Hãy cho đi và ngươi sẽ có kho báu trên trời – SN Song ngữ ngày 16.8.2021

0

Monday (August 16): 

Give – and you will have treasure in heaven

Scripture:  Matthew 19:16-22

16 And behold, one came up to him, saying, “Teacher, what good deed must I do, to have eternal life?” 17 And he said to him, “Why do you ask me about what is good? One there is who is good. If you would enter life, keep the commandments.” 18 He said to him, “Which?” And Jesus said, “You shall not kill, You shall not commit adultery, You shall not steal, You shall not bear false witness, 19 Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.” 20 The young man said to him, “All these I have observed; what do I still lack?” 21 Jesus said to him, “If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me.” 22 When the young man heard this he went away sorrowful; for he had great possessions.

Thứ Hai     16-8            

Hãy cho đi – và ngươi sẽ có kho báu trên trời

Mt 19,16-22

 

16 Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? “17 Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.”18 Người ấy hỏi: “Điều răn nào? ” Đức Giê-su đáp: “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian.19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.”20 Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? “21 Đức Giê-su đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Meditation:

Where can you find true peace, security, and happiness?

A young man who had the best the world could offer – wealth, position, and security – came to Jesus because he lacked one thing. He wanted the kind of lasting peace and happiness which money and possessions could not buy him. The answer he got, however, was not what he was looking for. He protested that he kept all the commandments – but Jesus spoke to the trouble in his heart. One thing kept him from giving himself wholeheartedly to God. While he lacked nothing in material goods, he was nonetheless possessive of what he had. He placed his hope and security in what he possessed. So when Jesus challenged him to make God his one true possession and treasure, he became dismayed.

 

 

What do you treasure the most?

Why did he go away from Jesus with sadness rather than with joy? His treasure and his hope for happiness were misplaced. Treasure has a special connection to the heart, the place of desire and longing, the place of will and focus. The thing we most set our heart on is our highest treasure. The Lord himself is the greatest treasure we can possibly have. Giving up everything else to have the Lord as our treasure is not sorrowful, but the greatest joy. See Jesus’ parable about the treasure hidden in a field (Matthew 13:44). Selling all that we have could mean many different things – our friends, our job, our style of life, what we do with our free time.

 

Possessiveness and fear robs us of joy and abundant life

Jesus challenged the young man because his heart was possessive. He was afraid to give to others for fear that he would lose what he had gained. Those who are generous towards God and others find that they cannot outmatch God in generosity. God blesses us with innumerable spiritual goods – such as long-lasting peace, unspeakable joy, enduring love, abiding relationships and friendship that do not fade or fail – that far outweigh the fleeting joys of material possessions which fail to satisfy us beyond the present moment. God alone can satisfy the deepest longing and desires of our heart. Are you willing to part with anything that might keep you from seeking true and everlasting joy with Jesus?

 

 

 

 

“Lord Jesus, you alone can satisfy the deepest longing in my heart. No other treasure can compare with you. Keep me free from all discontentment, possessiveness, greed and selfishness, that I may have joy in knowing that you alone are my true Treasure and my Portion.”

Suy niệm: 

Bạn có thể tìm thấy sự bình an, an toàn, và hạnh phúc ở đâu?

 

Một người thanh niên có đầy đủ mọi thứ trên đời – giàu có và an toàn – đến với Đức Giêsu bởi vì anh ta còn thiếu một điều. Anh ta muốn loại bình an vĩnh cửu và hạnh phúc mà tiền bạc không thể mua được cho mình. Tuy nhiên, câu trả lời không phải là những gì mà anh mong đợi. Anh xác nhận rằng mình đã giữ tất cả các điều răn; nhưng Đức Giêsu nói đến vấn đề trong tâm hồn anh. Một thứ đã níu kéo không cho anh dâng hiến bản thân hoàn toàn cho Thiên Chúa. Trong lúc anh không thiếu gì về vật chất, tuy nhiên anh lại muốn chiếm hữu những gì anh có. Anh đặt niềm hy vọng và sự an toàn của mình trong những gì anh sở hữu. Nên khi Đức Giêsu thử thách anh: là lấy Chúa làm sở hữu và kho báu thật sự, anh trở nên thất vọng.

 

Bạn trân trọng điều gì nhất?

Tại sao khi anh rời bỏ Đức Giêsu mà lòng buồn bã hơn là vui thích? Tài sản và hy vọng của anh cho sự hạnh phúc đã đặt sai chỗ. Kho báu có một mối liên kết đặc biệt với tâm hồn. Nơi ở của mọi ước muốn, mọi ý định và chú tâm. Điều gì mà lòng trí chúng ta hướng về nhiều nhất, chính là kho báu cao quý nhất. Chính Thiên Chúa là kho báu quý giá nhất chúng ta có thể có. Từ bỏ mọi sự khác để được Chúa là kho báu thì không có gì phải đau khổ, nhưng là niềm vui khôn tả. Chúng ta hãy đọc dụ ngôn của Đức Giêsu về chuyện kho báu giấu trong thửa ruộng (Mt 13,44). Bán tất cả những gì mình có nghĩa là nhiều thứ khác nhau: bạn bè, công việc, cách sống, những gì chúng ta làm lúc rảnh rỗi.

 

Sự ích kỷ và sợ hãi cướp khỏi chúng ta niềm vui và sự sống sung mãn

 

Đức Giêsu thách thức người thanh niên bởi vì anh có tính ích kỷ, không muốn chia sẻ của cải với ai. Anh sợ phải cho đi và sợ mất những gì mình có. Còn những ai quảng đại với Chúa và người khác sẽ tìm thấy mình không thể vượt trổi hơn Thiên Chúa về lòng quảng đại. Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta với vô số ơn thiêng như sự bình an lâu dài, niềm vui khôn tả, tình yêu bền vững, những mối quan hệ và tình bằng hữu lâu bền, không hề phai nhạt hay quên lãng – những thứ còn lớn lao hơn cả những niềm vui chóng qua của những chiếm hữu vật chất không đem lại cho chúng ta sự thỏa mãn vượt trên giây phút hiện tại. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể làm thỏa mãn khát vọng sâu thẳm nhất linh hồn chúng ta. Bạn có sẵn sàng từ bỏ những gì có thể níu kéo bạn không cho đi tìm niềm vui đích thực với Đức Giêsu không?

 

Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa mới có thể làm thỏa mãn khát vọng sâu thẳm nhất trong linh hồn con. Không một kho báu nào có thể so sánh với Chúa. Xin Chúa giữ con khỏi mọi sự bất mãn, sự chiếm hữu, sự tham lam, và ích kỷ, để con có thể phấn khởi khi biết rằng chỉ mình Chúa là Kho báu đích thực và Vận mệnh của đời con.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

 

Comments are closed.

phone-icon