“All the people hung upon his words ” – Suy niệm song ngữ Anh- Việt ngày 19.11.2021

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Friday (Nov. 19. 2021):  

“All the people hung upon his words “

Scripture:  Luke 19:45-48

45 And he entered the temple and began to drive out those who sold, 46 saying to them, “It is written, `My house shall be a house of prayer’; but you have made it a den of robbers.” 47 And he was teaching daily in the temple. The chief priests and the scribes and the principal men of the people sought to destroy him; 48 but they did not find anything they could do, for all the people hung upon his words.

Thứ Sáu ngày 19.11.2021       

    Tất cả mọi người chăm chú nghe lời Người

Lc 19,45-48

45 Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán46 và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! “47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy.48 Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.

Meditation: Why did Jesus drive out the money changers in the temple at Jerusalem? Was he upset with their greediness? This is the only incident in the Gospels where we see Jesus using physical force. Jesus went to Jerusalem, knowing he would meet certain death on the cross, but victory as well for our sake. His act of judgment in the temple is meant to be a prophetic sign and warning to the people that God takes our worship very seriously.

Jesus honors the Father’s house of prayer by cleansing it of unholy practices

In this incident we see Jesus’ startling and swift action in cleansing the temple of those who were using it to exploit the worshipers of God. The money changers took advantage of the poor and forced them to pay many times more than was right – in the house of God no less! Their robbery of the poor was not only dishonoring to God but unjust toward their neighbor.

The people were hungry for the word of God

In justification for his audacious action Jesus quotes from the prophets Isaiah (Isaiah 56:7) and Jeremiah (Jeremiah 7:11). His act of judgment aims to purify the worship of God’s people and to discipline their erring ways. Despite the objections of the religious leaders, no doubt because Jesus was usurping their authority in the house of God, the people who listened to Jesus teaching daily in the temple regarded him with great awe and respect. Luke tells us that “they hung upon Jesus’ words” (Luke 19:48)How hungry are you for God’s word?

The Lord wants to share his holiness with us

If we approach God’s word with a humble attentive heart and with a willingness to be taught by the Lord, then we are in a good place to allow God’s word to change and transform us in the likeness of Christ. The Lord wants to teach us his ways so that we may grow in holiness. The Lord both instructs and disciplines us in love to lead us from the error of our sinful ways to his truth and justice. “God disciplines us for our good, that we may share in his holiness” (Hebrews 12:10). The Lord calls us to be a holy people who worship him with reverence and gratitude for his great mercy and kindness towards us. Do you allow God’s word to transform you in his way of love and holiness?

“Lord Jesus, you open wide the door of your house and you bid us to enter confidently that we may worship you in spirit and truth. Help me to draw near to you with gratitude and joy for your great mercy. May I always revere your word and give you acceptable praise and worship.”

Suy niệm: Tại sao Đức Giêsu đánh đuổi những người đổi tiền trong đền thờ Giêrusalem? Phải chăng Ngài bực mình vì sự tham lam của họ? Đây là câu chuyện duy nhất trong các Tin mừng, nơi chúng ta thấy Đức Giêsu sử dụng sức mạnh thể lý. Đức Giêsu đi lên Giêrusalem, biết rằng Ngài sẽ đương đầu với cái chết trên thập giá, nhưng cũng biết sự chiến thắng cho phần rỗi chúng ta. Hành động xét xử của Ngài trong đền thờ là một dấu hiệu tiên báo và là lời cảnh báo cho dân chúng rằng Thiên Chúa coi sự thờ phượng rất nghiêm trọng.

Đức Giêsu tôn kính nhà Cha bằng việc thanh tẩy nó khỏi những điều vô đạo

Trong câu chuyện này, chúng ta thấy hành động chớp nhoáng và gây sốc của Đức Giêsu trong việc thanh tẩy đền thờ của những người sử dụng nó để bóc lột những người thờ phượng Chúa. Những người đổi tiền lợi dụng người nghèo, và buộc họ trả nhiều hơn gấp mấy lần – trong nhà của Chúa cũng không bớt đồng nào! Sự cướp bóc người nghèo của họ không chỉ làm ô danh Thiên Chúa, mà còn bất công với những người đồng loại.

Dân chúng đói khát lời Chúa

Trong sự chứng minh cho hành động táo bạo của mình, Đức Giêsu trích dẫn những lời từ ngôn sứ Isaia (Is 56,7) và Giêrêmia (Gr 7,11). Hành động xét xử của Ngài nhằm thanh tẩy sự thờ phượng của dân Chúa và trừng phạt những đường lối sai trái của họ. Mặc dầu những chống đối của các nhà lãnh đạo tôn giáo, rõ ràng bởi vì Đức Giêsu lấn chiếm quyền hành của họ trong nhà Chúa, người ta lắng nghe Đức Giêsu giảng dạy trong đền thời hằng ngày, dành cho Ngài sự kính sợ và tôn trọng đặc biệt. Luca kể với chúng ta rằng “mọi người say mê nghe lời Chúa Giêsu” (Lc 19,48). Bạn có khao khát Lời Chúa không?

Chúa muốn chia sẻ sự thánh thiện với chúng ta

Nếu chúng ta đến với Lời Chúa với tâm hồn khiêm tốn chú tâm và sự sẵn sàng để Chúa dạy dỗ, thì chúng ta có được một chỗ tốt để Lời Chúa thay đổi và biến đổi chúng ta nên giống Đức Kitô. Thiên Chúa muốn dạy chúng ta những đường lối của Người, để chúng ta có thể lớn lên trong sự thánh thiện. Thiên Chúa vừa hướng dẫn vừa kỷ luật chúng ta trong yêu thương, để dẫn chúng ta ra khỏi sự lầm lạc của những đường lối tội lỗi và dẫn tới chân lý và sự công chính của Người. “Thiên Chúa sửa phạt chúng ta vì lợi ích của chúng ta, để chúng ta có thể chia sẻ sự thánh thiện của Người” (Hr 12,10). Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở nên một dân tộc thánh thiện, thờ phượng Người với sự kính sợ và biết ơn về lòng thương xót lớn lao và lòng nhân từ đối với chúng ta. Bạn có cho phép Lời Chúa biến đổi bạn trong đường lối yêu thương và thánh thiện của Người không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mở rộng cánh cửa nhà Chúa và Chúa truyền lệnh chúng con đi vào một cách tin tưởng, để chúng con có thể thờ phượng Chúa trong tinh thần và sự thật. Xin giúp con đến gần Chúa với sự biết ơn và vui mừng về lòng thương xót cao cả của Chúa. Chớ gì con luôn luôn tôn kính lời Chúa và dâng lên Chúa lời ngợi khen và sự thờ phượng thích đáng.

 

Comments are closed.

phone-icon