánh sự sống đích thật nuôi dưỡng chúng con mỗi ngày và mọi ngày. Xin ban cho con niềm vui và sức mạnh để con luôn luôn phục vụ Chúa, và xin giúp con xa tránh men tội lỗi và thế gian, là thứ đem lại sự hủy hoại và cái chết.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon