Beware that your hearts do not become drowsy – Chúa Nhật I Mùa Vọng C 

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/11/28

 

 

DAILY MEDITATION:
LUKE 21:25-28, 34-36
Beware that your hearts do not become drowsy from . . . the anxieties of daily life. (Luke 21:34

Jesus’ warning about anxiety is one of the best pieces of advice we could receive right now. We have all heard the statistic that people are more likely to feel worried or depressed during the month of December than at any other time of the year. The “anxieties of daily life” seem amplified (strengthen, reinforce, make stronger; expand; increase the amplitude) as the holidays approach, and all the emphasis on parties and family gatherings can make some people feel more stressed or isolated. It’s not surprising to find our hearts feeling a little “drowsy” as we begin the season of Advent (Luke 21:34)!

But Advent isn’t meant to be a season of anxiety. It’s meant to be a season of expectation and hope. The Lord is near! He is coming to establish his kingdom! For all the warnings Jesus gives in today’s Gospel, and for all the dark and foreboding images of the end that he portrays (describe), his promise outweighs them all: “Your redemption is at hand” (Luke 21:28).

 

So Jesus warns us to guard our hearts so that we can experience our “redemption” more deeply this Advent. He warns us not to let anything burden us so much that it keeps us from turning to him in prayer or talking with him during the day. He knows that if we keep him at a distance, for whatever reason, we run the risk of becoming spiritually drowsy—dull to his Spirit and unable to sense his presence.

 

There is so much that your heavenly Father wants to give you during this time of grace: inner healing, a deeper sense of peace or joy, a powerful encounter with his mercy, and wisdom and guidance for your life. If you can spend just a few minutes each day with the Mass readings and meditations in this booklet, you’ll be opening your heart to these gifts and more.

 

Don’t let Advent slip away. Your redemption is at hand. Stay awake so that you can receive it!

 

“Jesus, help me to seek you this Advent!”

 

 

Suy niệm:
Lc 21,25-28.34-36

Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề … lo lắng sự đời” (Lc 21,34)

Lời cảnh cáo của Chúa Giêsu về sự lo lắng là một trong những lời khuyên tốt nhất mà chúng ta có thể đón nhận ngay bây giờ. Tất cả chúng ta hầu như đã nghe kết quả thống kê cho thấy rằng người ta ngày càng cảm thấy lo lắng hoặc thất vọng nhiều hơn trong tháng Mười Hai hơn bất cứ thời gian nào khác của năm. “Những lo lắng về cuộc sống/” dường như gia tăng khi những ngày lễ sắp đến gần và chú trọng hơn về các bữa tiệc và họp mặt gia đình có thể khiến một số người cảm thấy căng thẳng hoặc bị cô lập. Điều đó không ngạc nhiên khi lòng chúng ta cảm thấy một chút “nặng nề” khi bắt đầu mùa Vọng (Lc 21,34).

Nhưng Mùa Vọng không có nghĩa là một mùa lo lắng. Đó là một mùa mong đợi và hy vọng. Chúa đang gần kề! Người đang đến để thiết lập vương quốc của Người! Đối với tất cả những lời cảnh cáo mà Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay và đối với tất cả những hình ảnh tối tăm và tiên báo trước  về thời tận cùng mà Người mô tả, lời hứa của Người vượt trội trên tất cả: “/Ơn cứu chuộc của anh em đã gần kề” (Lc 21,28).

 

Vì vậy Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta hãy canh giữ lòng mình để có thể cảm nghiệm sâu sắc hơn “ơn cứu chuộc” của chúng ta trong Mùa Vọng này. Người cũng nghiêm khắc nhắc nhở chúng ta đừng để cho bất cứ thứ gì trở thành gắng nâng đến nỗi khiến chúng ta không thể hướng về Người để cầu nguyện hoặc nói chuyện với Người trong ngày. Người biết rằng nếu chúng ta sống xa cách Người, vì bất cứ lý do gì, chúng ta sẽ có nguy cơ trở nên mệt mỏi về tinh thần– mệt mỏi và không thể cảm nhận được sự hiện diện của Người.

Có quá nhiều thứ mà Cha trên trời của bạn muốn ban cho bạn trong suốt thời gian ân sủng này: sự chữa lành nội tâm, một cảm giác sâu sắc hơn về sự bình an hoặc niềm vui, một sự gặp gỡ đầy sức mạnh với lòng thương xót, sự khôn ngoan và sự hướng dẫn cho cuộc sống của bạn. Nếu bạn có thể chỉ dành vài phút mỗi ngày để đọc các bài đọc trong Thánh Lễ và các bài suy niệm trong cuốn sách nhỏ này, bạn sẽ đang mở lòng mình ra với những ân sủng này và còn hơn thế nữa.

Đừng để cho Mùa Vọng này trôi qua cách vô ích. Ơn cứu chuộc của bạn đang gần kề. Hãy tỉnh thức để bạn có thể lãnh nhận nó!

“Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con tìm kiếm Chúa trong Mùa Vọng này!”

 

 

Comments are closed.

phone-icon