Nhiều người được lành mạnh – SN Song ngữ 08.02.2021

0

Monday (February 8):  “Many were made well”

Scripture:  Mark 6:53-56

53 And when they had crossed over, they came to land at Gennesaret, and moored to the shore. 54 And when they got out of the boat, immediately the people recognized him, 55 and ran about the whole neighborhood and began to bring sick people on their pallets to any place where they heard he was. 56 And wherever he came, in villages, cities, or country, they laid the sick in the market places, and besought him that they might touch even the fringe of his garment; and as many as touched it were made well.

Thứ Hai    8-2           Nhiều người được lành mạnh

Mc 6,53-56

53 Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ.54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su.55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó.56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.

Meditation: 

Do you recognize the Lord’s presence in your life? The Gospel records that when Jesus disembarked from the boat the people immediately recognized him. What did they recognize in Jesus? A prophet, a healer, the Messiah, the Son of God? For sure they recognized that Jesus had power from God to heal and to make whole bodies, limbs, minds, and hearts that were beset with disease, affliction, and sin. What happened when they pressed upon him and touched the fringe of his garment? They were made well. The Lord Jesus is ever ready to meet our needs as well. Do you approach him with expectant faith?

 

Do you recognize the Lord’s presence with you and the power of his word for your life?

Faith is an entirely free gift which God makes to us through the power of the Holy Spirit. Believing and trusting in God to act in our lives is only possible by the grace and help of the Holy Spirit who moves the heart and converts it to God. The Holy Spirit opens the eyes of the mind and helps us to understand, accept, and believe God’s word. How do we grow in faith? By listening to God’s word with trust and submission. Faith also grows through testing and perseverance. The Lord wants to teach us how to pray in faith for his will for our lives and for the things he wishes to give us to enable us to follow him faithfully and serve him generously.

 

 

 

Do you seek the Lord Jesus and put his kingdom first?

Jesus gave his disciples the perfect prayer which acknowledges God as our Father who provides generously for his children. The Lord’s prayer teaches us to seek first the kingdom of God and to pray that God’s will be accomplished in our lives. The Lord in turn, gives us what we need to live each day for his glory. The Lord is never too distant nor too busy to meet us and to give his blessing. Do you pray to the Father with confidence that he will show you his will and give you what you need to follow him? Ask the Lord to increase your faith and gratitude for his merciful love and provision for your life.

 

 

 

 

 

“Lord Jesus, let my heart sing for joy in your presence. Give me eyes of faith to recognize your presence and fill me with your Holy Spirit that I may walk in your way of love and peace.”

Suy niệm:

Bạn có nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình không? Tin mừng kể rằng khi Ðức Giêsu vừa xuống khỏi thuyền thì người ta lập tức nhận ra Người. Người ta đã nhận ra điều gì nơi Ðức Giêsu? Một ngôn sứ, một người chữa lành, Đấng Mêsia, Con Thiên Chúa chăng? Chắc hẳn họ đã nhận ra rằng Ðức Giêsu có uy quyền từ Thiên Chúa để chữa lành cả thân xác, tay chân, tâm trí, và tâm hồn bị bao vây bởi bệnh tật, đau khổ, và tội lỗi. Điều gì đã xảy ra khi họ chen lấn Người và đụng vào tua áo của Người? Họ được chữa lành. Chúa Giêsu cũng luôn sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của chúng ta nữa. Bạn có đến gần Người với đức tin kiên vững không?

Bạn có nhận ra sự hiện diện của Chúa với bạn và sức mạnh của lời Người cho đời sống bạn không?

Đức tin là một ơn sủng hoàn toàn nhưng không mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua quyền năng của Chúa Thánh Thần. Việc tin tưởng và trông cậy nơi Thiên Chúa để hoạt động trong cuộc đời chúng ta chỉ có thể do ơn sủng và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đấng đánh động tâm hồn và hướng nó về với Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần mở mắt tâm trí và giúp chúng ta hiểu biết, chấp nhận, và tin tưởng vào lời Chúa. Làm thế nào chúng ta lớn lên trong đức tin? Bằng cách lắng nghe lời Chúa với sự tin cậy và vâng phục. Đức tin cũng lớn lên ngang qua sự thử thách và kiên trì. Chúa muốn dạy chúng ta cách cầu nguyện trong đức tin về thánh ý Người dành cho cuộc đời chúng ta và cho những điều Người muốn ban cho chúng ta để giúp chúng ta bước theo Người cách trung tín và phụng sự Người cách quảng đại.

Bạn có tìm kiếm Chúa Giêsu và coi vương quốc của Người là ưu tiên hàng đầu không?

Ðức Giêsu ban cho các môn đệ lời cầu nguyện tuyệt hảo, biết được Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng quan phòng cách quảng đại cho con cái. Lời cầu nguyện của Chúa dạy chúng ta trước hết tìm kiếm nước Thiên Chúa và cầu nguyện cho ý Thiên Chúa được thể hiện trong cuộc đời chúng ta. Về phần Người, Chúa ban cho chúng ta những gì cần thiết để sống mỗi ngày cho vinh quang của Người. Chúa không bao giờ quá xa cách hay quá bận rộn đến nỗi không gặp gỡ chúng ta và ban phát phúc lành của Người. Bạn có cầu nguyện với Chúa Cha với lòng tự tin rằng Người sẽ bày tỏ cho bạn ý Người và ban cho bạn những gì bạn cần để đi theo Người không? Hãy cầu xin Chúa gia tăng đức tin và lòng biết ơn của bạn về tình yêu thương xót và sự quan phòng của Người dành cho cuộc đời bạn.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho lòng con hát lên vì niềm vui trong sự hiện diện của Chúa. Xin cho con cặp mắt đức tin để nhận ra sự hiện diện của Chúa và lấp đầy con Thánh Thần của Chúa để con có thể bước đi trong đường lối tình yêu và bình an của Chúa.

 

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon