Thơ: Hai Quyền

0

[Niệm ý Mc 10:35-45 ≈ Mt 20:20-28]

Xin là Quyền của mọi người
Chính Đức Chúa Trời cho phép được xin
Khi xin phải có lòng tin
Thiếu gì Chúa sẵn sàng ban cho liền
Cứ xin, ai cũng có quyền
Xin nhân danh Chúa từ nhân muôn đời
Xin vì lợi ích mọi người
Xin vì lợi ích cuộc đời chúng ta
Không vì lợi ích riêng tư
Không vì ích kỷ, chỉ lo cho mình
Được hay không vẫn là tình
Cho là Quyền Chúa cho mình hay không
Chính Ngài tiền định, quan phòng
Được ơn có thể là không ích gì
Thế nên Chúa chẳng ban cho
Bởi vì Ngài biết điều gì tốt hơn
Không xin mà vẫn được ơn
Rõ ràng Thiên Chúa vô vàn xót thương
Xin cho con biết tỏ tường
Đâu là Thánh Ý dẫn đường con đi

Trầm Thiên Thu

Comments are closed.

phone-icon