Kiếp mù lòa

0

 

[Niệm ý Mc 10:46-52 ≈ Mt 20:29-34; Lc 18:35-43]

Giàu đôi mắt, khó đôi tay [*]
Mắt nhìn để giúp tay bày việc ra
Thật là khổ nếu mắt mờ
Có đeo kính cũng chỉ là tạm thôi
Mù lòa thì khổ một đời
Chỉ là đêm tối, chơi vơi u buồn
Khi nghe Chúa sắp đến gần
Anh mù xin Chúa thương phần đời anh
Người ta bắt phải lặng thinh
Nhưng anh vẫn quyết xin tình xót thương
Niềm tin anh mạnh quá chừng
Khiến Thiên Chúa phải chạnh lòng, chữa ngay
Anh mù nhưng có đôi tay
Từ nay mắt sáng, tháng ngày mừng vui
Không lo tăm tối cuộc đời
Không lo số phận lạc loài như xưa
Ba-ti-mê thoát mù lòa
Linh hồn anh cũng sáng ra tỏ tường
Mắt con nhiều lúc bất thường
Vì đã mù đường, chẳng biết thương yêu
Xin thương, lạy Chúa tối cao
Cho biết thế nào là ý Ngài mong
Giúp con nhận biết tỏ tường
Để sống đúng đường Ngài vạch cho con

Trầm Thiên Thu

[*] Tục ngữ – “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”

Comments are closed.

phone-icon