Hãy lắng nghe lời Chúa và tuân giữ – SN song ngữ ngày 9.10.2021

0

Saturday (October 9): 

“Hear the word of God and keep it”

Scripture: Luke 11:27-28

27 As he said this, a woman in the crowd raised her voice and said to him, “Blessed is the womb that bore you, and the breasts that you sucked!” 28 But he said, “Blessed rather are those who hear the word of God and keep it!”

Thứ Bảy     9-10                

Hãy lắng nghe lời Chúa và tuân giữ 

Lc 11,27-28 

27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! “28 Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”

Meditation: Who do you seek to favor and bless? When an admirer wished to compliment Jesus by praising his mother, Jesus did not deny the truth of the blessing she pronounced. Her beatitude (which means “blessedness” or “happiness”) recalls Mary’s canticle: All generations will call me blessed (Luke 1:48). Jesus adds to her words by pointing to the source of all true blessedness or happiness – union with God in heart, mind, and will. 

We can hear God’s Word and believe it

Mary humbly submitted herself to the miraculous plan of God for the incarnation of his only begotten Son – the Word of God made flesh in her womb – by declaring: I am the handmaid of the Lord; let it be done to me according to your word (Luke 1:38). Mary heard the word spoken to her by the angel sent by God and she believed it.

On another occasion Jesus remarked that whoever does the will of God is a friend of God and a member of his family – his sons and daughters who have been ransomed by the precious blood of Christ (Luke 8:21). They are truly blessed because they know their God personally and they find joy in hearing and obeying his word.

 

 

Jesus unites us with our heavenly Father

Our goal in life, the very reason we were created in the first place, is for union with God. We were made for God and our hearts are restless until they rest in him. Lucian of Antioch (240-312), an early Christian theologian and martyr, once said that “a Christian’s only relatives are the saints.” Those who follow Jesus Christ and who seek the will of God enter into a new family, a family of “saints” here on earth and in heaven. Jesus changes the order of relationships and shows that true kinship is not just a matter of flesh and blood. Our adoption as sons and daughters of God transforms all our relationships and requires a new order of loyalty to God and his kingdom. Do you hunger for God and for his word?

 

 

 

“Lord Jesus, my heart is restless until it rests in you. Help me to live in your presence and in the knowledge of your great love for me. May I seek to please you in all that I do, say, and think.”

Suy niệm: Bạn tìm kiếm ai để yêu mến và khen ngợi? Khi một người ngưỡng mộ muốn ca ngợi Đức Giêsu bằng cách khen mẹ Người, Đức Giêsu đã không phủ nhận sự thật về lời ca ngợi đó. Lời ca ngợi của bà ta nhắc tới bài ca ngợi của Đức Maria: Muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi diễm phúc (Lc 1,48). Đức Giêsu thêm vào lời bà ta bằng việc quy chiếu tới nguồn của mọi phúc lành – sự kết hợp với Chúa trong tâm hồn và lý trí.

Chúng ta có thể nghe Lời Chúa và tin tưởng

Mẹ Maria khiêm tốn suy phục trước kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa về việc nhập thể của Con một của Người – Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm trong lòng mẹ, qua việc tuyên xưng rằng: Này tôi là tớ nữ của Chúa, xin thực hiện nơi tôi lời sứ thần truyền (Lc 1,38). Mẹ Maria đã lắng nghe lời thiên sứ nói với Mẹ và Mẹ đã tin.    

Vào một dịp khác, Đức Giêsu nhấn mạnh rằng bất kỳ ai thực hiện ý Chúa đều là bạn và là thành viên trong gia đình của Người – những người con trai con gái đã được chuộc lại bởi giá máu châu báu của Đức Kitô (Lc 8,21). Họ thật sự được chúc phúc, bởi vì họ biết Thiên Chúa của mình một cách trực tiếp và họ tìm thấy niềm vui trong việc lắng nghe và vâng giữ lời Người.

Đức Giêsu hiệp nhất chúng ta với Cha trên trời

Mục đích trong cuộc sống của chúng ta, lý do duy nhất mà chúng ta được dựng nên là để kết hiệp với Chúa. Chúng ta được tạo dựng cho Chúa và tâm hồn chúng ta luôn khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Người. Lucian thành Antioch (240-312), một vị tử đạo thời xưa nói rằng: “Bà con thân thuộc duy nhất của người tín hữu chính là các thánh.” Những ai bước theo Đức Giêsu Kitô và tìm kiếm thánh ý Người sẽ bước vào trong một gia đình mới, gia đình của “các thánh” ở dưới đất và ở trên trời. Đức Giêsu thay đổi trật tự những mối quan hệ và cho thấy rằng mối quan hệ thân thuộc thật sự không hệ tại ở vấn đề máu mủ. Những người con nghĩa tử của Chúa biến đổi tất cả những mối quan hệ của chúng ta và đòi hỏi một trật tự mới về lòng trung thành với Thiên Chúa và vương quốc của Người. Bạn có đói khát Thiên Chúa và lời của Người không?

Lạy Chúa Giêsu, lòng con luôn khắc khoải cho tới khi nghỉ yên trong Chúa. Xin Chúa giúp con sống trong sự hiện diện của Chúa và trong sự hiểu biết tình yêu lớn lao của Chúa dành cho con. Chớ gì con biết làm vui lòng Chúa trong tất cả những gì con làm, con nói, và con suy nghĩ.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon