Anh muốn tôi làm gì cho anh? – SN Chúa Nhật XXX TN, năm B

0

Sunday (October 24) 

“What do you want me to do for you?”

Scripture: Mark 10:46-52  

46 And they came to Jericho; and as he was leaving Jericho with his disciples and a great multitude, Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside. 47 And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, “Jesus, Son of David, have mercy on me!” 48 And many rebuked him, telling him to be silent; but he cried out all the more, “Son of David, have mercy on me!” 49 And Jesus stopped and said, “Call him.” And they called the blind man, saying to him, “Take heart; rise, he is calling you.” 50 And throwing off his mantle he sprang up and came to Jesus. 51 And Jesus said to him, “What do you want me to do for you?” And the blind man said to him, “Master, let me receive my sight.” 52 And Jesus said to him, “Go your way; your faith has made you well.” And immediately he received his sight and followed him on the way.

Chúa Nhật     24-10    

Anh muốn tôi làm gì cho anh?

 Mc 10,46-52

46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! “48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! “49 Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây! ” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy! “50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su.51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh? ” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.”52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! ” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Meditation: Have you ever encountered a once in a life-time opportunity you knew you could not pass up? Such a moment came for a blind and destitute man, named Bartimaeus. He was determined to get near the one person who could meet his need. He knew who Jesus was and had heard of his fame for healing, but until now had no means of making contact with the Son of David, a clear reference and title for the Messiah. 

Seeking Jesus with effort and persistence pays off

It took a lot of “guts” (courage) and persistence for Bartimaeus to get the attention of Jesus over the din of a noisy throng who crowded around Jesus as he made his way out of town. Why was the crowd annoyed with the blind man’s persistent shouts? He was disturbing their peace and interrupting Jesus’ discourse. It was common for a rabbi to teach as he walked with others. Jesus was on his way to celebrate the Passover in Jerusalem and a band of pilgrims followed him. When the crowd tried to silence the blind man he overpowered them with his emotional outburst and thus caught the attention of Jesus.

Goodness and mercy follows those who put their trust in God

This incident reveals something important about how God interacts with us. The blind man was determined to get Jesus’ attention and he was persistent in the face of opposition. Jesus could have ignored or rebuffed him because he was disturbing his talk and his audience. Jesus showed that acting was  to important than talking. This man was in desperate need and Jesus was ready, not only to empathize with his suffering, but to relieve it as well. A great speaker can command attention and respect, but a man or woman with a helping hand and a big heart is loved more. 

 

What do you want Jesus to do for you?

Why did Jesus put a question to Bartimaeus – “What do you want me to do for you?” Jesus wanted to draw out of him a personal response of faith and trust in his power to heal and make whole. Jesus commends Bartimaeus for recognizing who he is with the eyes of faith and grants him physical sight as well. Do you recognize the Lord Jesus with “eyes of faith” as your merciful Lord and healer? Ask the Lord Jesus to strengthen your faith that you may draw near to him and receive his grace and mercy.

 

“Lord Jesus, may I never fail to recognize my need for your grace and mercy. Strengthen my faith and trust in you that I may seek your presence daily and listen to your word with a readiness to follow you who are my All.

 

Suy niệm:  Bạn có bao giờ gặp gỡ cơ hội một lần trong đời mà bạn biết mình không thể bỏ qua? Giây phút như thế đã đến với một người mù và khốn cực, tên là Bartimaeus. Anh ta nhất định đến gần Ngài có thể thỏa mãn nhu cầu cần thiết của anh. Anh ta biết Đức Giêsu là ai, và đã nghe danh tiếng chữa lành bệnh tật của Ngài, nhưng cho đến bây giờ chẳng có cách nào để tiếp xúc với Con vua Đavít, sự chứng nhận và danh xưng của Đấng Mêsia.

Việc tìm kiếm Đức Giêsu với sự nỗ lực và kiên trì sẽ được đáp trả xứng đáng

Nó đòi hỏi sự can đảm và kiên trì đối với Bartimaeus để làm cho Ðức Giêsu để ý tới giữa tiếng người ồn ào vây quanh Ðức Giêsu khi Ngài đang trên đường ra khỏi thành phố. Tại sao đám đông cảm thấy khó chịu với những tiếng kêu la dai dẳng của người mù? Vì anh ta đang phá tan sự yên tỉnh và chen vào cuộc đối thoại của họ với Ðức Giêsu. Một thầy Rabbi giảng dạy đang khi đi đường với người khác là chuyện bình thường. Ðức Giêsu đang trên đường đi mừng lễ Vượt qua ở Giêrusalem và đoàn lũ hành hương theo sau Ngài. Khi đám đông cố gắng làm cho người mù im lặng, anh ta khẩn nài họ với tiếng kêu la bộc phát cảm động, và nó đã làm cho Ðức Giêsu chú ý.

Lòng nhân hậu và thương xót đi với những ai đặt lòng tin cậy vào Thiên Chúa

Sự việc này cho thấy một điều quan trọng về cách thức Thiên Chúa tương tác với chúng ta. Người mù quyết tâm gây sự chú ý của Ðức Giêsu, và anh ta kiên trì trước sự chống đối. Ðức Giêsu có thể phớt lờ hoặc từ chối anh ta, bởi vì anh ta phá rối Ngài đang giảng và cả đám thính giả. Ðức Giêsu cho thấy rằng hành động quan trọng hơn lời nói. Người mù này đang có nhu cầu cần thiết dữ dội, và Ðức Giêsu không chỉ sẵn sàng cảm thông với nỗi đau khổ của anh, mà còn chữa lành anh ta nữa. Một nhà giảng thuyết có tiếng đòi hỏi sự quan tâm và tôn trọng, nhưng một người có đôi tay giúp đỡ và có trái tim cao cả thì đáng yêu hơn.

Bạn muốn Chúa Giêsu làm gì cho bạn?

Tại sao Đức Giêsu đặt câu hỏi với Bartimaeus – “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Đức Giêsu muốn khơi dậy nơi anh câu đáp trả cá vị về lòng tin cậy của anh vào quyền năng của Người để chữa cho anh lành mạnh. Ðức Giêsu khen ngợi anh mù Bartimaeus về việc nhận ra Người là ai với cặp mắt của đức tin, và Người đã ban cho anh ta cái nhìn về thể lý nữa. Bạn có nhận ra Chúa Giêsu với “cặp mắt đức tin” là Chúa thương xót và Lương y của bạn không? Hãy cầu xin Chúa Giêsu củng cố đức tin của bạn để bạn có thể đến gần Người và lãnh nhận ơn sủng và lòng thương xót của Người.

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì con không bao giờ quên nhận ra nhu cầu của con với ơn sủng và lòng thương xót của Chúa. Xin củng cố đức tin và đức cậy của con nơi Chúa để con có thể tìm kiếm sự hiện diện của Chúa mỗi ngày và lắng nghe lời Chúa với sự sẵn sàng bước theo Chúa, là Tất Cả của đời con.

 

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon