“She put in all that she had” – Suy niệm song ngữ Anh – Việt, ngày 22.11.2021

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Monday (Nov. 22, 2021):

 “She put in all that she had”

Scripture: Luke 21:1-4

1 He looked up and saw the rich putting their gifts into the treasury; 2 and he saw a poor widow put in two copper coins. 3 And he said, “Truly I tell you, this poor widow has put in more than all of them; 4 for they all contributed out of their abundance, but she out of her poverty put in all the living that she had.”

Thứ Hai, ngày 22.11.2021         

  Bà ấy cho đi tất cả những gì bà có

Lc 21,1-4

1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền.2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.3 Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”

Meditation: Do you know the joy of selfless giving and generous love for others? True love doesn’t calculate – it spends lavishly! Jesus drove this point home to his disciples while sitting in the temple and observing people offering their tithes. Jesus praised a poor widow who gave the smallest of coins in contrast with the rich who gave greater sums. How can someone in poverty give more than someone who has ample means? Jesus’ answer is very simple – love is more precious than gold or wealth!

Love grows with gratitude and generous giving

Jesus taught that real giving must come from the heart. A gift that is given with a grudge or for display loses its value. But a gift given out of love, with a spirit of generosity and sacrifice, is precious. The amount or size of the gift doesn’t matter as much as the cost to the giver. The poor widow could have kept one of her coins, but instead she recklessly gave away all she had! Jesus praised someone who gave barely a penny – how insignificant a sum – because it was everything she had, her whole living.

Nothing given in love is worthless

What we have to offer may look very small and not worth much, but if we put all we have at the Lord’s disposal, no matter how insignificant it may seem, then God can do with it and with us what is beyond our reckoning. Do you give out of love and gratitude for what God has already given to you?

“Lord Jesus, your love knows no bounds and you give without measure. All that I have comes from you. May I give freely and generously in gratitude for all that you have given to me. Take my life and all that I possess – my gifts, talents, time and resources – and use them as you see fit for your glory.”

 

 

Suy niệm: Bạn có biết niềm vui và tình yêu cho đi không ích kỷ dành cho người khác không? Tình yêu không tính toán; nó cho đi cách quảng đại! Đức Giêsu đưa ra quan điểm này với các môn đệ trong khi ngồi trong đền thờ quan sát người ta dâng cúng. Đức Giêsu ca ngợi người góa phụ nghèo đã cho hết những đồng xu nhỏ nhất, trong sự tương phản với những người giàu có cho những số tiền lớn hơn. Làm sao một người nghèo khó có thể cho nhiều hơn những người có nhiều của cải? Câu trả lời của Đức Giêsu rất đơn giản: tình yêu quý hơn vàng bạc hay của cải!

Tình yêu lớn lên với lòng biết ơn và sự cho đi quảng đại

Đức Giêsu dạy rằng sự cho đi thật sự phải xuất phát từ đáy lòng. Món quà cho đi với sự miễn cưỡng sẽ mất hết giá trị của nó. Nhưng món quà cho đi với tình yêu, với tinh thần quảng đại và hy sinh thì thật là vô giá. Số lượng và kích thước của món quà không ảnh hưởng chút nào đến người cho. Bà góa phụ nghèo có thể giữ lại một trong những đồng xu của mình, nhưng thay vì thế, bà đã không ngần ngại cho đi tất cả những gì bà có! Đức Giêsu khen ngợi những ai cho đi dù chỉ là một xu – số lượng thật vô nghĩa – bởi vì nó là tất cả những gì bà có, toàn bộ sự sống của bà.

Cho đi với tình yêu thì vô giá

Những gì chúng ta có để dâng có thể xem ra rất nhỏ bé và không mấy giá trị, nhưng nếu chúng ta đặt tất cả những gì chúng ta có để Chúa tùy ý sử dụng, cho dù nó có thể xem ra vô nghĩa thế nào, thì Thiên Chúa có thể làm với nó và với chúng ta những điều vượt quá sự tính toán của chúng ta. Bạn có cho đi vì tình yêu và lòng biết ơn về những gì Thiên Chúa đã ban cho bạn không? 

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa không biên giới và Chúa cho đi không tính toán. Tất cả những gì con có đều đến từ Chúa. Chớ gì con cho đi một cách tự nguyện và quảng đại trong sự biết ơn về tất cả những gì mà Chúa đã ban cho con. Xin đón nhận cuộc đời con và tất cả những gì con có – những ân huệ, tài năng, thời gian, và tài nguyên, và xin Chúa sử dụng chúng theo như ý Chúa muốn cho vinh quang của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon