Thơ: Nước Chúa

0

[Niệm ý Mc 4:26-34 ≈ Mt 13:31-35; Lc 13:18-21]

Hạt được gieo xuống đất
Rồi sẽ nảy mầm lên
Người gieo ngủ hay thức
Cũng chẳng biết gì hơn

Đất tự động màu mỡ
Lúa mọc lên, trổ đòng
Những bông lúa trĩu hạt
Người gặt lúa về dùng

Nước Chúa như hạt cải
Được gieo xuống, mọc lên
Xum xuê những cành lá
Chim làm tổ nương thân

Dụ ngôn luôn sử dụng
Để Chúa dạy điều hay
Tuỳ mức người ta hiểu
Càng nghe càng mê say

Xin Thiên Chúa soi sáng
Đủ thông tuệ, khôn ngoan
Hiểu đúng lời Kinh Thánh
Và biết thi hành luôn

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon