He willed to give us birth by the word of truth – Suy niệm theo The WAU ngày 15.02.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – February 2022

Tuesday February 15th 2022
Meditation: James 1:12-18

He willed to give us birth by the word of truth. (James 1:18)

In Robert Louis Stevenson’s classic tale The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Dr. Henry Jekyll experiments with a potion that separates his good and evil sides. When he takes the potion, he changes into the monstrous Edward Hyde. The more potion he drinks, the more Hyde’s nature takes control of him, until it eventually kills him.

Stevenson’s story is a good illustration of St. James’ teaching on temptation. God has given all of us free will to choose good or evil. But our bad choices affect us in somewhat the same way that Dr. Jekyll’s potion affected him: they make us less than human. The more we give in to sinful habits and attitudes, the more they control and define us. As James writes, “Desire conceives and brings forth sin, and when sin reaches maturity it gives birth to death” (1:15). If we’re not careful, sin can destroy us!

But James wants us to know that sin is not the end of the story. God has provided an antidote: the living word of Scripture. It is this word that is able to save us (James 1:21). That doesn’t mean we will no longer have temptations. But God’s word will become “the sword of the Spirit” that will help us battle temptations and sin so that we can experience the freedom that Christ won for us on the cross (Ephesians 6:17).

If you don’t already do so, make it a point to spend some time with at least one Scripture passage every day. Before you begin, ask the Holy Spirit to be with you. Then read the passage several times. Perhaps one word or phrase will jump out at you. If it does, sit with it for a while. What might God be saying to you through this passage or phrase? Write down whatever you are sensing, and let it stay with you as you go about the day.

As you develop a habit of daily Scripture reading, your life will become a “word” of God—a word of truth and compassion. Trust him to make it happen, for he has promised that his word “shall not return… empty” (Isaiah 55:11).

“Lord, may your word be the light that guides me each day.” 

Thứ Ba ngày 15.02.2022
Suy niệm: Gc 1, 12-18

Ngài đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta (Gc 1,18)

Trong câu chuyện kinh điển của Robert Louis Stevenson: Vụ án kỳ lạ của Tiến sĩ Jekyll và Ông Hyde, Tiến sĩ Henry Jekyll đã thử nghiệm với một loại độc dược để phân biệt phe thiện và ác của ông. Khi ông ta uống thuốc, ông ta biến thành Edward Hyde quái dị. Ông ta càng uống nhiều thuốc, bản chất của Hyde càng kiểm soát ông ta, cho đến khi nó giết chết ông ta. 

Câu chuyện của Stevenson là một minh họa tốt cho lời dạy của thánh Giacôbê về sự cám dỗ. Thiên Chúa đã ban cho tất cả chúng ta ý chí tự do để chọn điều thiện hay điều ác. Nhưng những lựa chọn tồi tệ của chúng ta ảnh hưởng đến chúng ta phần nào giống như cách mà lọ thuốc của Tiến sĩ Jekyll đã ảnh hưởng đến ông ấy: chúng khiến chúng ta kém hơn con người. Chúng ta càng nhượng bộ những thói quen và thái độ tội lỗi, chúng càng kiểm soát và xác định chúng ta nhiều hơn. Như thánh Giacôbê đã viết, “Sự ham muốn hình thành và sinh ra tội lỗi, và khi tội lỗi đã phạm rồi, thì nó sinh ra sự chết” (1,15). Nếu chúng ta không cẩn thận, tội lỗi có thể hủy diệt chúng ta!

Nhưng thánh Giacôbê muốn chúng ta biết rằng tội lỗi không phải là kết thúc của câu chuyện. Thiên Chúa đã cung cấp một liều thuốc giải độc: lời Kinh Thánh sống động. Chính lời này có thể cứu chúng ta (Gc 1,21). Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không còn bị cám dỗ nữa. Nhưng lời Chúa sẽ trở thành “gươm của Thánh Thần” giúp chúng ta chiến đấu với những cám dỗ và tội lỗi để chúng ta có thể trải nghiệm sự tự do mà Đức Kitô đã giành cho chúng ta trên thập tự giá (Ep 6,17).

Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy dành thời gian đọc ít nhất một đoạn Kinh thánh mỗi ngày. Trước khi bạn bắt đầu, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ở với bạn. Sau đó đọc đoạn văn vài lần. Có lẽ một từ hoặc cụm từ sẽ đánh động bạn. Nếu có, hãy ngồi suy nghĩ với nó một lúc. Thiên Chúa có thể nói gì với bạn qua đoạn văn hoặc cụm từ này? Hãy viết ra bất cứ điều gì bạn cảm nhận được và để nó ở lại với bạn trong suốt cả ngày.

Khi bạn hình thành thói quen đọc Kinh thánh hằng ngày, cuộc sống của bạn sẽ trở thành “lời” của Thiên Chúa – lời của sự thật và lòng trắc ẩn. Hãy tin tưởng Ngài sẽ làm được, vì Ngài đã hứa rằng lời của mình “sẽ không trở lại…cách vô ích” (Is 55,11).

Lạy Chúa, xin cho lời Chúa là ánh sáng hướng dẫn con mỗi ngày. 

Comments are closed.

phone-icon