Commit to the Lord your way – Suy niệm theo The WAU ngày 9.02.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – February 2022

Wednesday February 9th 2022
Meditation: Psalm 37, 5-6. 30-31. 39-40

Commit to the Lord your way; trust in him, and he will act. (Psalm 37:5)

It’s easy to think that committing your way to the Lord should be like jumping out of an airplane: no going back, no changing your mind. But it’s not an absolute “once and done” deed. It’s a commitment that you need to reaffirm every day. Today’s responsorial psalm encourages that. It exhorts us to put our lives in God’s hands and to pledge to obey him as wholeheartedly as we can. Then, as the psalm promises, we can look to see what he will do.

God will act. He will always do something, even though you might not always live out your end of that commitment perfectly. Look at King Solomon. At the beginning of his reign, Solomon had honored God as his father, David, had. And God acted by giving Solomon the wisdom to know how to rule his people (1 Kings 3:9). He also made Solomon the envy of all the rulers of the Middle East. Even the Queen of Sheba came offering gifts (10:1-6). But Solomon’s commitment to the Lord wavered, and he built up his own wealth while neglecting his nation’s well-being.

Now, no modern queen of Sheba is likely to appear on your doorstep bearing extravagant gifts. But as you seek the Lord wholeheartedly and commit your way to him, you can expect him to act. In fact, you can do even better than Solomon did. With the presence of the Holy Spirit, you can grow in humility and purity more and more each day.

As you do, God will act. Perhaps he will give you a wealth of wisdom or comforting words to share with someone who is struggling. Or maybe you will experience the riches of patience in a difficult situation, healing of an illness, or freedom from habitual sin. Strive to follow the Lord faithfully (not necessarily perfectly), and you will see him act.

Recall this verse often during the day, and renew your commitment to God as you do. You don’t have to be perfect—neither King David nor King Solomon was. Just ask God, who is good and who loves you, to help you do better. He will guide your every step.

“Lord, I commit my day to you today. Help me to walk in your paths.” 

Thứ Tư ngày 9.02.2022
Suy niệm: Tv 37, 5-6. 30-31. 39-40

Hãy ký thác đường đời cho Chúa, hãy tin tưởng vào Ngài, và Ngài sẽ ra tay (Tv 37,5)

Thật dễ dàng nghĩ rằng ký thác đường đời của mình cho Chúa cũng giống như nhảy ra khỏi máy bay: không quay lại, không thay đổi ý định. Nhưng đó không phải là hành động tuyệt đối “một lần là xong”. Đó là một cam kết mà bạn cần phải khẳng định lại mỗi ngày. Thánh vịnh đáp ca hôm nay khuyến khích điều đó. Nó khuyến khích chúng ta trao phó mạng sống của mình trong tay Thiên Chúa và cam kết hết lòng vâng lời Ngài. Sau đó, như lời hứa của thánh vịnh, chúng ta có thể xem để biết Ngài sẽ làm gì.

Thiên Chúa sẽ hành động. Ngài sẽ luôn làm điều gì đó, mặc dù không phải lúc nào bạn cũng có thể hoàn thành việc kết thúc cam kết đó một cách hoàn hảo. Hãy nhìn vào Vua Solomon. Vào đầu triều đại của mình, Salamon đã tôn vinh Thiên Chúa như cha của ông, Đavít. Và Thiên Chúa đã hành động bằng cách ban cho Salamon sự khôn ngoan để biết cách cai trị dân tộc của mình (1V 3,9). Ông cũng khiến Salamon phải ghen tị với tất cả những người cai trị Trung Đông. Ngay cả Nữ hoàng Sheba cũng đến tặng quà (10,1-6). Nhưng sự cam kết của Salomon đối với Chúa bị lung lay, và ông đã xây dựng sự giàu có của riêng mình trong khi bỏ qua sự thịnh vượng của quốc gia mình.

Giờ đây, không có nữ hoàng Sheba hiện đại nào có thể xuất hiện trước cửa nhà bạn với những món quà xa xỉ. Nhưng khi bạn hết lòng tìm kiếm Chúa và cam kết theo đường lối của bạn với Ngài, bạn có thể mong đợi Ngài hành động. Trên thực tế, bạn thậm chí có thể làm tốt hơn Solomon đã làm. Với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, bạn có thể ngày càng trưởng thành trong sự khiêm nhường và trong sạch hơn mỗi ngày.

Khi bạn làm, Chúa sẽ hành động. Có lẽ anh ấy sẽ ban cho bạn vô vàn sự khôn ngoan hay những lời an ủi, chia sẻ cùng ai đó đang gặp khó khăn. Hoặc có thể bạn sẽ cảm nghiệm được sự giàu có của sự kiên nhẫn trong hoàn cảnh khó khăn, chữa lành bệnh tật, hoặc thoát khỏi tội lỗi thói quen. Hãy cố gắng trung thành theo Chúa (không nhất thiết phải hoàn hảo), và bạn sẽ thấy Ngài hành động.

Hãy nhớ lại câu này thường xuyên trong ngày, và làm mới lại sự cam kết của bạn với Thiên Chúa như cách bạn làm. Bạn không cần phải trở nên hoàn hảo – Vua Đavít và Vua Solomon cũng vậy. Chỉ cần cầu xin Thiên Chúa, Đấng tốt lành và yêu thương bạn, để giúp bạn làm tốt hơn. Ngài sẽ hướng dẫn bạn từng bước.

 Lạy Chúa, hôm nay con phó thác ngày của con cho Chúa. Xin giúp con đi trên con đường của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon