Hãy xin và anh em sẽ nhận được từ Cha trên trời – SN song ngữ 25.02.2021

0

Thursday (February 25): Ask and you will receive from your Father in heaven

Scripture:  Matthew 7:7-12

7 “Ask, and it will be given you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. 8 For every one who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. 9 Or what man of you, if his son asks him for bread, will give him a stone? 10 Or if he asks for a fish, will give him a serpent? 11 If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good  things to those who ask him! 12 So whatever you wish that men would do to you, do so to them; for this is the law and the prophets.

Thứ Năm     25-2                Hãy xin và anh em sẽ nhận được từ Cha trên trời

Mt 7,7-12

7 “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho.9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá?10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao? 12 “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.

Meditation: 

Do you expect God to hear your prayers? Esther’s prayer on behalf of her people is a model for us (Esther 14). She prayed for help according to God’s promise to be faithful to his people. God wants us to remember his promises and to count on his help when we pray.

Your Father in heaven gives good things to those who ask with expectant faith

Jesus wanted to raise the expectations of his disciples when he taught them how to pray. Jesus’ parable of the father feeding his son illustrates the unthinkable! How could a loving father refuse to give his son what is good; or worse, to give him what is harmful? In conclusion Jesus makes a startling claim: How much more will the heavenly Father give what is good to those who ask!

Our heavenly Father graciously gives beyond our expectations. Jesus taught his disciples to pray with confidence because the heavenly Father in his goodness always answers prayers. That is why we can boldly pray: Give us this day our daily bread.

The power of prayer to those who believe

Those who know God and trust in God’s love, pray with great boldness. Listen to what John Chrysostom (347-407 AD), a gifted preacher and bishop of Constantinople, had to say about the power of prayer:

“Prayer is an all-efficient panoply [i.e. ‘a full suit of armor’ or ‘splendid array’], a treasure undiminished, a mine never exhausted, a sky unobstructed by clouds, a haven unruffled by storm. It is the root, the fountain, and the mother of a thousand blessings. It exceeds a monarch’s power… I speak not of the prayer which is cold and feeble and devoid of zeal. I speak of that which proceeds from a mind outstretched, the child of a contrite spirit, the offspring of a soul converted – this is the prayer which mounts to heaven… The power of prayer has subdued the strength of fire, bridled the rage of lions, silenced anarchy, extinguished wars, appeased the elements, expelled demons, burst the chains of death, enlarged the gates of heaven, relieved diseases, averted frauds, rescued cities from destruction, stayed the sun in its course, and arrested the progress of the thunderbolt. In sum prayer has power to destroy whatever is at enmity with the good.”

Allow God’s love to purify your mind, heart, and speech

Prayer flows from the love of God; and the personal love we show to our neighbor is fueled by the love that God has poured into our hearts through the Holy Spirit (Romans 5:5). Jesus concludes his discourse on prayer with the reminder that we must treat our neighbor in the same way we wish to be treated by God. We must not just avoid doing harm to our neighbor, we must actively seek his or her welfare. In doing so, we fulfill the scriptural teaching from the “law and the prophets,” namely what God requires of us – loving God with all that we have and are and loving our neighbor as ourselves. The Holy Spirit is ever ready to change our hearts and transform our lives in Jesus’ way of love and merciful kindness towards all. Do you thirst for holiness and for the fire of God’s purifying love?

“Let me love you, my Lord and my God, and see myself as I really am – a pilgrim in this world, a Christian called to respect and love all whose lives I touch, those in authority over me or those under my authority, my friends and my enemies. Help me to conquer anger with gentleness, greed by generosity, apathy by fervor. Help me to forget myself and reach out towards others.”  (Prayer attributed to Clement XI of Rome, 1721)

Suy niệm:

Bạn có trông đợi Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của mình không? Lời cầu nguyện của bà Esther thay mặt cho dân mình là mẫu gương cho chúng ta. Bà cầu nguyện cho sự trợ giúp theo lời hứa của Thiên Chúa luôn trung tín với dân Người. Thiên Chúa muốn chúng ta nhớ những lời hứa của Người và trông cậy vào sự trợ giúp của Người khi chúng ta cầu nguyện.

Cha trên trời ban điều tốt lành cho những ai cầu xin với đức tin kiên vững

Ðức Giêsu đã muốn đề cao sự trông đợi của các môn đệ khi Ngài dạy họ làm thế nào để cầu nguyện. Dụ ngôn của Ðức Giêsu về người cha cho con cái mình ăn minh họa điều thật ấn tượng! Làm sao một người cha yêu thương lại từ chối cho con mình những gì tốt lành; hay tệ hơn, cho nó những gì nguy hại sao? Để kết thúc, Ðức Giêsu đã đưa ra lời tuyên bố nảy mình: Phương chi Cha trên trời sẽ ban cho những ai cầu xin Người nhiều biết bao!

Cha trên trời rộng lượng ban ơn ngoài sự mong đợi của chúng ta. Ðức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện với lòng tin cậy, bởi vì Cha trên trời với sự tốt lành của mình luôn luôn đáp trả lời cầu nguyện của chúng ta. Đó là tại sao chúng ta có thể mạnh dạn cầu xin: Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.

Sức mạnh của sự cầu nguyện cho những ai tin

Những ai nhận biết và tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa, sẽ cầu nguyện với  lòng can đảm mạnh dạn. Hãy lắng nghe những gì John Chrysostom (347-407 AD), nhà giảng thuyết thiên phú và là Giám mục Constantinope, đã nói về sức mạnh của lời cầu nguyện như sau:

“Cầu nguyện là bộ áo giáp toàn năng, là kho báu không cạn kiệt, là hầm mỏ không bao giờ hết, là bầu trời không bị mây che, là bến cảng an toàn không bị bão tố. Nó chính là cội rễ, là nguồn mạch, và là mẹ của trăm ngàn phúc lành. Nó mở rộng quyền lực của một vương quốc. Tôi không nói về sự cầu nguyện khô khan và lờ mờ, không nhiệt thành. Tôi nói về sự cầu nguyện, nảy sinh từ một tâm trí mở rộng, từ một đứa trẻ có tinh thần sám hối, từ kết quả của một linh hồn được hoán cải – đây là lời cầu nguyện lên tới Thiên đàng. Sức mạnh của lời cầu nguyện có sức dập tắt sức mạnh của lửa, kiềm chế cơn giận của sư tử, làm dịu tình trạng hỗn loạn, dập tắt chiến tranh, làm nguôi sức mạnh thiên nhiên, xua đuổi ma quỷ, đập tan xiềng xích tử thần, mở rộng cửa Thiên đàng, giảm bớt mọi bệnh tật, ngăn chặn sự gian dối, cứu các thành phố khỏi sự tàn phá, giữ yên mặt trời trong quỹ đạo của nó, và ngăn chặn sự tàn phá của sấm sét. Nói tóm lại, cầu nguyện có sức mạnh phá hủy tất cả những gì thù nghịch với sự tốt lành.”

Hãy để tình yêu Thiên Chúa thanh tẩy tâm trí và lời nói của bạn

Cầu nguyện phát sinh từ tình yêu mến Thiên Chúa; và tình yêu cá biệt mà chúng ta bày tỏ với tha nhân là nhiên liệu bởi tình yêu mà Thiên Chúa đã đổ vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần (Rm 5,5). Ðức Giêsu kết thúc bài giảng của mình về cầu nguyện với lời nhắc nhở rằng chúng ta phải đối xử với tha nhân giống như chúng ta muốn được Thiên Chúa và người khác đối xử. Chúng ta không chỉ tránh làm hại tha nhân, mà chúng ta còn phải tích cực tìm kiếm lợi ích cho họ nữa. Trong việc thực hành như thế, chúng ta đã hoàn thành lề luật và lời các ngôn sứ, tức là những gì Thiên Chúa đòi buộc chúng ta – yêu mến Thiên Chúa với tất cả những gì chúng ta có và chúng ta là, và yêu thương tha nhân như chính mình. Chúa Thánh Thần luôn sẵn sàng biến đổi cuộc đời chúng ta trong đường lối yêu thương của Ðức Giêsu. Bạn có khao khát sự thánh thiện và lửa mến của Thiên Chúa không?

Lạy Chúa, và là Thiên Chúa của con, xin cho con yêu mến Chúa và nhìn thấy mình như chính con thật sự là – một người lữ hành trong trần gian này, một tín hữu được kêu gọi để tôn trọng và yêu mến tất cả cuộc đời của những ai con chạm tới, những ai có quyền bính trên con, hay những ai dưới quyền của con, bạn bè con và kẻ thù con. Xin giúp con chế ngự nóng giận với hiền lành, tham lam với quảng đại, thờ ơ với nhiệt tình. Xin giúp con quên mình và hướng tới người khác. (Lời cầu nguyện được coi là của Giáo hoàng Clement XI thành Rôma)

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon