Thầy là Đức Kitô – Con Thiên Chúa hằng sống – SN song ngữ 5.8.2021

0

Thursday (August 5): “You are the Christ – the Son of the living God”

Gospel: Matthew 16:13-23  

13 Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, “Who do men say that the Son of man is?” 14 And they said, “Some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets.” 15 He said to them, “But who do you say that I am?”16 Simon Peter replied, “You are the Christ, the Son of the living God.” 17 And Jesus answered him, “Blessed are you, Simon BarJona! For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. 18 And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the powers of death shall not prevail against it. 19 I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth  shall be loosed in heaven.” 20 Then he strictly charged the disciples to tell no one that he was the Christ. 21 From that time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised. 22 And Peter took him and began to rebuke him, saying, “God forbid, Lord! This shall never happen to you.” 23 But he turned and said to Peter, “Get behind me, Satan! You are a hindrance to me; for you are not on the side of God, but of men.”

Thứ Năm  5-8             Thầy là Đức Kitô – Con Thiên Chúa hằng sống

Mt 16,13-23

13Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” 14Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.” 15Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” 16Ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17Đức Giêsu nói với ông: “Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 20Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô. 21Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” 23Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: “Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Meditation: 

How firm is your faith in the Lord Jesus Christ? At an opportune time Jesus tested his disciples with a crucial question: Who do men say that I am and who do you say that I am? (Matthew 16:13). Jesus was widely recognized in Israel as a mighty man of God, even being compared with the greatest of the prophets, John the Baptist, Elijah, and Jeremiah. Peter, always quick to respond, exclaimed that Jesus was the Christ, the Son of the living God.

Through the gift of faith Peter recognized that Jesus was the “anointed one” (in Hebrew and Greek the word is translated as Messiah and Christ), and the only begotten Son of God sent by the Father in heaven to redeem a fallen human race. No mortal being could have revealed this to Peter; but only God. Jesus then conferred on Peter authority to govern the church that Jesus would build, a church that no powers could overcome. Jesus played on Peter’s name which is the same word for “rock” in both Aramaic and Greek.

Spiritual rock and living stones

To call someone a “rock” is one of the greatest of compliments. The ancient rabbis had a saying that when God saw Abraham, he exclaimed: “I have discovered a rock to found the world upon.” Abraham put his trust in God and made God’s word the foundation of his life and the bedrock of his faith. Through Abraham God established a nation for himself. Through faith Peter grasped who Jesus truly was. He was the first apostle to proclaim that Jesus was truly the Anointed One (Messiah and Christ) and the only begotten Son of God.

The New Testament describes the church, the people of God, as a spiritual house and temple of the Holy Spirit with each member joined together as living stones (see 1 Peter 2:5). Faith in Jesus Christ makes us into rocks – spiritual stones. The Lord Jesus tests each of us personally with the same question: Who do you say that I am?

“Lord Jesus, I profess and believe that you are the Christ, the Son of the living God. You are my Lord and my Savior who has set me free from sin and deception. Make my faith strong like the Apostles Peter and Paul and give me boldness to speak of you to others that they may come to know you as Lord and Savior.”

Suy niệm:  

Đức tin của bạn nơi Chúa Giêsu Kitô vững mạnh thế nào? Vào một lúc thuận tiện, Đức Giêsu thử các môn đệ qua một câu hỏi quan trọng: Người ta bảo Thầy là ai? Và các con bảo Thầy là ai? (Mt 16,13) Đức Giêsu được nhiều người trong dân Israel nhìn nhận như là người cao cả của Thiên Chúa, thậm chí họ còn so sánh Người với những ngôn sứ danh tiếng nhất như Gioan tẩy giả, Êlia, và Giêrêmia. Phêrô lúc nào cũng nhanh nhẹn trả lời, tuyên xưng rằng Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.

Ngang qua hồng ân đức tin, Phêrô đã nhận ra rằng Đức Giêsu là “Đấng được tuyển chọn” – được gọi là Đấng Mêsia hay Đức Kitô – và là con một yêu dấu được Cha vĩnh cửu trên trời sai tới để cứu chuộc loài người sa ngã. Không ai có thể mặc khải điều này cho Phêrô ngoại trừ Thiên Chúa. Đức Giêsu liền trao quyền cho Phêrô cai quản Hội thánh mà Người thiết lập, một Giáo hội không có một sức mạnh nào có thể thắng được. Đức Giêsu đặt tên cho Phêrô là “đá”, hạn từ này có cùng một chữ trong tiếng Aramaic và Hy lạp.

 

Đá thiêng liêng và sống động

Gọi ai là đá là một trong những lời khen ngợi tốt lành nhất. Các bậc thầy ngày xưa nói rằng khi Thiên Chúa nhìn thấy Abraham, Người thốt lên: Ta đã tìm thấy một tảng đá để xây dựng thế giới. Abraham đã đặt niềm tin cậy nơi Thiên Chúa và lấy lời Chúa làm nền tảng cho cuộc sống và đức tin của mình. Qua ông Abraham, Thiên Chúa đã thiết lập một quốc gia cho chính mình. Nhờ đức tin, ông Phêrô đã nhận biết Đức Giêsu đích thật là ai. Ông là vị tông đồ đầu tiên nhận ra Đức Giêsu là Đấng được xức dầu (Đấng Mêsia và Kitô), và là con một Thiên Chúa.

Tân ước mô tả Giáo hội, dân Thiên Chúa như một tòa nhà thiêng liêng, hay một đền thờ của Chúa Thánh Thần mà mỗi người là viên đá sống động xây dựng nên (1Pr 2,5). Lòng tin vào Đức Giêsu Kitô khiến chúng ta trở nên những viên đá thiêng liêng. Đức Giêsu thử thách mỗi người chúng ta cũng cùng một câu hỏi: Con bảo Ta là ai?

 

Lạy Chúa Giêsu, con tuyên xưng và tin tưởng Chúa là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa là Chúa và là Đấng cứu chuộc con, Đấng giải thoát con khỏi tội lỗi và sự lừa dối. Xin củng cố niềm tin của con mạnh mẽ như tông đồ Phêrô và Phaolô và ban cho con lòng can đảm để nói về Chúa cho người khác để họ có thể nhận biết chính Chúa là Chúa và là Đấng cứu chuộc.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon