“Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi” – Suy niệm theo WAU ngày 18.11.2021

0

 Bro. Paul Thanh Vu, SDD – chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, November 2021

Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi (Lc 19, 42)

Chắc hẳn Chúa Giêsu đã cảm thấy đau lòng biết bao khi nhìn thấy Giêrusalem! Ngài biết rằng thành phố yêu dấu của dân Chúa cuối cùng sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt vì họ từ chối chấp nhận Ngài. Ngài là người duy nhất có thể mang lại hòa bình cho họ, nhưng họ đã từ chối Ngài.

Sự bình an mà Chúa Giêsu ban tặng không chỉ là sự vắng mặt của xung đột. Nó cũng không phải là loại hòa bình ở cấp độ bề mặt, quét sạch -sự khác biệt-dưới tấm thảm. Đó là một nền hòa bình có được khi có sự hòa giải thực sự, khi chúng ta sẵn sàng đón nhận lòng thương xót từ Ngài và dâng hiến cho nhau. Chỉ có như vậy mới có thể sống trong hòa bình đích thực giữa những thử thách và bộn rộn của cuộc sống trên thế giới này.

Mặc dù luôn là một thách thức để có lòng thương xót, nhưng gương của Chúa Giêsu có thể truyền cảm hứng cho chúng ta. Ngài không trả thù kẻ thù của mình; thay vào đó, Ngài đã tha thứ cho họ. Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết không phải bằng bạo lực mà bằng cách hiến thân làm của lễ trên thập tự giá. Ngài không bao giờ ép Giêrusalem chấp nhận mình, mặc dù Ngài biết rằng hậu quả của việc từ chối của họ sẽ rất thảm khốc.

Nếu chúng ta muốn trải nghiệm loại bình an này, chúng ta sẽ phải theo gương của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ không tìm thấy nó nếu chúng ta có ý định đi theo cách riêng của mình hoặc khăng khăng muốn quay lại với ai đó. Chúng ta cũng sẽ không bình an nếu chúng ta dồn nén sự phẫn uất chỉ để có thể “hòa hợp”. Thay vào đó, nó sẽ có nghĩa là tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta và bỏ qua quá khứ lịch sử. Nó cũng có thể có nghĩa là hãy bỏ đi nỗi sợ hãi rằng nếu chúng ta từ bỏ “quyền” tức giận hoặc phẫn uất của mình, thì ân sủng của Chúa Giêsu sẽ không đủ để nâng đỡ chúng ta.

Nếu bạn đang đấu tranh để đề nghị hoặc nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, hãy hình dung Chúa Giêsu khi Ngài khóc thương thành phố. Ngài nóng lòng muốn Giêrusalem chấp nhận Ngài và sự bình an mà Ngài mang đến. Đó cũng là điều Ngài muốn ở bạn. Dù bạn cần sự bình an trong tâm hồn hay gia đình, trong giáo xứ hay nơi làm việc của bạn, Chúa Giêsu luôn sẵn sàng ban điều đó cho bạn. Ngài là người tạo ra hòa bình. Ngài đến với ân sủng để giúp chúng ta tha thứ và yêu thương nhau như Ngài đã yêu chúng ta. Bạn sẽ chấp nhận nó chứ?

Lạy Chúa Giêsu, con nhận được sự bình an của Chúa. Xin hàn gắn những chia rẽ trong thế giới của con, trong Giáo hội, trong gia đình và trong tâm hồn con.

DAILY MEDITATION: LUKE 19:41-44

If this day you only knew what makes for peace. (Luke 19:42)

What heartache Jesus must have felt as he gazed upon Jerusalem! He knew that the beloved city of God’s people would ultimately face destruction because of their refusal to accept him. He was the only one who could bring them peace, but they rejected him.

The peace that Jesus offers is not just the absence of conflict. It’s also not the surface-level, sweep-the-differences-under-the-rug kind of peace. It’s a peace that comes when there is true reconciliation, when we are willing to receive mercy from him and offer it to each other. Only then is it possible to live in authentic peace amidst the challenges and messiness of life in this world.

While it’s a constant challenge to be merciful, Jesus’ example can inspire us. He did not retaliate against his enemies; instead, he forgave them. He overcame sin and death not through violence but by offering himself as a sacrifice on the cross. He never forced Jerusalem to accept him, even though he knew that the consequences of their rejection would be dire.

If we want to experience this kind of peace, we will have to follow Jesus’ example. We won’t find it if we’re intent on getting our own way or insisting on getting back at someone. Neither will we be peaceful if we’re bottling up resentment just so that we can “get along.” Instead, it will mean forgiving the people who have hurt us and letting go of past history. It may also mean letting go of the fear that if we surrender our “right” to be angry or resentful, Jesus’ grace won’t be enough to sustain us.

If you’re struggling to offer or receive God’s mercy, visualize Jesus as he wept over the city. He ardently wanted Jerusalem to accept him and the peace he came to bring. That’s what he wants for you too. Whether you need peace in your heart or your family, in your parish or your workplace, Jesus is ready to give it to you. He is the one who makes for peace. He comes with the grace to help us forgive and to love one another as he loved us. Will you accept it?

“Lord Jesus, I receive your peace. Heal the divisions in my world, in my church, in my family, and in my heart.”

Comments are closed.

phone-icon