If your hand causes you to sin, cut it off – Suy niệm theo The WAU ngày 24.02.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – February 2022

Thursday February 24th 2022
Meditation: Mark 9, 41-50

If your hand causes you to sin, cut it off. (Mark 9:43)

The thought of getting rid of your hand, foot, or eye to avoid sinning sounds rather extreme—and yes—even grotesque. Yet we can relate to the frustration of desperately wanting to just cut sin out of our lives. At the same time, we know that missing some body parts—or other elements we attribute to sin—would not keep sin from entering back into our lives.

But here’s one way to cut sin out of your life: look at it as a missed opportunity to love. Rather than trying to remove every potential cause of sin, try putting more effort into using your hands and eyes and feet to honor the Lord and to serve the people around you. Remember the famous quote attributed to St. Teresa of Ávila:

Christ has no body now but yours. No hands, no feet on earth but yours. Yours are the eyes through which he looks compassion on this world. Yours are the feet with which he walks to do good. Yours are the hands through which he blesses all the world.

Holiness, like sinfulness, can become a habit, but you have to work diligently at it and aggressively seek God’s help and grace. Investing time in prayer, adding positive structure to your day, and looking for ways to be Christ’s body on earth might take a little extra planning and effort. But with practice, you will find that your hands are too busy to sin. Your feet will have so many places to go that you won’t have time to wander from the Lord. Your eyes will be too occupied looking for opportunities to serve.

Don’t stop there! Take a look at how you use your money, your time, even your hobbies. Instead of using them for yourself, look for ways that you can use them to be Christ to others.

By focusing on turning opportunities to sin into opportunities to love others, you will begin to feel your whole body—especially your heart—reorienting itself toward Christ. Gradually, your hands and eyes and feet will become instruments of service rather than instruments of sin.

“Lord, help me find ways to use everything you have given me to love you and serve your people.” 

Thứ Năm ngày 24.02.2022
Suy niệm: Mc 9, 41-50

Nếu tay ngươi làm cớ cho ngươi phạm tội thì hãy chặt bỏ nó đi (Mc 9,43)

Ý nghĩ loại bỏ bàn tay, bàn chân hoặc mắt của bạn để tránh tội lỗi nghe có vẻ cực đoan – vâng – thậm chí còn kỳ cục. Tuy nhiên, chúng ta có thể liên tưởng đến sự thất vọng khi bất lực muốn loại bỏ tội lỗi ra khỏi cuộc sống của mình. Đồng thời, chúng ta biết rằng việc thiếu một số bộ phận cơ thể – hoặc các yếu tố khác mà chúng ta gán cho tội lỗi – sẽ không ngăn cản tội lỗi xâm nhập trở lại cuộc sống của chúng ta.

Nhưng đây là một cách để loại bỏ tội lỗi ra khỏi cuộc sống của bạn: hãy coi đó như một cơ hội bị bỏ lỡ để yêu thương. Thay vì cố gắng loại bỏ mọi nguyên nhân tiềm ẩn của tội lỗi, hãy cố gắng nỗ lực hơn để sử dụng tay chân và mắt của bạn để tôn vinh Chúa và phục vụ những người xung quanh bạn. Hãy nhớ câu nói nổi tiếng được cho là của thánh Teresa Avila:

Đức Kitô không có thân thể bây giờ mà là của bạn. Không có tay, không có chân trên trái đất mà là của bạn. Đôi mắt của bạn là đôi mắt trắc ẩn mà Ngài nhìn thế giới này. Đôi chân của bạn là đôi chân mà Ngài bước đi để làm điều tốt. Đôi tay của bạn là đôi tay mà qua đó Ngài ban phúc lành cho tất cả thế giới.

Sự thánh thiện, giống như tội lỗi, có thể trở thành một thói quen, nhưng bạn phải siêng năng thực hiện nó và tích cực tìm kiếm sự giúp đỡ và ân sủng của Thiên Chúa. Đầu tư thời gian vào cầu nguyện, thêm cấu trúc tích cực cho ngày sống của bạn và tìm cách trở thành thân thể của Đức Kitô trên trái đất có thể tốn thêm một chút kế hoạch và nỗ lực. Nhưng khi thực hành, bạn sẽ thấy rằng đôi tay của bạn quá bận rộn để phạm tội. Đôi chân của bạn sẽ có rất nhiều nơi để đi đến nỗi bạn sẽ không có thời gian để đi xa khỏi Chúa. Đôi mắt của bạn sẽ quá bận rộn để tìm kiếm cơ hội để phục vụ.

Nhưng đừng dừng lại ở đó! Hãy xem cách bạn sử dụng tiền bạc, thời gian, thậm chí cả sở thích của mình. Thay vì sử dụng chúng cho chính mình, hãy tìm những cách bạn có thể sử dụng chúng để trở thành Đức Kitô cho người khác.

Bằng cách tập trung vào việc biến cơ hội phạm tội thành cơ hội để yêu thương người khác, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy toàn bộ cơ thể mình – đặc biệt là trái tim – định hướng lại về phía Đức Kitô. Dần dần, tay, mắt và chân của bạn sẽ trở thành công cụ phục vụ hơn là công cụ của tội lỗi.

Lạy Chúa, xin hãy giúp con tìm cách sử dụng tất cả những gì Chúa đã ban cho con để yêu mến Chúa và phục vụ dân Chúa.

Comments are closed.