“I will make you fishers of people” – Suy niệm song ngữ Anh – Việt Lễ Kính Thánh Anrê (30.11.2021)

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Tuesday (Nov. 30. 2021) 

– Feast of the Apostle Andrew 

“I will make you fishers of people”

 

Scripture: Matthew 4:18-22 

18 As he walked by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon who is called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea;  for they were fishermen. 19 And he said to them, “Follow me, and I will make you fishers of men.”  20 Immediately they left their nets and followed him.  21 And going on from there he saw two other brothers, James the son of Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets, and he called them.  22 Immediately they left the boat and their father, and followed him.

Thứ Ba 30-11 

 – Lễ kính thánh Anrê tông đồ

Ta sẽ làm cho anh em thành kẻ chài lưới người

Tin Mừng: Mt 4,18-22

18 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá.19 Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.”20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông.22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

Meditation: What is God’s call on your life and are you ready to respond? When Jesus began his ministry he went every where he could – the streets, towns, hills and lakeside of Galilee – to speak to people about the kingdom of God. He chose as his closest friends and coworkers those who were ready to follow as his disciples and he gave them an unusual mission – “to catch people for the kingdom of God.” 

Jesus chooses ordinary people to do great things for his kingdom

What kind of disciples did Jesus choose? Smelly fishermen! In the choice of the first apostles we see a characteristic feature of Jesus’ work – he chose very ordinary people. They were non-professionals, had no wealth or position of power or fame in society. They were chosen from the common people who did ordinary things, had no special marks of education, and no social advantages. Jesus wanted ordinary people who could take an assignment and do it extraordinarily well. He chose these individuals, not for what they were, but for what they would become under his direction and the power of the Holy Spirit. 

When the Lord Jesus calls each of us to be his disciples, we must not think we have nothing to offer him in exchange. The Lord takes what ordinary people, like us, can offer and uses it for greatness in his kingdom. Do you believe that God wants to work in and through you for his glory?

 

Jesus calls each of us to bring the joy of the Gospel to those around us

Jesus speaks the same message to us today: we will “catch people” for the kingdom of God if we allow the light of Jesus Christ to shine through us. God wants others to see the light of Christ in us in the way we live, speak, and witness the joy of the Gospel. Paul the Apostles says, “But thanks be to God, who in Christ Jesus always leads us in triumph, and through us spreads the fragrance of the knowledge of him everywhere. For we are the aroma of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing” (2 Corinthians 2:14-15). Do you show others around you the joy of the gospel and do you pray for your neighbors, co-workers, and relatives that they may come to personally know the Lord Jesus Christ and grow in the knowledge of his love?

“Lord Jesus, you have called me personally by name, just as you called your first disciples, Simon, Andrew, and James. Fill me with the joy of your gospel and help me to be a good and faithful witness of your kingdom to all I meet.”

 

Suy niệm:  Ơn gọi của Chúa dành cho bạn là gì và bạn có sẵn sàng đáp trả không? Khi Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng của mình, Người đã đi khắp nơi có thể – đường phố, làng mạc, núi đồi, bờ biển Galilê – để nói với mọi người về vương quốc Thiên Chúa. Người đã chọn những người như bạn hữu và đồng nghiệp thân thiết nhất, những người sẵn sàng đi theo như người môn đệ và Người ban cho họ sứ mạng đặc biệt – “lôi kéo người ta cho vương quốc TC”.

 

 

Đức Giêsu chọn người thường để làm những điều cả thể cho vương quốc của Người

Đức Giêsu đã chọn loại môn đệ nào? Những người ngư phủ hôi hám! Trong sự chọn lựa các tông đồ  đầu tiên, chúng ta thấy nét đặc biệt công việc của Đức Giêsu – Người kêu gọi những người rất bình thường. Họ không phải là những nhà chuyên môn, không giàu có hay thế giá quyền lực hay danh tiếng trong xã hội. Họ được chọn từ những con người bình thường, làm những công việc bình thường, không có học thức cao, cũng không có uy thế trong xã hội. Đức Giêsu muốn những người bình thường có thể đảm nhiệm công việc và thực hiện cách phi thường. Người chọn những cá nhân này, không vì những gì họ có, nhưng vì những gì họ có thể trở nên, dưới sự dẫn dắt và quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Khi Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người chúng ta làm môn đệ của Người, chúng ta không nên nghĩ rằng mình chẳng có gì dâng Người để đáp lại. Chúa đón nhận những gì mà người bình thường, như chúng ta, có thể dâng hiến và sử dụng chúng cho sự cao quý trong vương quốc của Người. Bạn có tin rằng Thiên Chúa muốn hoạt động trong và ngang qua bạn cho vinh quang của Người không?

Đức Giêsu kêu gọi mỗi người chúng ta để đem niềm vui Tin mừng đến cho những người xung quanh chúng ta

Đức Giêsu nói cùng một sứ điệp với chúng ta hôm nay: chúng ta sẽ “bắt người” cho vương quốc Thiên Chúa nếu chúng ta để cho ánh sáng Đức Giêsu Kitô chiếu qua chúng ta. Thiên Chúa muốn người khác thấy ánh sáng Đức Kitô trong chúng ta trong cách chúng ta sống, nói năng, và làm chứng cho niềm vui Tin mừng. Thánh Phaolô tông đồ nói rằng “Tạ ơn Thiên Chúa, Đấng ngự trong Đức Kitô Giêsu hằng cho chúng tôi tham dự cuộc khải hoàn trong Đức Kitô, tạ ơn Người là Đấng đã dùng chúng tôi mà làm cho sự nhận biết Đức Kitô, như hương thơm, lan toả khắp nơi. Vì chúng tôi là hương thơm của Đức Ki-tô dâng kính Thiên Chúa, toả ra giữa những người được cứu độ cũng như những kẻ bị hư mất” (2Cr 2,14-15). Bạn có tỏ cho người xung quanh mình thấy niềm vui Tin mừng và cầu nguyện cho hàng xóm, đồng nghiệp, họ hàng của bạn để họ có thể biết Chúa Giêsu Kitô cách cá vị và lớn lên trong sự hiểu biết tình yêu của Người không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gọi chính tên con, như Chúa đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên, như Simon, Anrê, và Giacôbê. Xin ban cho con niềm vui Tin mừng và giúp con trở thành chứng nhân tốt lành và trung tín cho vương quốc của Chúa cho tất cả những người mà con gặp gỡ.  

Comments are closed.

phone-icon