Họ dò xét Đức Giêsu – SN song ngữ ngày 29.10.2021

0

Friday (October 29)

“They were watching Jesus”

Scripture: Luke 14:1-6  

1 One Sabbath when he went to dine at the house of a ruler who belonged to the Pharisees, they were watching him. 2 And behold, there was a man before him who had dropsy. 3 And Jesus spoke to the lawyers and Pharisees, saying, “Is it lawful to heal on the Sabbath, or not?” 4 But they were silent. Then he took him and healed him, and let him go. 5 And he said to them, “Which of you, having a son or an ox that has fallen into a well, will not immediately pull him out on a Sabbath day?” 6 And they could not reply to this.

Thứ Sáu     29-10          

Họ dò xét Đức Giêsu

Lc 14,1-6

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.2 Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng.3 Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu: “Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không? “4 Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về.5 Rồi Người nói với họ: “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát? “6 Và họ không thể đáp lại những lời đó.

Meditation: How do you approach the commandment to observe the sabbath as a day of rest to honor the Lord? The Pharisees were convinced that Jesus was a reckless Sabbath-breaker. The Gospels record seven incidents in which Jesus healed people on the Sabbath – the seventh day of the week set apart for rest and the worship of God. You would think Jesus’ miracles on the Sabbath day of rest would draw admiration and gratitude from all. Unfortunately, each incident seemed to incite increasing hostility from the religious leaders who held an interpretation that went beyond God’s intention for the Sabbath day of rest. They were certain that Jesus was a dangerous and irreligious man, a Sabbath-breaker, who must be stopped at all costs! 

Is it ever lawful to refuse your neighbor in need?

Why did the Pharisees invite Jesus to dinner on the Sabbath, after he had already repeatedly broken their Sabbath regulations? Luke, a physician and keen observer of the human condition, notes the disposition of the Pharisees as they bring Jesus into their table fellowship. Body language often communicates more truthfully than words. Luke says the scribes and Pharisees were watching Jesus, no doubt with great suspicion. They wanted to catch Jesus in the act of breaking the Sabbath ritual so they might accuse him of breaking God’s law and find some way to discredit him. Jesus’ attention and affection quickly turned to a person who had a physical ailment called dropsy. How did such a pitiable person get into this dinner party? In the hot arid climate of Palestine, homes were open and people freely dropped in without much fuss or attention. For the religious minded it was considered uncharitable to exclude beggars. And if a rabbi came to dinner, it would be expected for him to speak a few words. So, famous rabbis obviously drew crowds of bystanders wherever they went.

 

 

God’s work of love and mercy never rests

Jesus already knew that his hosts wanted to catch him in the act of breaking their Sabbath rituals. So when Jesus gave his defense for healing on the Sabbath, they treated him with cold silence. They were ensnared in their own legalism and could not understand or see the purpose of God in allowing a work of healing to take precedence over rest. Why did God give the commandment to keep holy the Sabbath and enjoined his people to refrain from work on that day? The “Sabbath rest” was meant to be a time to remember and celebrate God’s goodness and the goodness of his works, both in creation and redemption. It was a day set apart for the praise of God, his work of creation, and his saving actions on our behalf. It was intended to bring everyday work to a halt and to provide needed rest and refreshment. It was not, however, intended to put a stop to love of God and love of neighbor. The law of love supersedes the law of rest! Jesus shows the fallacy of the Pharisees’ legalism by pointing to God’s intention for the Sabbath: to do good and to heal. 

 

 

 

God’s word has power to heal and to set us free from ignorance, error, intolerance, and prejudice. Do you honor the Lord’s Day with appropriate rest and worship of God, and do you treat your neighbor with love and mercy in all situations?

 

“Lord Jesus, may I always honor you, both  in my work and in my rest, and in the way I treat my neighbor. Fill me with your love and keep me free from a critical and intolerant spirit that I may always seek to please you and to bring good to my neighbor as well.”

Suy niệm: Bạn hiểu giới răn nghỉ ngày Sabat để tôn kính Chúa thế nào? Người Pharisêu coi Đức Giêsu là người vi phạm luật nghỉ ngày Sabat. Các Tin mừng kể lại bảy câu chuyện Đức Giêsu chữa bệnh vào ngày Sabat. Ngày thứ bảy trong tuần là để nghỉ ngơi và thờ phượng Thiên Chúa. Có lẽ bạn sẽ nghĩ các phép lạ của Đức Giêsu vào ngày Sabat sẽ khiến mọi người ngưỡng mộ và biết ơn. Thế nhưng, mỗi câu chuyện dường như làm gia tăng sự thù địch từ những nhà lãnh đạo tôn giáo, những người đã đưa ra lời giải thích vượt quá ý định của Thiên Chúa về việc nghỉ ngày Sabat. Họ tin chắc rằng Đức Giêsu là người rất nguy hiểm và tệ hại, người vi phạm luật ngày Sabat, người phải bị ngăn chận lại bằng bất cứ giá nào!

Từ chối giúp đỡ tha nhân có phải là điều hợp pháp chăng?

Tại sao người Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa tối vào ngày Sabat, sau khi Người đã liên tục vi phạm luật giữ ngày Sabat của họ? Luca, một thầy thuốc và một người tìm hiểu chi tiết về tình trạng con người, chú ý tới khuynh hướng của những người Pharisêu khi họ mời Đức Giêsu tới dùng bữa tối thân mật của họ. Ngôn ngữ thân thể thường nói nhiều hơn lời nói. Luca nói rằng các kinh sư và những người Pharisêu dò xét Đức Giêsu, rõ ràng với sự nghi ngờ. Họ muốn bắt Đức Giêsu vi phạm ngày Sabat để họ có thể kết án Đức Giêsu vi phạm giới luật của Chúa và tìm cách bôi nhọ Người. Sự chú ý và cảm tình của Đức Giêsu nhanh chóng hướng về người bị bệnh phù thủng. Một người bị bệnh tệ hại như thế làm sao vào được bữa ăn nhà người khác? Trong thời tiết nóng nảy và khô khan của xứ Palestine, người ta mở cửa nhà mình và mọi người tự do ghé vào mà không bị xua đuổi hay chú ý. Đối với những người đạo đức, việc xua đuổi những người ăn xin là thái độ không bác ái. Và khi một thầy Rabbi đến dùng bữa, người ta mong đợi vị thầy nói đôi lời. Cho nên, rõ ràng những vị thầy nổi tiếng thu hút đám đông khách vãng lai tới nghe.

Công việc yêu thương và thương xót của TC không bao giờ ngừng nghỉ

Đức Giêsu đã biết những người chủ muốn bắt Người qua việc vi phạm những nghi lễ ngày Sabat của họ. Vì vậy, khi Đức Giêsu đưa ra lời bào chữa về việc chữa lành trong ngày Sabat, họ đáp lại bằng sự thinh lặng lạnh lùng. Họ bị giam giữ trong chủ nghĩa vụ luật của họ, và không thể hiểu hay nhận ra mục đích của Thiên Chúa cho phép việc chữa lành có quyền ưu tiên hơn việc nghỉ ngơi. Tại sao Thiên Chúa ban giới răn thánh hóa ngày Sabat và cho phép người ta hoãn công việc đang làm trong ngày đó? “Nghỉ ngày Sabat” tức là thời gian tưởng nhớ và cử hành lòng nhân hậu của Chúa, và những công việc tốt lành của Người, trong sự tạo dựng và cứu chuộc. Đó là ngày để chúc tụng Thiên Chúa, công việc tạo dựng, và những hành động cứu chuộc của Người vì lợi ích của chúng ta. Công việc hằng ngày phải được dừng lại để có sự nghỉ ngơi cần thiết và thoải mái. Tuy nhiên, không vì thế mà người ta dừng lại không yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Luật yêu thương vượt trên luật nghỉ ngơi! Đức Giêsu chỉ ra sự sai lầm của chủ nghĩa vụ luật của những người Pharisêu, bằng cách chỉ ra ý định của Thiên Chúa cho ngày Sabat: làm việc lành và chữa bệnh.

Lời Chúa có năng lực chữa lành và giải thoát chúng ta khỏi sự ngu dốt, sai lạc, cố chấp, và thành kiến. Bạn có tôn kính ngày của Chúa với sự nghỉ ngơi và thờ phượng thích hợp, và bạn có luôn luôn đối xử với tha nhân bằng tình yêu và lòng trắc ẩn không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì con luôn luôn tôn kính Chúa, khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, và trong cách con đối xử với tha nhân. Xin Chúa lấy đầy lòng con với tình yêu của Chúa, và giữ con khỏi tinh thần chỉ trích và cố chấp, để con luôn luôn có thể làm vui lòng Chúa và tìm kiếm ích lợi cho tha nhân nữa.

 

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon