Give your servant… an understanding heart – Suy niệm theo The WAU ngày 5.02.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – February 2022

Saturday February 5th 2022
Meditation: 1Kings 3,4-13

Give your servant… an understanding heart. (1 Kings 3:9)

Solomon may have ruled centuries ago, but the breadth and depth of his wisdom are still legendary. Even today, the expression “the wisdom of Solomon” is used to describe what it means to have wise judgment.

The Hebrew word for the “understanding” Solomon prayed for, shomea, can also be translated as “listening” (1 Kings 3:9). So Solomon asked for a “listening heart,” one that hears and obeys the Lord. He knew that he was a “mere youth” and that in order to govern wisely, he would need to rely on God’s wisdom and judgment (3:7).

You might think that Solomon was given a special gift that none of us could ever have. But all people are meant to hear God’s voice and walk in his ways. The Book of Proverbs compares the spirit of God’s wisdom to a lady in waiting who stands ready to help those who seek her (1:20-32). The truth is, God’s wisdom is available to everyone who seeks it.

Studying the Bible is one of the best and most practical ways to seek wisdom and develop “an understanding heart . . . to distinguish right from wrong” (1 Kings 3:9). In particular, you can find a lifetime of material to learn from in the Wisdom literature found in books such as Proverbs, Sirach, Job, Wisdom, and the Psalms. There you will find truths that have stood the test of time—truths that are just as relevant to your life now as they were to the people who read them centuries ago.

Some of the wise sayings in Scripture will be different from the viewpoints you might hear in commercials and popular social movements today. They might even challenge your own perspective. But a listening heart is also a meek heart, one eager to put on the heart and mind of God. The more you study and reflect on these wise sayings, the more your heart will grow in understanding. That’s what Solomon asked for—and that’s what God wants for you too!

“Lord, give me an understanding heart that listens and obeys.”

Thứ Sáu ngày 5.02.2022
Suy niệm: 
1V 3,4-13

Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe (1V 3,9)

Vua Solomon có thể đã cai trị nhiều thế kỷ trước, nhưng bề rộng và chiều sâu trí tuệ của ông vẫn là huyền thoại. Ngay cả ngày nay, cụm từ “sự khôn ngoan của vua Salomon” được sử dụng để mô tả ý nghĩa của việc phán xét khôn ngoan.

Hạn từ “sự hiểu biết” trong tiếng Dothái mà vua Salomon cầu nguyện là shomea, cũng có thể được dịch là “lắng nghe” (1V 3,9). Vì vậy, vua Salomon cầu xin có được một “tâm hồn biết lắng nghe”, một tấm lòng lắng nghe và vâng lời Chúa. Ông ta biết rằng mình chỉ là một “thanh niên trai trẻ” và để điều hành một cách khôn ngoan, ông ta cần phải dựa vào sự khôn ngoan và sự phán xét của Thiên Chúa (3,7).

Bạn có thể nghĩ rằng Solomon đã được ban cho một ơn sủng đặc biệt mà không ai trong chúng ta có thể có được. Nhưng tất cả mọi người đều được lắng nghe tiếng của Thiên Chúa và đi theo con đường của Ngài. Sách Châm ngôn so sánh tinh thần khôn ngoan của Thiên Chúa với một người phụ nữ đang chờ đợi, người sẵn sàng giúp đỡ những ai tìm kiếm mình (1,20-32). Sự thật là, sự khôn ngoan của Thiên Chúa dành cho tất cả những ai tìm kiếm nó.

Học Kinh Thánh là một trong những cách tốt nhất và thiết thực nhất để tìm kiếm sự khôn ngoan và phát triển “tấm lòng hiểu biết. . . phân biệt phải trái” (1V 3,9). Đặc biệt, bạn có thể tìm thấy tài liệu cả đời để học từ tài liệu Sự khôn ngoan được tìm thấy trong các sách như Châm ngôn, Huấn ca, Gióp, Khôn ngoan và Thánh vịnh. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy những sự thật đã vượt qua thử thách của thời gian – những sự thật phù hợp với cuộc sống của bạn bây giờ cũng như đối với những người đã đọc chúng từ nhiều thế kỷ trước.

Một số câu nói khôn ngoan trong Kinh thánh sẽ khác với quan điểm mà bạn có thể nghe thấy trong quảng cáo và các phong trào xã hội phổ biến ngày nay. Họ thậm chí có thể thách thức quan điểm của riêng bạn. Nhưng một tâm hồn biết lắng nghe cũng là một trái tim nhu mì, một trái tim mong muốn được đặt vào trái tim và khối óc của Thiên Chúa. Bạn càng nghiên cứu và suy gẫm về những câu nói khôn ngoan này, tâm hồn của bạn sẽ càng phát triển về sự hiểu biết. Đó là những gì Solomon cầu xin – và đó cũng là những gì Thiên Chúa mong muốn ở bạn!

Lạy Chúa, xin ban cho con một tâm hồn hiểu biết, biết lắng nghe và vâng phục.

Comments are closed.

phone-icon