Bài GL của ĐTC Phanxicô về thư gửi tín hữu Galát: “Luật Môsê” (Gl 3: 1-29). (11.8.2021)

0

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

“Vậy Lề Luật để làm gì?” (Gl 3:19). Tiếp tục với Thánh Phaolô, đây là câu hỏi mà hôm nay chúng ta cần phải đào sâu để nhận ra sự mới mẻ của đời sống người Kitô hữu được làm sinh động bởi Chúa Thánh Thần. Nhưng nếu Chúa Thánh Thần hiện hữu, nếu Chúa Giêsu hiện hữu, Đấng đã cứu chuộc chúng ta, vậy lề luật để làm gì? Và đây là điều ngày hôm nay chúng ta phải suy gẫm về nó. Thánh Tông đồ viết: “Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa”  (Gl 5:18). Ngược lại, những người gièm pha Thánh Phaolô cho rằng người dân Galát phải tuân giữ Lề Luật để được cứu độ. Họ đã đi bước lùi. Họ hoài niệm về những thời gian đã qua, về những thời gian trước Chúa Giêsu Kitô. Thánh Tông đồ hoàn toàn không đồng ý. Đây là những điều mà ngài đã không đồng ý với các Tông đồ khác ở Giêrusalem. Ngài nhớ rất rõ những lời của Thánh Phêrô khi ngài nói: “sao anh em lại thử thách Thiên Chúa, mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mang nổi?” (Cv 15:10). Các khuynh hướng đã xuất hiện trong ‘công đồng đầu tiên’ đó – công đồng chung đầu tiên là công đồng diễn ra tại Giêrusalem – và các khuynh hướng nổi lên rất rõ rệt. Họ nói: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này: là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết” (Cv 15: 28-29). Một số điều liên quan đến việc thờ phượng Thiên Chúa, và việc thờ cúng ngẫu tượng, và một số điều liên quan đến cách hiểu về cuộc sống vào thời đó.

Khi Thánh Phaolô nói về Lề Luật, ngài thường đề cập đến Luật Môsê, luật do Môsê đưa ra, Mười Điều Răn. Nó liên quan đến, nó trên con đường, nó là một sự chuẩn bị, nó liên quan đến Giao ước mà Thiên Chúa đã thiết lập với dân tộc của Người. Theo nhiều văn bản Cựu Ước khác nhau, Torah – tức là thuật ngữ tiếng Do Thái dùng để chỉ về Lề Luật – là tập hợp của tất cả những quy định và chuẩn mực mà dân Israel phải tuân giữ theo Giao ước với Thiên Chúa. Có thể tìm thấy một bản tổng hợp ấn tượng về các Lề Luật trong văn bản của sách Đệ Nhị Luật, có nội dung như sau: “Đức Chúa sẽ lấy làm vui vì hạnh phúc của anh (em), cũng như Người đã lấy làm vui vì hạnh phúc của cha ông anh (em), miễn là anh (em) nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), mà giữ những mệnh lệnh và thánh chỉ Người, ghi trong sách Luật này, miễn là anh (em) trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ.Chúa sẽ lại vui mừng khi thịnh vượng bạn, như Ngài đã làm vui lòng tổ phụ của bạn, nếu bạn tuân theo tiếng nói của Chúa là Đức Chúa Trời của bạn. , phải tuân giữ các điều răn của Ngài và các điều luật của Ngài đã được chép trong sách luật này, nếu các ngươi hết lòng và hết linh hồn mà hướng về Chúa là Đức Chúa Trời ngươi ”(30: 9-10). Vì vậy, việc tuân giữ Lề Luật bảo đảm những lợi ích của Giao ước cho dân chúng, và bảo đảm một mối ràng buộc riêng tư với Thiên Chúa. Dân tộc này, dân số này, con người này, họ được kết hợp với Thiên Chúa và họ thể hiện điều đó, tức là sự kết hợp với Thiên Chúa, trong việc kiện toàn, trong việc tuân giữ Lề Luật. 

Khi lập Giao ước với Israel, Thiên Chúa đã ban cho họ Torah, tức là Lề Luật, để họ có thể hiểu được thánh ý của Người và sống trong lẽ phải. Chúng ta phải nghĩ rằng vào thời điểm đó, một bộ Luật như vậy là cần thiết, đó là một món quà lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng cho dân tộc của Người. Tại sao? Bởi vì thời bấy giờ ngoại giáo tràn ngập ở khắp nơi, sự sùng bái tà thần có ở khắp nơi và hành vi của con người là kết quả của việc sùng bái tà thần. Vì thế, món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa ban tặng cho dân tộc của Người là luật pháp, để họ có thể bền chí. Nhiều lần, đặc biệt trong các sách tiên tri, chúng ta lưu ý thấy rằng việc không tuân giữ các giới luật của Lề Luật đã tạo nên một sự phản bội thật sự đối với Giao ước, từ đó dẫn đến cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Mối liên kết giữa Giao ước và Lề Luật chặt chẽ đến nỗi hai thực tại không thể tách rời. Luật pháp là con đường để một người, một dân tộc bày tỏ rằng họ đang giữ giao ước với Đức Chúa.

Vì vậy, dựa trên tất cả những điều này, thật dễ hiểu rằng những người truyền giáo kia thâm nhập vào giữa người dân Galát đã tìm được cuộc chơi hợp pháp bằng cách xác định rằng sự trung thành với Giao ước cũng bao gồm việc tuân giữ Luật Môsê như đã được thực hiện vào thời điểm đó. Tuy nhiên, chính ở điểm này mà chúng ta có thể khám phá thấy trí lực thiêng liêng của Thánh Phaolô và những hiểu biết sâu sắc mà ngài đã bày tỏ, được giữ vững nhờ ân sủng ngài nhận được cho sứ mệnh truyền giảng phúc âm của mình.

Thánh Tông đồ giải thích cho người Galát rằng, trên thực tế, Giao ước và Lề Luật không được liên kết một cách không thể tách rời – Giao ước với Thiên Chúa và Luật Môsê. Yếu tố đầu tiên mà ngài dựa vào là Giao ước do Đức Chúa thiết lập với ông Abraham đặt trên niềm tin vào việc thực hiện lời hứa chứ không phải dựa trên việc tuân giữ Lề Luật chưa tồn tại. Tổ phụ Abraham bắt đầu hành trình của ông nhiều thế kỷ trước khi có Lề Luật. Thánh Tông đồ viết: “Tôi muốn nói là: Lề Luật, mãi bốn trăm ba mươi năm sau mới có, không phế bỏ chúc thư đó của Thiên Chúa [với ông Abraham khi người gọi ông], và như vậy làm cho lời hứa ra vô hiệu.” Câu này rất quan trọng. Dân tộc của Chúa, người Kitô chúng ta, chúng ta đi suốt cuộc đời để hướng tới một lời hứa, lời hứa là điều cuốn hút chúng ta, nó cuốn hút chúng ta tiến tới cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. “Nếu nhờ Lề Luật mà người ta được hưởng gia tài, thì không còn phải là nhờ lời hứa nữa [lời hứa có trước Lề Luật, lời hứa với ông Abraham]; thế nhưng Thiên Chúa đã dùng một lời hứa mà ban ân huệ cho ông Abraham” (Gl 3:17-18), rồi Luật pháp ra đời sau bốn trăm ba mươi năm. Với lý luận này, Thánh Phaolô tiến đến được mục tiêu đầu tiên của mình: Lề Luật không phải là nền tảng của Giao ước vì nó ra đời sau, nó là cần thiết và chính đáng, nhưng trước đó đã có lời hứa, có Giao ước.

Một lập luận như vậy đã loại bỏ tất cả những người quả quyết rằng Luật Môsê là một phần cấu thành của Giao ước. Không, Giao ước có trước, và tiếng gọi đã đến với ông Abraham. Thật vậy, Luật Torah không có trong lời hứa với Abraham. Tuy nhiên, khi nói điều này, chúng ta không nên nghĩ rằng Thánh Phaolô chống lại Luật Môsê. Không, ngài đã tuân giữ nó. Nhiều lần trong các Thư của mình, ngài bảo vệ nguồn gốc thần tính của nó, và nói rằng nó có một vai trò rõ ràng trong lịch sử cứu độ. Tuy nhiên, Lề Luật không ban sự sống, không cung cấp sự kiện toàn lời hứa bởi vì nó không có khả năng thực hiện điều đó. Luật pháp là một hành trình, một hành trình dẫn đến một cuộc gặp gỡ. Thánh Phaolô sử dụng một từ, tôi không biết nó có trong văn bản hay không, một từ ngữ rất quan trọng: lề luật là một “nhà sư phạm” hướng đến Đức Kitô, nhà sư phạm dẫn đến niềm tin vào Đức Kitô, tức là người thầy nắm tay dẫn đưa bạn đến cuộc gặp gỡ (xem Gl 3:24). Những ai tìm kiếm sự sống cần phải nhìn vào lời hứa và sự hoàn thành lời hứa trong Đức Kitô.

Anh chị em thân mến, sự giải thích đầu tiên này của Thánh Tông đồ cho tín hữu Galát trình bày sự mới mẻ hoàn toàn của đời sống người Kitô hữu: tất cả những ai có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô đều được kêu gọi sống trong Chúa Thánh Thần, là Đấng giải thoát khỏi Lề Luật, và đồng thời, đưa nó đến sự kiện toàn theo mệnh lệnh của tình yêu. Điều này rất quan trọng. Lề Luật dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Nhưng trong anh chị em có thể có người nói với cha: “Nhưng, thưa Cha, có điều là: như vậy có phải có nghĩa là nếu con đọc Kinh Tin Kính thì con không cần phải tuân giữ các giới luật?” Không phải. Các giới luật có giá trị theo ý nghĩa chúng là “những nhà sư phạm” [các nhà giáo] dẫn đưa anh chị em đến cuộc gặp gỡ với Đức Kitô. Nhưng nếu anh chị em bỏ qua cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, và muốn quay lại với việc coi trọng các giới răn hơn, thì đây chính là vấn đề của những người truyền giáo theo phái chính thống đã thâm nhập vào người Galát để làm họ hoang mang.

Xin Chúa giúp chúng ta bước đi trên con đường của các giới răn nhưng hướng về tình yêu của Chúa Kitô, đến cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, ý thức rằng sự gặp gỡ với Chúa Giêsu là quan trọng hơn tất cả các giới luật.

_______________________________

Lời chào đặc biệt

Cha thân ái chào anh chị em tín hữu nói tiếng Anh. Khi chúng ta đang chuẩn bị mừng Đại lễ Đức Mẹ Hồn xác Lên trời, cha dâng tất cả anh chị em và gia đình cho sự can thiệp theo tình mẫu tử của Mẹ, xin Mẹ hướng dẫn chúng ta trên con đường lữ hành tiến đến sự thực hiện trọn vẹn lời hứa của Đức Kitô. Xin Chúa chúc phúc cho anh chị em!

[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 1/6/2021]

Comments are closed.

phone-icon