Đừng đánh mất chìa khóa của sự hiểu biết – SN song ngữ ngày 14.10.2021

0
 Thursday (October 14): 

Do not lose the key of knowledge

Scripture:  Luke 11:47-54  

47 Woe to you! for you build the tombs of the prophets whom your fathers killed.  48 So you are witnesses and consent to the deeds of your fathers; for they killed them, and you build their tombs. 49 Therefore also the Wisdom of God said, `I will send them prophets and apostles, some of whom they will kill and persecute,’ 50 that the blood of all the prophets, shed from the foundation of the world, may be required of this generation, 51 from the blood of Abel to the blood of Zechariah, who perished between the altar and the sanctuary. Yes, I tell you, it shall be required of  this generation. 52 Woe to you lawyers! for you have taken away the key of knowledge; you did not enter yourselves, and you hindered those who were entering.” 53 As he went away from there, the scribes and the Pharisees began to press him hard, and to provoke him to speak of many things, 54 lying in wait for him, to catch at something he might say.

 Thứ Năm    14-10              

Đừng đánh mất chìa khóa của sự hiểu biết

Lc 11,47-54

47 “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.49 “Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: “Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia.50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa,51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.52 “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.”53 Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện,54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.

 

Meditation: How can God’s wisdom free us from being double-minded and spiritually blind? God sent his prophets to open the ears of his people to hear and understand God’s word and intention for their lives. God’s wisdom is personified in the voice of the prophets, a voice that often brought rejection and death because they spoke for God rather than for human favor and approval. Jesus chastised many of the religious leaders of his day for being double-minded and for demanding from others standards which they refused to satisfy. They professed admiration for the prophets from the past by building their tombs while at the same time they opposed the message that the prophets spoke in God’s name. They rejected the prophets’ warnings and closed their ears to the word of God.

 

 

Jesus in the key of knowledge that opens God’s kingdom for us

What does Jesus mean when he says they have taken away the key of knowledge? The religious lawyers and scribes held the “office of the keys” since they were the official interpreters of the Scriptures. Unfortunately their interpretation of the Scriptures became so distorted and difficult to understand that others were “shut off” to the Scriptures. They not only shut themselves to heaven – they also hindered others from understanding God’s word. Through pride and envy, they rejected not only the prophets of old, but God’s final prophet and Son, the Lord Jesus Christ. Jesus is the “key of David” (see Isaiah 22:22; Revelations 3:7) who opens heaven for those who accept him as Lord and Savior. He is the “Wisdom of God” and source of everlasting life. 

Humility helps us to be receptive to God’s wisdom

Only the humble of heart – those who thirst for God and acknowledge his word as true – can truly understand the wisdom which comes from above. [See Psalm 119:99ff: “I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation.”] God is ever ready to speak his word to us and to give us true wisdom and understanding. Do you hunger for the wisdom which comes from above?

 

“Lord Jesus, may your word take root in my heart and transform all my thoughts and actions. Give me wisdom and understanding that I may know your will for my life and have the courage to live according to it.”

 

Suy niệm: Làm thế nào sự khôn ngoan của Thiên Chúa có thể giải thoát chúng ta khỏi sự hai lòng và mù quáng thiêng liêng? Thiên Chúa sai phái các ngôn sứ của Người đến để mở tai người ta ra để lắng nghe và hiểu được lời Chúa và ý định của Người cho đời sống của mình. Sự khôn ngoan của Chúa được nhân cách hóa trong tiếng nói của các ngôn sứ, tiếng nói thường mang lại sự chống đối và ngược đãi, bởi vì họ nói cho Chúa hơn là cho sự đồng thuận và lợi ích của con người. Đức Giêsu khiển trách những người lãnh đạo tôn giáo thời đó vì sự giả hình, và sự đòi hỏi nơi người khác những điều mà họ không làm. Họ công bố sự ngưỡng mộ đối với các ngôn sứ trong quá khứ bằng việc xây cất mộ phần các ngài, nhưng đồng thời họ chống lại sứ điệp mà các ngài nói nhân danh TC. Họ bác bỏ các lời cảnh báo của các ngôn sứ và bịt tai không nghe lời Chúa.

Đức Giêsu với chìa khóa của sự hiểu biết mở được vương quốc của TC dành cho chúng ta

Đức Giêsu có ý nói gì khi Người nói họ cất giữ chìa khóa sự hiểu biết? Các luật sĩ và kinh sư nắm giữ “vị trí của quyền lực” vì họ là những nhà giải thích Kinh thánh một cách chính thức. Nhưng khốn nỗi, sự giải thích của họ về Kinh thánh trở nên quá méo mó và khó hiểu đến mức người ta cảm thấy xa lạ với Kinh thánh. Họ không chỉ đóng cửa trời cho mình, họ còn ngăn cản người khác hiểu lời Chúa nữa. Qua sự kiêu ngạo và ghen tị, họ không chỉ chống đối các ngôn sứ thời Cựu ước, mà còn chống đối cả vị ngôn sứ cuối cùng của Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu chính là “chìa khóa nhà Đavít” (Is 22,22; Kh 3,7), Đấng mở cửa trời cho những ai tiếp nhận Người với tư cách là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ. Người chính là “sự khôn ngoan của Thiên Chúa” và là nguồn mạch sự sống vĩnh cửu.

Sự khiêm nhường giúp chúng ta dễ tiếp nhận sự khôn ngoan của Thiên Chúa

Chỉ những tâm hồn nhỏ bé – những người khao khát Thiên Chúa và sự hiểu biết lời Người là sự thật – mới có thể thật sự hiểu được sự khôn ngoan đến từ trời cao (Tv 119,99: “Con được thông suốt hơn cả thầy dạy, vì con hằng suy gẫm thánh ý Ngài.”) Thiên Chúa luôn sẵn sàng nói lời Người cho chúng ta và ban cho chúng ta sự khôn ngoan và sự hiểu biết thật sự. Bạn có đói khát sự khôn ngoan của Thiên Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì lời Chúa ăn rễ trong lòng con, và biến đổi tất cả những tư tưởng và hành động của con. Xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan và hiểu biết, để con có thể nhận biết thánh ý Chúa dành cho cuộc đời con và sự can đảm để sống theo thánh ý Chúa.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon