Thoát khỏi cảnh nô lệ trong 18 năm – SN song ngữ ngày 25.10.2021

0

Monday (October 25, 2021) 

“Freedom from bondage for eighteen years”

Scripture:  Luke 13:10-17   

10 Now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. 11 And there was a woman who had had a spirit of infirmity for eighteen years; she was bent over and could not fully straighten herself. 12 And when Jesus saw her, he called her and said to her, “Woman, you are freed from your infirmity.” 13 And he laid his hands upon her, and immediately she was made straight, and she praised God. 14 But the ruler of the synagogue, indignant because Jesus had healed on the Sabbath, said to the people, “There are six days on which work ought to be done; come on those days and be healed, and not on the Sabbath day.” 15 Then the Lord answered him, “You hypocrites! Does not each of you on the Sabbath untie his ox or his ass from the manger, and lead it away  to water it? 16 And ought not this woman, a daughter of Abraham whom Satan bound for eighteen years, be loosed from this bond on the Sabbath day?” 17 As he said this, all his adversaries were put to shame; and all the people rejoiced at all the glorious things that were done by him.

Thứ Hai     25-10-2021          

Thoát khỏi cảnh nô lệ trong 18 năm

 

Lc 13,10-17

10 Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường.11 Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được.12 Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền! “13 Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.14 Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: “Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát! “15 Chúa đáp: “Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước?16 Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao? “17 Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.

 

Meditation: Is there anything that keeps you bound up or oppressed? Infirmity, whether physical, emotional, or spiritual, can befall us for a variety of reasons and God can use it for some purpose that we do not understand. When Jesus encountered an elderly woman who was spent of her strength and unable to stand upright, he gave her words of faith and freedom and he restored her to health. She must have suffered much, both physically and spiritually for eighteen years, since Jesus remarked that Satan had bound her. How can Satan do this? The Scriptures indicate that Satan can act in the world with malice and can cause injuries of a spiritual nature, and indirectly even of a physical nature. Satan’s power, however, is not infinite. He cannot prevent the building up of God’s kingdom or reign in our lives.

 

 

Jesus wants to set free us from oppression

Jesus demonstrates the power and authority of God’s kingdom in releasing people who are oppressed by physical and emotional sickness, by personal weakness and sin, and by the harassment of the evil one in their lives. It took only one word from Jesus to release this woman instantly of her infirmity. Do you believe in the power of Jesus to release you from affliction and oppression?

The Jewish leaders were indignant that Jesus would perform such a miraculous work on the Sabbath, the holy day of rest. They were so caught up in their ritual observance of the Sabbath that they lost sight of God’s mercy and goodness. Jesus healed on the Sabbath because God does not rest from showing his mercy and love, ever. God’s word has power to change us, spiritually, physically, and emotionally. Is there anything that keeps you bound up or that weighs you down? Let the Lord speak his word to you and give you freedom.

 

“Lord Jesus, you grant freedom to those who seek you. Give me freedom to walk in your way of love and to praise and worship you always. Show me how I can bring your mercy and healing love to those in need around me.”

Suy niệm:  Có bất cứ điều gì trói buộc hay đè bẹp bạn không? Chắc hẳn, cho dù về thể lý, cảm tình, hay tâm linh, đều có thể xảy đến với chúng ta với nhiều lý do, và Thiên Chúa có thể dùng nó cho những mục đích mà chúng ta không hiểu được. Khi Đức Giêsu gặp bà lão đã cố gắng hết sức nhưng không thể đứng thẳng lưng, Người đã ban cho bà những lời tin tưởng và tự do, và Người đã phục hồi cho bà sức khỏe. Bà ta phải đau đớn rất nhiều, cả về thể lý lẫn tinh thần trong 18 năm, vì Đức Giêsu đã khẳng định Satan đã trói buộc bà ta. Làm thế nào Satan có thể làm được điều này? Kinh thánh nói rằng Satan có thể hoạt động trong thế gian với sự ác và có thể gây ra những vết thương về tinh thần và thậm chí kể cả những thiệt hại về thể lý một cách gián tiếp. Tuy nhiên, quyền lực của Satan chỉ có giới hạn. Hắn không thể ngăn cản sự xây dựng vương quốc của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta.

ĐG muốn giải thoát chúng ta khỏi sự áp bức

Đức Giêsu chứng minh quyền lực và uy thế của vương quốc Thiên Chúa trong việc giải thoát những người bị đè bẹp bởi bệnh tật thể lý và tâm lý, bởi sự yếu đuối cá nhân và tội lỗi, và bởi sự quấy rối của ma quỷ trong cuộc đời chúng ta. Chỉ cần một lời của Đức Giêsu, lập tức người đàn bà này được giải thoát khỏi bệnh tật. Bạn có tin tưởng vào quyền năng của Đức Giêsu để giải thoát bạn khỏi tai họa và đàn áp không?

Các nhà lãnh đạo Dothái căm phẫn vì Đức Giêsu đã làm phép lạ vào ngày Sabat, ngày thánh để nghỉ ngơi. Họ quá cố chấp trong việc giữ nghi lễ ngày Sabat của họ, đến nỗi không còn nhận ra lòng thương xót và nhân từ của Chúa. Đức Giêsu chữa lành vào ngày Sabat, bởi vì Thiên Chúa không ngừng bày tỏ lòng thương xót và tình yêu của Người. Lời Chúa có sức mạnh thay đổi chúng ta về thể lý, tâm lý, và tâm linh. Có điều gì làm cho bạn bị trói buộc hay đè bẹp bạn xuống không? Hãy để Thiên Chúa nói lời Người cho bạn và ban cho bạn sự tự do.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa ban tự do cho những ai tìm kiếm Chúa. Xin Chúa ban cho con tự do bước đi trên con đường yêu thương và để ngợi khen và thờ phượng Chúa luôn. Xin tỏ cho con cách thức con có thể mang lòng thương xót và tình yêu chữa lành của Chúa đến cho những ai cần đến xung quanh con.

 

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon