Is it lawful? – Suy niệm theo The WAU ngày 25.02.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – February 2022

Friday February 25th 2022
Meditation: Mark 10, 1-12

Is it lawful? (Mark 10,2)

Today’s Gospel recounts yet another confrontation between Jesus and some Pharisees who were trying to test him. The religious leaders wanted to make Jesus appear to contradict Moses so they could discredit him. Then, they hoped, the people would reject him. Their position would be secure, and the “pure” Jewish faith would be preserved. But their approach backfired.

Once again, Jesus’ outlook exceeds the Pharisees’ perspective. By asking what is lawful, they are asking, “How little can I do and still please God?” In response, Jesus uses marriage to illustrate something bigger. He points them toward the beauty of God’s intention from the beginning: faithful, sacrificial love, both in marriage and in our relationship with God.

It’s easy to fall into a limited mindset and become functional in our relationship with God. We might focus on fulfilling requirements rather than loving God. We might focus on avoiding his punishment rather than loving him and honoring him for all he has done for us. We may not consciously say it, but it’s almost like a husband or wife asking, “What’s the bare minimum I have to do to stay married?”

If we are asking that question, we’ve already missed the boat! The question is not “How little can I get away with?” but “How much can I do for my spouse? How can I love him or her, anticipate their needs, and serve them?” This “how much” kind of love reflects the way that God loves us! In contrast, if we are asking how little we need to do, we are missing the purpose of God’s commands and his loving intentions toward us.

Every day, God looks at you and asks, “How much can I bless my son or daughter?” He wants to show you that “as the heavens are high above the earth, so surpassing is his kindness” (Psalm 103:11). What are your thoughts toward God today? If you catch yourself asking, “How little must I do?” stop and remember how generous he is. Call to mind the many times God has blessed you. Turn to him with words of love. Then ask the Spirit to help you to express your love in action. How much can you do to love God and his people today?

“Jesus, help me to love you with all my heart.”

Thứ Sáu ngày 25.02.2022
Suy niệm: Mc 10, 1-12

Điều đó có hợp pháp không? (Mc 10,2)

Tin mừng hôm nay kể lại một cuộc đối đầu khác giữa Chúa Giêsu và một số người Pharisêu đang cố thử thách Ngài. Các nhà lãnh đạo tôn giáo muốn làm cho Chúa Giêsu có vẻ mâu thuẫn với Môisen để họ có thể làm mất uy tín của Ngài. Sau đó, họ hy vọng, mọi người sẽ từ chối Ngài. Vị trí của họ sẽ được bảo đảm, và đức tin “thuần khiết” của người Do Thái sẽ được bảo tồn. Nhưng cách tiếp cận của họ đã phản tác dụng.

Một lần nữa, quan điểm của Chúa Giêsu vượt quá quan điểm của người Pharisêu. Bằng cách hỏi điều gì là hợp pháp, khi họ hỏi, “Tôi làm ít bao nhiêu mà vẫn đẹp lòng Thiên Chúa?” Đáp lại, Chúa Giêsu sử dụng hôn nhân để minh họa một điều gì đó lớn lao hơn. Ngài hướng họ đến vẻ đẹp của ý định của Thiên Chúa ngay từ đầu: tình yêu chung thủy, hy sinh, cả trong hôn nhân và mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa.

Chúng ta dễ rơi vào suy nghĩ hạn hẹp và trở nên thực dụng trong mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta có thể tập trung vào việc hoàn thành các đòi hỏi hơn là yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta có thể tập trung vào việc tránh hình phạt của Ngài hơn là yêu mến Ngài và tôn kính Ngài vì tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Chúng ta có thể không cố ý nói điều đó, nhưng nó gần giống như một người chồng hoặc người vợ hỏi, “Điều tối thiểu tôi phải làm để duy trì hôn nhân là gì?”

Nếu chúng ta hỏi câu hỏi đó, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội! Câu hỏi không phải là “Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền?” nhưng “Tôi có thể làm được bao nhiêu cho người bạn đời của mình? Làm thế nào tôi có thể yêu anh ấy hoặc cô ấy, đoán trước nhu cầu của họ và phục vụ họ?” Loại tình yêu “bao nhiêu” này phản ánh cách Thiên Chúa yêu thương chúng ta! Ngược lại, nếu chúng ta hỏi mình cần phải làm ít đến mức nào, thì chúng ta đang bỏ lỡ mục đích các điều răn của Thiên Chúa và ý định yêu thương của Ngài đối với chúng ta.

Mỗi ngày, Thiên Chúa nhìn bạn và hỏi, “Tôi có thể chúc lành bao nhiêu cho con trai hay con gái của tôi?” Ngài muốn cho bạn thấy rằng “như các tầng trời cao hơn mặt đất thế nào, thì lòng nhân từ của Chúa cũng vượt xa như vậy” (Tv 103,11). Bạn nghĩ gì về Thiên Chúa hôm nay? Nếu có khi nào bạn tự hỏi chính mình, “Tôi phải làm tối thiểu là  bao nhiêu?” hãy dừng lại và nhớ rằng Thiên Chúa quảng đại thế nào. Hãy nhớ lại nhiều lần Ngài đã chúc lành cho bạn. Hãy hướng về Ngài bằng những lời yêu thương. Sau đó, hãy nhờ Thánh Thần giúp bạn thể hiện tình yêu thương của mình bằng hành động. Bạn có thể làm được bao nhiêu để yêu mến Thiên Chúa và dân Ngài hôm nay?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con hết lòng yêu mến Chúa.

Comments are closed.

phone-icon