All things are possible to him who believes – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 21.02.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Monday (February 21)
“All things are possible to him who believes”

Scripture: Mark 9:14-29

14 And when they came to the disciples, they saw a great crowd about them, and scribes arguing with them. 15 And immediately all the crowd, when they saw him, were greatly amazed, and ran up to him and greeted him. 16 And he asked them, “What are you discussing with them?” 17 And one of the crowd answered him, “Teacher, I brought my son to you, for he has a dumb spirit; 18 and wherever it seizes him, it dashes him down; and he foams and grinds his teeth and becomes rigid; and I asked your disciples to cast it out, and they were not able.” 19 And he answered them, “O faithless generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him to me.” 20 And they brought the boy to him; and when the spirit saw him, immediately it convulsed the boy, and he fell on the ground and rolled about, foaming at the mouth.21 And Jesus asked his father, “How long has he had this?” And he said, “From childhood. 22 And it has often cast him into the fire and into the water, to destroy him; but if you can do anything, have pity on us and help us.” 23 And Jesus said to him, “If you can! All things are possible to him who believes.” 24 Immediately the father of the child cried out and said, “I believe; help my unbelief!” 25 And when Jesus saw that a crowd came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, “You dumb and deaf spirit, I command you, come out of him, and never enter him again.” 26 And after crying out and convulsing him terribly, it came out, and the boy was like a corpse; so that most of them said, “He is dead.” 27 But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. 28 And when he had entered the house, his disciples asked him privately, “Why could we not cast it out?” 29 And he said to them, “This kind cannot be driven out by anything but prayer.”

Thứ Hai ngày 21.02.2022
Mọi sự đều khả thi đối với những người có lòng tin

Mc 9,14-29

14 Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông.15 Thấy Đức Giê-su, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người.16 Người hỏi các môn đệ: “Anh em tranh luận gì với họ thế? “17 Một người trong đám đông trả lời: “Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám.18 Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi.”19 Người đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi.”20 Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép.21 Người hỏi cha nó: “Cháu bị như thế từ bao lâu rồi? ” Ông ấy đáp: “Thưa từ thuở bé.22 Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi.”23 Đức Giê-su nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin.”24 Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! “25 Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát mắng tên quỷ: “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa! “26 Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: “Nó chết rồi! “27 Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên.28 Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? “29 Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.”

Meditation: What kind of faith does the Lord Jesus expect of us, especially when we meet challenges and difficulties? Inevitably there will be times when each of us cause disappointment to others. In this Gospel incident the disciples of Jesus brought disappointment to a pleading father because they failed to heal his epileptic son. Jesus’ response seemed stern; but it was really tempered with love and compassion. We see at once both Jesus’ dismay with the disciples’ lack of faith and his concern to meet the need of this troubled boy and his anguished father. Jesus recognized the weakness of the father’s faith and at the same time challenged him to pray boldly with expectant faith: “All things are possible to him who believes!”

Prayer and faith go together

Augustine of Hippo (354-430 AD), in his commentary on this passage, reminds us that prayer and faith go together: “Where faith fails, prayer perishes. For who prays for that in which he does not believe? ..So then in order that we may pray, let us believe, and let us pray that this same faith by which we pray may not falter.” The Lord gives us his Holy Spirit that we may have the confidence and boldness we need to ask our heavenly Father for his help and grace. Do you trust in God’s love and care for you and pray with expectant faith that he will give you what you need?

When Jesus rebuked the evil spirit, the boy at first seemed to get worse rather than better as he went into a fit of convulsion. Peter Chrysologus (400-450 AD), a renowned preacher and bishop of Ravena, reflects on this incident:

“Though it was the boy who fell on the ground, it was the devil in him who was in anguish. The possessed boy was merely convulsed, while the usurping spirit was being convicted by the awesome judge. The captive was detained, but the captor was punished. Through the wrenching of the human body, the punishment of the devil was made manifest.”

God promises each one of us freedom from oppression, especially from the oppression of sin and the evil one who tries to rob us of faith, hope, and peace with God. The Lord Jesus invites us, as he did this boy’s father, to pray with expectant faith. Do you trust in God’s unfailing love and mercy?

Faith and trust in God’s unfailing love and mercy

The mighty works and signs which Jesus did demonstrate that the kingdom of God is present in him. These signs attest that the Father has sent him as the promised Messiah. They invite belief in Jesus as the Son of God and Savior of the world. The coming of God’s kingdom means defeat of Satan’s kingdom. Jesus’ exorcisms anticipate his great victory over “the ruler of this world” (John 12:31). While Satan may act in the world out of hatred for God and his kingdom in Christ Jesus, and may cause grave injuries of a spiritual nature, and indirectly even of a physical nature, his power is nonetheless limited and permitted by divine providence (Romans 8:28). Jesus offers freedom from bondage to sin and Satan. There is no affliction he cannot deliver us from. Do you make full use of the protection and help he offers to those who seek him with faith and trust in his mercy?

“Lord Jesus, help my unbelief! Increase my faith and trust in your saving power. Give me confidence and perseverance, especially in prayer. And help me to bring your healing love and truth to those I meet”.

Suy niệm: Thiên Chúa mong đợi lòng tin nào nơi chúng ta, đặc biệt khi chúng ta gặp thất bại và thử thách? Chắc chắn có những lần khi mỗi người chúng ta làm cho người khác chán nản. Trong câu chuyện Tin mừng này, các môn đệ của Ðức Giêsu khiến người cha đến cầu xin bị thất vọng, bởi vì họ không chữa được bệnh động kinh cho con trai ông. Phản ứng của Ðức Giêsu xem ra rất lạnh lùng. Nhưng thật ra Người đầy lòng yêu thương và trắc ẩn. Chúng ta thấy một lúc hai điều: sự thất vọng của Ðức Giêsu đối với sự thiếu lòng tin của các môn đệ và sự quan tâm của Người đối với nhu cầu của cậu bé đáng thương và cha đau khổ của nó. Ðức Giêsu nhận ra đức tin yếu đuối của người cha, và đồng thời kêu gọi ông can đảm cầu xin với một đức tin kiên vững: “Mọi sự đều có thể đối với người có lòng tin!”

Cầu nguyện và đức tin đi với nhau

Thánh Augustinô thành Hippo (354-430 AD), trong bài giải thích đoạn Tin mừng này, nhắc nhở chúng ta rằng lời cầu nguyện và đức tin luôn đi đôi với nhau: “Ở đâu không có đức tin, lời cầu nguyện sẽ chết. Thật vậy, làm sao người ta cầu nguyện cho điều mà họ không tin? Chính vì thế, để có thể cầu nguyện, chúng ta hãy tin tưởng, và chúng ta hãy cầu nguyện cùng với đức tin này, và lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không bị dao động.” Thiên Chúa ban cho chúng ta Thánh Thần của Người, để chúng ta có thể tin tưởng và mạnh dạn cầu xin với Cha trên trời cho sự giúp đỡ và ơn sủng của Người. Bạn có tin tưởng vào tình yêu và sự quan tâm của Chúa dành cho bạn, và cầu nguyện với lòng tin kiên vững rằng Người sẽ ban cho bạn những gì bạn cần không?

Khi Ðức Giêsu la mắng thần dữ, thoạt đầu, cậu bé xem ra tệ hơn khi nó bị lay mạnh và ngã xuống đất. Peter Chrysologus (400-450 AD), là một nhà giảng thuyết lừng danh và là Giám mục thành Ravena, suy gẫm về sự kiện này như sau:

“Mặc dầu chính cậu bé ngã xuống đất, nhưng tên quỷ trong nó mới bị đau đớn. Cậu bé bị quỷ nhập chỉ bị co giật, trong khi đó kẻ chiếm đoạt mới bị kết án bởi sự phán xét kinh hoàng. Người bị chiếm đoạt bị giam cầm, nhưng kẻ chiếm đoạt lại bị trừng phạt. Qua sự co giật của thân xác, sự trừng phạt của tên quỷ được thể hiện.” Thiên Chúa hứa giải thoát chúng ta khỏi sự áp bức, đặc biệt sự áp bức của tội lỗi và ma quỷ, là điều đã cướp đi lòng tin, niềm vui, và bình an của chúng ta với Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi chúng ta, như Người đã kêu mời người cha của cậu bé này, là cầu nguyện với đức tin kiên vững. Bạn có tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót vô tận của Chúa không?

Tin cậy vào tình yêu và lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa

Những công việc và dấu chỉ mà Ðức Giêsu đã làm chứng tỏ rằng nước Thiên Chúa hiện diện nơi Người. Những dấu chỉ này chứng thật rằng Chúa Cha đã sai Người đến với tư cách là Đấng Mêsia như đã hứa. Chúng mời gọi chúng ta tin tưởng vào Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng cứu độ trần gian. Việc vương quốc Chúa đến là để đánh bại vương quốc của Satan. Những lần trừ quỷ của Ðức Giêsu tiên báo cuộc chiến thắng vĩ đại của Người trên “kẻ thống trị thế gian” (Ga 12,31). Trong khi Satan có thể hoạt động trong thế gian vì ghen ghét Thiên Chúa và vương quốc của Người nơi Đức Giêsu Kitô, và có thể gây ra những thương tổn về bản tính siêu nhiên, và thậm chí một cách gián tiếp về bản tính tự nhiên nữa. Tuy nhiên, quyền lực của hắn bị giới hạn và được Thiên Chúa cho phép (Rm 8,28). Ðức Giêsu đem lại sự giải thoát khỏi cảnh nô lệ cho tội lỗi và Satan. Bạn có tận dụng sự bảo ve và trợ giúp mà Người ban cho những ai tìm kiếm Người với lòng tin cậy nơi lòng thương xót của Người không?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp sự vô tín của con! Xin gia tăng lòng tin cậy của con nơi quyền năng cứu chữa của Chúa. Xin Chúa ban cho con lòng tự tin và kiên trì, đặc biệt trong việc cầu nguyện. Và xin Chúa giúp con đem tình yêu và chân lý chữa lành của Chúa cho những ai con gặp gỡ.

Comments are closed.

phone-icon