CON NGƯỜI và COVID

0

“Chắc chắn có thưởng phạt.” (Hc 16:14)

Con người sống quá vội, covid làm cho chậm lại.
Con người sống trộm cướp, covid làm cho mất hết.
Con người sống vô tâm, covid khiến phải cô đơn.
Con người sống kỳ thị, covid không hề phân biệt.
Con người sống ung dung, covid gây rối tứ tung.

Con người sống ù lì, covid làm cho năng nổ.
Con người sống sĩ diện, covid bảo chớ bao biện.
Con người sống hận thù, covid bảo phải thứ tha.
Con người sống ích kỷ, covid khiến phải trả giá.
Con người sống lọc lừa, covid bảo phải thật thà.

Con người sống lãng phí, covid bảo phải biết quý.
Con người sống ô uế, covid làm cho khốn khổ.
Con người sống dối gian, covid khiến đời tối tăm.
Con người sống ác độc, covid bảo phải ý thức.
Con người sống mưu mô, covid bảo chớ ranh ma.

Con người sống buông thả, covid làm cho nghiêng ngả.
Con người sống đua đòi, covid làm cho hết thời.
Con người sống bất chấp, covid khiến phải khóc lóc.
Con người sống hoang đàng, covid phong tỏa mọi đường.
Con người sống tội lỗi, covid đánh động sám hối.

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon