“My words will not pass away”– Suy niệm song ngữ Anh- Việt ngày 26.11.2021

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Friday (November 26) 

“My words will not pass away”

Scripture: Luke 21:29-33   

29 And he told them a parable: “Look at the fig tree, and all the trees; 30 as soon as they come out in leaf, you see for yourselves and know that the summer is already near. 31 So also, when you see these things taking place, you know that the kingdom of God is near. 32 Truly, I say to you, this generation will not pass away till all has taken place. 33 Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.

Thứ Sáu     26-11          

Lời của Ta sẽ không bao giờ qua đi

Lc 21,29-33

29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác.30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi.31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

Meditation: Do you recognize the signs of God’s presence and action in your life and the world today? Jesus used the image of a fig tree to teach his disciples an important lesson about reading the “signs of the times.” The fig tree was a common and important source of food for the Jews. It bore fruit twice a year, in the autumn and in the early spring. The Talmud (teachings and commentaries of the ancient rabbis on the Jewish Scriptures) said that the first fruit came the day after Passover. The Jews believed that when the Messiah came he would usher in the kingdom of God at Passover time.

Let the fruit of God’s kingdom grow within you

The early signs of a changing season, such as springtime, summer, or autumn, are evident for all who can see and observe the changes. Just so are the signs of God’s kingdom and his return in glory on the day of judgment. The “budding” of God’s kingdom begins first in the hearts of those who are receptive to God’s word. Those who trust in God’s word will bear the fruits of his kingdom. And what are the fruits of that kingdom? “The kingdom of God ..is righteousness and peace and joy in the Holy Spirit” (Romans 14:17). The Lord gives the first-fruits of his kingdom to those who open their hearts to him with expectant faith and trust in his word.

We do not know the day nor the hour when the Lord Jesus will return again in glory. But the Lord does give us signs, not only to “wake us up” as a warning, but also to “rouse our spirits” to be ready and eager to receive his kingdom when he comes in all his power and glory. The “Day of the Lord” will strike terror in those who have ignored or rejected God, but it will be a day of joy and rejoicing for those who long to see the Lord face-to-face. The Lord Jesus wants us to be filled with joyful anticipation for his coming again.

 

 

The Lord opens he word for us – listen and respond

While we wait for the Lord’s physical return in glory, we can know his presence with us through the work and action of the Holy Spirit who dwells in our hearts. The Lord Jesus comes daily and frequently to those who long for him and he speaks tenderly to our hearts like a lover who whispers in the ear of the beloved. He comes to show us the way to our heavenly Father and to give us the hope of eternal life. Do you recognize his presence and do you listen to his word?

 

“Lord Jesus Christ, you are the Alpha and the Omega, the beginning and the end of all history, and the lord of all creation. Give me joyful hope and assurance that I will see you face to face and be united with you forever when you return in glory.”

 

Suy niệm: Bạn có nhận ra những dấu chỉ của sự hiện diện và hành động của Chúa ngày nay không? Đức Giêsu sử dụng hình ảnh cây vả để dạy các môn đệ một bài học quan trọng về việc đọc “các dấu chỉ thời gian.” Cây vả là nguồn thực phẩm phổ thông và quan trọng đối với người Dothái. Nó ra trái một năm hai lần, vào mùa thu và đầu mùa xuân. Sách Talmud (sách giảng dạy của các thầy Rabbi về Kinh thánh Do thái) nói rằng trái đầu mùa của nó có vào ngày sau lễ Vượt qua. Người Dothái tin rằng khi Đấng Mêsia đến, Người sẽ đem vào vương quốc của Chúa ở ngày lễ Vượt qua.

 

 

 

Hãy để hoa trái vương quốc của Thiên Chúa lớn lên trong bạn

Những dấu chỉ có trước của sự thay đổi mùa màng như: mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu, là sự kiện cho tất cả những ai có thể nhìn thấy và nhận biết những sự thay đổi. Những dấu chỉ vương quốc của Chúa và sự trở lại của Người trong vinh quang trong ngày phán xét cũng tương tự như vậy. Sự “nảy nở” của vương quốc Chúa khởi đầu trước hết trong tâm hồn của những ai tiếp nhận lời Chúa. Những ai tin cậy vào lời Chúa sẽ đem lại hoa trái cho vương quốc của Người. Hoa trái của vương quốc đó là gì? “Vương quốc của Chúa là sự công chính và hòa bình, và niềm vui trong Chúa Thánh Thần” (Rm 14,17). Thiên Chúa ban trái đầu mùa vương quốc của Người cho những ai biết mở rộng tâm hồn ra cho Người với niềm tin kiên vững và trông cậy vào lời Người.

Chúng ta không biết được ngày giờ khi nào Đức Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang. Nhưng Thiên Chúa cho chúng ta những dấu chỉ, không chỉ để “thức tỉnh chúng ta” như một lời cảnh báo, mà còn là sự “thức tỉnh của tâm hồn chúng ta” để sẵn sàng và phấn khởi đón tiếp vương quốc của Người khi Người đến trong tất cả quyền lực và vinh quang của mình. “Ngày của Chúa” sẽ đem lại sự sợ hãi cho những ai phớt lờ hay chống đối Chúa, nhưng nó sẽ là ngày vui mừng cho những ai khát khao được chiêm ngưỡng Người mặt đối mặt. Đức Giêsu muốn chúng ta hết sức phấn khởi chuẩn bị cho ngày tái lâm của Người.

Chúa mở lời Người cho ch. ta – hãy lắng nghe và đáp trả

Trong lúc chờ đợi cho ngày trở lại thể lý của Chúa trong vinh quang, chúng ta có thể nhận biết sự hiện diện của Chúa ngang qua công việc và hành động của Thần Khí, Đấng ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Đức Giêsu đến hằng ngày và thường xuyên với những ai khao khát Người, và Người sẽ tâm sự với tâm hồn chúng ta như một người tình thỏ thẻ bên tai người yêu. Người đến để bày tỏ cho chúng ta con đường về với Cha trên trời, và ban cho chúng ta niềm hy vọng của sự sống đời đời. Bạn có nhận ra sự hiện diện của Người và bạn có nghe lời của Người không?

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa là nguyên thủy và là cùng đích, là khởi đầu và kết thúc của tất cả lịch sử, và là Chúa của mọi thụ tạo. Xin Chúa ban cho con niềm hy vọng và tin tưởng hân hoan, để con được nhìn thấy Chúa mặt đối mặt, và được kết hiệp với Chúa mãi mãi khi Chúa trở lại trong vinh quang.

Comments are closed.

phone-icon