Các thiên thần của họ chiêm ngắm Cha trên trời – SN song ngữ ngày 2.10.2021

0

Friday (October 2):

Their angels behold the Father in heaven”

Scripture: Matthew 18:1-5, 10

1 At that time the disciples came to Jesus, saying, “Who is the greatest in the kingdom of heaven?” 2 And calling to him a child, he put him in the midst of them, 3 and said, “Truly, I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. 4 Whoever humbles himself like this child, he is the greatest in the kingdom of heaven. 5 “Whoever receives one such child in my name receives me; 10 “See that you do not despise one of these little ones; for I tell you that in heaven their angels always behold the face of my Father who is in heaven.

Thứ Sáu     2-10         

Các thiên thần của họ chiêm ngắm Cha trên trời

Mt 18,1-5.10

1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? “2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.5 “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.10 “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

Meditation: Why does Jesus warn his disciples to “not despise the little ones?” God dwells with the lowly and regards them with compassion. His angels watch over them as guardians. “For he will give his angels charge of you to guard you in all your ways” (Psalm 91:11). God has not left us alone in our struggle “to refuse evil and to choose good” (Isaiah 7:15). The angels are his “ministering spirits sent forth to serve, for the sake of those who are to obtain salvation” (Hebrews 1:14). 

 

The angels are God’s messengers and protectors for us

Scripture is full of examples of how the angels serve as messengers and protectors. When Peter was chained in prison and kept under guard, an angel woke him in middle of the night, released his chains, and brought him safely out of prison, past several guards and through locked gates. When Peter realized he wasn’t dreaming, he exclaimed: “Now I am sure that the Lord has sent his angel and rescued me” (Acts 12:11). When Daniel was thrown into a den of hungry lions, an angel protected him from harm (Daniel 6:22).

 

The angels show us that the universe is spiritual as well as material

John Chrysostom (347-407 AD), an early church father and renowned preacher, compared the guardian angels to the troops garrisoned in cities on the frontiers of the empire to defend it from the enemy. Basil the Great (329-379 AD) said, “Beside each believer stands an angel as protector and shepherd leading him to life.” Angels ministered to Jesus after his temptation in the wilderness and during his agony in the Garden of Gethsemane (Luke 22:43). The angels will be present at Christ’s return, which they will announce, to serve at his judgment (Matthew 25:31). The angels show us that this universe which God created is not just materialistic. 

 

 

The devil seeks to destroy us

The fallen angels (Jude 6; 2 Peter 2:4; Revelations 12:9), described in Scripture as evil spirits or devils (Mark 5:13; Matthew 25:41), seek our destruction (see 1 Peter 5:8). If they cannot persuade us to disown our faith and loyalty to Christ, they will attempt to divert us from doing the will of God by distracting us with good things that weigh us down or make us indifferent towards the things of God. 

 

 

God provides us with spiritual protection from the evil one

God gives us the help of his angelic hosts and he gives us spiritual weapons, the shield of faith and the breastplate of righteousness (see Ephesians 6:1-11), to resist the devil and his lies. Through the gift of the Holy Spirit, we, too, join with the angelic choirs of heaven in singing the praises of God. Do you thank the Lord for his guidance and protection?

 

“Lord Jesus, you are our refuge and strength. May I always know your guiding hand and the help of your angels in protecting me from all that is evil. Give me strength of will and courage to refuse what is evil and to choose what is good.”

Suy niệm: Tại sao Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ “không được khinh thường các trẻ nhỏ?” Thiên Chúa ở với những kẻ thấp hèn và nhìn đến họ với lòng trắc ẩn. Các thiên thần của Người hằng coi sóc họ như những người bảo vệ. “Vì Chúa sẽ cho các thiên thần canh giữ bạn trên khắp nẻo đường” (Tv 91,11). Thiên Chúa không để chúng ta một mình trong cuộc giằng co giữa “làm lành lánh dữ” (Is 7,15). Các thiên thần là “những đấng thiêng liêng được sai tới phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ” (Hr 1,14).

Các thiên thần là sứ giả của TC và người bảo hộ cho chúng ta

Kinh thánh đầy những câu chuyện nói về cách thức các thiên thần làm sứ giả đưa tin và là những vị bảo vệ. Khi Phêrô bị xiềng xích trong ngục và bị lính canh giữ, một thiên thần đánh thức ông dậy giữa đêm, mở xiềng xích, và dẫn ông ra khỏi ngục an toàn, lướt qua những người lính giữ ngục và những cánh cửa khóa kín. Khi Phêrô nhận ra mình không bị mơ, ông thốt lên: “Giờ đây tôi tin chắc rằng Thiên Chúa đã sai thiên thần đến giải thoát tôi” (Cv 12,11). Khi Đanien bị ném vào hang sư tử hung dữ, một thiên thần đã bảo vệ ông khỏi sự nguy hiểm (Đn 6,22).

Các thiên thần cho chúng ta thấy rằng vũ trụ này vừa là vật chất vừa là thiêng liêng

Thánh John Chrysostom (347-407 AD), một giáo phụ thời Giáo hội sơ khai và là nhà giảng thuyết nổi tiếng đã so sánh các thiên thần bản mệnh với những đoàn quân bảo vệ trong những thành phố, là lính tiên phong của thành để đánh đuổi quân thù. Thánh Basil Cả (329-379 AD) nói rằng “Bên cạnh mỗi tín hữu đều có một thiên thần như là người bảo vệ và mục tử hướng dẫn họ trong cuộc đời.” Các thiên thần phụng sự Đức Giêsu sau khi Người chịu cám dỗ trong hoang địa và trong cơn sầu khổ của Người trong vườn Gethsemane (Lc 22,43). Các thiên thần sẽ xuất hiện trong ngày tái lâm của Đức Kitô, ngày mà họ sẽ loan báo, để phục vụ cho việc xét xử của Ngài (Mt 25,31). Các thiên thần cho chúng ta thấy rằng vũ trụ này mà Thiên Chúa dựng nên không chỉ là vật chất.

Ma quỷ tìm cách hủy diệt chúng ta

Các thiên thần sa ngã (Gđ 6; 2Pr 2,4; Kh 12,9), được mô tả trong Kinh thánh như những thần dữ hay ma quỷ (Mc 5,13; Mt 25,41), tìm cách hủy diệt chúng ta (1Pr 5,8). Nếu chúng không thể thuyết phục chúng ta từ bỏ đức tin và lòng trung thành với Đức Kitô, chúng sẽ cố gắng làm cho chúng ta trệch hướng khỏi thực hiện ý Chúa bằng cách làm chúng ta sao lãng với những điều tốt lành làm cho chúng ta mệt mỏi chán chường, hay làm cho chúng ta ra thờ ơ với những việc của Chúa.

TC ban cho chúng ta sự bảo vệ thiêng liêng chống lại thần dữ

Thiên Chúa ban cho chúng ta sự trợ giúp của các đạo binh thiên thần và ban cho chúng ta những vũ khí thiêng liêng, khiên thuẫn đức tin và áo giáp công chính (Ep 6,1-11), để chống lại ma quỷ và sự lừa dối của nó. Qua ơn sủng Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng tham dự với ca đoàn thiên thần trên trời để hát mừng ngợi khen Thiên Chúa. Bạn có cám ơn Chúa về sự hướng dẫn và bảo vệ của Người không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nơi con nương ẩn và là sức mạnh con. Chớ gì con luôn luôn nhận biết bàn tay hướng dẫn của Chúa và sự trợ giúp của các thiên thần của Chúa trong việc bảo vệ con khỏi mọi sự dữ. Xin Chúa ban cho con sức mạnh của ý chí và lòng can đảm để con khước từ những gì xấu xa và chọn những gì tốt lành.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

 

Comments are closed.

phone-icon