Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta – SN Song ngữ ngày 14.8.2021

0

Saturday (August 14): 

“Let the children come to me”

Scripture:  Matthew 19:13-15  

13 Then children were brought to him that he might lay his hands on them and pray. The disciples rebuked the people; 14 but Jesus said, “Let the children come to me, and do not hinder them; for to such belongs the kingdom of heaven.” 15 And he laid his hands on them and went away.

Thứ Bảy    14-8                 

 Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta

Mt 19,13-15

(13) Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. (14) Nhưng Ðức Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng”. (15) Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.

Meditation: 

Do you seek to help others draw near to the Lord? 

The parents who brought their children to Jesus wanted Jesus to lay his hands upon them. They knew of the healing power, both physical and spiritual, which came from Jesus’ touch. Jesus, in turn, rebuked his disciples for hindering the children from coming. The disciples may have wanted to shield Jesus from the nuisance of noisy children. But Jesus delighted in the children and demonstrated that God’s love has ample room for everyone, including children.

Pray for the young to grow strong in faith

No one is unimportant to God. He comes to each person individually and uniquely that he might touch them with his healing love and power. Do you show kindness to the youth you encounter in your neighborhood, home, and church? And do you pray for them that they may grow in the knowledge and wisdom of Jesus Christ?

 

“Lord Jesus, may we never hinder our youth from coming to you to receive your blessing, instruction, and healing power. Make our youth strong in faith and in character that they may follow you zealously. And as we grow with age, may we never lose that child-like simplicity and humility which draws us into your loving presence.”

Suy niệm: 

Bạn có tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác để đến gần Chúa không?

Các bậc cha mẹ đem con cái mình đến với Đức Giêsu để xin Người đặt tay chúc lành cho chúng. Họ biết được sức mạnh chữa lành tinh thần lẫn thể xác khi Chúa Giêsu chạm tới chúng. Về phần mình, Đức Giêsu đã khiển trách các môn đệ đã ngăn cản con trẻ đến với Người. Các môn đệ có lẽ muốn bảo vệ Đức Giêsu khỏi sự quấy rầy của lũ trẻ. Nhưng Đức Giêsu rất thích con trẻ và bày tỏ rằng tình yêu Thiên Chúa dành hết cho mọi người, kể cả con trẻ.

Cầu xin cho giới trẻ lớn mạnh trong đức tin

Mọi người, ai cũng quan trọng đối với Thiên Chúa. Người đến với từng người một để có thể đụng chạm họ với tình yêu và quyền năng của sự chữa lành. Bạn có đối xử tử tế với những người trẻ bạn gặp gỡ trong xóm, trong nhà, trong giáo xứ không và bạn có cầu nguyện cho chúng để chúng có thể lớn lên trong sự hiểu biết và khôn ngoan của Đức Giêsu Kitô không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì chúng con không bao giờ ngăn cản người trẻ đến với Chúa để nhận lãnh sự chúc lành và sự chữa lành. Xin Chúa ban cho chúng lòng tin đặc biệt để họ có thể theo Chúa một cách nhiệt thành. Và dẫu khi chúng con có lớn lên, chớ gì chúng con đừng bao giờ đánh mất đức tính đơn sơ và khiêm tốn như trẻ nhỏ, những đức tính sẽ kéo chúng con đến với sự hiện hữu yêu thương của Chúa.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon