No sign shall be given to this generation – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 14.02.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Monday (February 14)
“No sign shall be given to this generation”

Scripture:  Mark 8:11-13

11 The Pharisees came and began to argue with him, seeking from him a sign from heaven, to test him. 12 And he sighed deeply in his spirit, and said, “Why does this generation seek a sign? Truly, I say to you, no sign shall be given to this generation.” 13 And he left them, and getting into the boat again he departed to the other side.

Thứ Hai ngày 14.02.2022
Sẽ không có dấu lạ nào ban cho thế hệ này

Mc 8,11-13

 11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người.12 Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.”13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

Meditation: Are you good at reading signs? Signs tell us what is coming ahead. The people of Jesus’ time expected that the coming of the Messiah would be accompanied by extraordinary signs and wonders. The religious leaders tested Jesus to see if he had a genuine sign from heaven to back his claim to be the Messiah. False messiahs in the past had made extraordinary claims to attract their followers, such as claiming that they could cleave the Jordan River in two or cause the walls of Jerusalem to fall.

What makes us blind-sighted to God’s presence and power in our lives?

Jesus knew the hearts of those who came to test him. They were more interested in seeking signs to prove that they were right and Jesus was wrong. Jesus revealed the true intention of their heart – they came to argue with him and to test him (Mark 8:11) because they did not believe that he spoke in the name of his Father in heaven. They wanted to discredit his claim to be the true Messiah and Savior. They unfortunately were blind-sighted to the truth of Jesus’ message that the Father had sent him, the only begotten Son, to set them free from sin, Satan, and death. No miracle of Jesus would convince them because their hearts were full of self-seeking pride and glory for themselves.

Simeon had prophesied at Jesus’ birth that he was “destined for the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be opposed so that inner thoughts of many will be revealed” (Luke 2:34-35). Jesus gave the Pharisees no sign except himself and the ultimate proof of his divinity when he overcame death and rose victorious from the tomb on the third day.We also need no further proof than the witness of Jesus who fulfilled what Moses and the prophets had foretold would take place when the Messiah came to redeem his people.

Jesus is the only begotten Son of God who came from the Father in heaven to set us free from the power of sin, Satan, and death. His death on the cross atones for all of our sins and opens for us the floodgates of God’s merciful love and healing forgiveness. He alone can set us free from guilt, condemnation, pride, and fear. He alone can give us abundant life, peace, and joy through the gift of the Holy Spirit.

Jesus gives us “listening ears” and “eyes of faith” to recognize his presence in our lives

The Lord reveals himself and makes his presence known to us in many ways – in his “word” (the good news he came to give us) and in the “breaking of the bread” in the Eucharist (he is the Bread of Life), in his church – the Body of Christ, and in his creation (he is the Word who created all things). And even in the daily circumstances of our lives the Lord Jesus continues to speak to us and guide us. If we seek the Lord Jesus, we will surely find him. And we can be confident that he will give us whatever we need to carry out his will for our lives. Most of all the Lord Jesus assures us of his daily presence with us and the promise that he will never leave us. Theresa of Avila’s prayer book contained a bookmark which she wrote: Let nothing disturb you, let nothing frighten you; All things pass: God never changes. Patience achieves all it strives for. Whoever has God lacks nothing, God alone suffices. Is God enough for you?

“Lord Jesus, may I always recognize your saving presence in my life and never forget your promises when I encounter trials and difficulties. Give me a faith that never wavers, a hope that never fades, and a love that never grows cold.”

Suy niệm:  Bạn có giỏi nhìn xem những dấu chỉ không? Những dấu chỉ báo cho chúng ta biết những gì sắp xảy ra. Người thời Đức Giêsu mong rằng việc Đấng Mêsia đến sẽ được thực hiện qua những dấu chỉ và phép lạ. Các nhà lãnh đạo tôn giáo thử thách Đức Giêsu để xem Người có dấu chỉ xác thực từ trời dành cho những lời công bố về Đấng Mêsia không. Những mêsia giả hiệu trong quá khứ đã đưa ra những lời công bố lạ thường để lôi cuốn những người theo mình, chẳng hạn như nói rằng họ có thể phân rẽ sông Giođan thành hai, hay làm cho bức tường thành Giêrusalem sụp đỗ.

Điều gì làm cho chúng ta mù quáng trước sự hiện diện và quyền năng của TC trong c.đời c.ta?

Đức Giêsu biết rõ lòng trí của những kẻ đến thử thách mình. Họ thích thú trong việc tìm những dấu lạ để chứng minh họ là đúng và Đức Giêsu là sai. Đức Giêsu đã bộc lộ ý định thật sự của lòng họ – họ đến để tranh cãi với Người và thử thách Người (Mc 8,11) bởi vì họ không tin rằng Người nói nhân danh Cha trên trời. Họ muốn bôi nhọ lời tuyên bố là Đấng Mêsia và là Đấng cứu độ đích thật của Người. Thật không may, họ bị mù quáng trước sự thật sứ điệp của Đức Giêsu rằng Cha đã sai Người đến, là con một duy nhất, để giải thoát họ khỏi tội lỗi, Satan, và sự chết. Không phép lạ nào của Đức Giêsu có thể thuyết phục được họ bởi vì lòng kiêu căng của họ đầy sự tìm kiếm vinh quang cho bản thân họ.

Cụ già Simêon đã nói tiên tri lúc Đức Giêsu mới sinh rằng Người là “cớ cho nhiều người trong dân Israel vấp ngã và đứng lên, và nhờ đó tâm tư của nhiều người sẽ được bộc lộ” (Lc 2,34-35). Đức Giêsu không ban cho những người Pharisêu dấu lạ nào ngoại trừ dấu lạ về chính mình và bằng chứng cuối cùng về thiên tính của Người khi Người chiến thắng sự chết và sống lại ra khỏi mồ vinh quang vào ngày thứ ba. Chúng ta cũng không cần bằng chứng nào khác bằng chứng của Đức Giêsu, Đấng đã hoàn tất những gì Moisen và các ngôn sứ đã tiên báo sẽ được ứng nghiệm khi Đấng Mêsia đến để cứu chuộc dân Người.

Đức Giêsu là con một yêu dấu của Thiên Chúa, Đấng đến từ Cha trên trời để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi, Satan, và sự chết. Cái chết của Người trên thập giá đền bù cho mọi tội lỗi của chúng ta và mở ra cho chúng ta những con kênh của tình yêu thương xót và ơn tha thứ chữa lành của Thiên Chúa. Chỉ có Người mới có thể giải thoát chúng ta khỏi tội lội, sự kết án, kiêu ngạo, và sợ hãi. Chỉ có Người mới có thể ban cho chúng ta sự sống sung mãn, bình an, và niềm vui qua hồng ân của Chúa Thánh Thần.

Đức Giêsu ban cho chúng ta “đôi tai lắng nghe” và “cặp mắt đức tin” để nhận ra sự hiện diện của Người trong đời sống chúng ta

 Chúa mặc khải chính mình và bày tỏ sự hiện diện của Người cho chúng ta trong nhiều cách thức – trong “Lời” của Người (Tin mừng Người đến ban cho chúng ta) và trong “việc bẻ bánh” trong thánh lễ (Người là Bánh Sự sống), trong Giáo hội – Thân thể của Đức Kitô, trong sự tạo dựng của Người (Người là Ngôi Lời, Đấng tác thành mọi sự). Và thậm chí trong những tình huống mỗi ngày của cuộc đời chúng ta, Chúa Giêsu tiếp tục nói với chúng ta và hướng dẫn chúng ta. Nếu chúng ta tìm kiếm Chúa Giêsu, chắc chắn chúng ta sẽ gặp Người. Và chúng ta có thể tin chắc rằng Người sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta cần để thực hiện ý Người trong đời sống chúng ta. Trên hết, Chúa Giêsu đoan chắc về sự hiện diện hằng ngày của Người với chúng ta, và lời hứa sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta. Sách cầu nguyện của thánh Têrêsa Avila có một câu viết như sau: Đừng để điều gì quấy rối bạn, đừng để điều gì làm bạn sợ. Mọi sự sẽ trôi qua. Sự kiên nhẫn đạt được tất cả những gì nó cố gắng. Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Ai có Thiên Chúa chẳng thiếu thốn gì, chỉ một mình Thiên Chúa là đủ. Thiên Chúa có đủ cho bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì con luôn nhận ra sự hiện diện cứu độ của Chúa trong đời sống con, và không bao giờ quên đi những lời hứa của Chúa khi con gặp phải những thử thách và khó khăn. Xin Chúa ban cho con đức tin không bao giờ dao động, đức cậy không bao giờ tàn úa, và đức mến không bao giờ băng giá.

Comments are closed.

phone-icon