Receive the kingdom of God like a child – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 26.02.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Saturday (February 26)
“Receive the kingdom of God like a child”

Scripture: Mark 10:13-16

13 And they were bringing children to him, that he might touch them; and the disciples rebuked them. 14 But when Jesus saw it he was indignant, and said to them, “Let the children come to me, do not hinder them; for to such belongs the kingdom of God. 15 Truly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it.” 16 And he took them in his arms and blessed them, laying his hands upon them.

Thứ Bảy ngày 26.02.2022
Hãy đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ

Mc 10,13-16

13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.”16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

Meditation: Do you seek to help others draw near to the Lord Jesus? The parents who brought their children to Jesus wanted Jesus to lay his hands upon them. They knew of the healing power, both physical and spiritual, which came from Jesus’ touch. Jesus, in turn, rebuked his disciples for hindering the children from coming. No doubt the disciples wanted to shield Jesus from the nuisance of noisy children. But Jesus delighted in the children and demonstrated that God’s love has ample room for everyone. 

Pray for the young to grow strong in faith

No one is unimportant to God. He comes to each person individually that he might touch them with his healing love and power. Do you show kindness, interest, and care for the youth you encounter in your neighborhood, home, and church? And do you pray for young people that they may come to know the love of Jesus Christ and grow in wisdom and maturity as his disciples?

Why does Jesus say that we must receive the kingdom of God like a child (Mark 10:15)? In the ancient world children were at the bottom of the social ladder. They had no rights or privileges of their own and they had no means or resources to care for themselves. They were totally dependent on their parents for everything they needed. Scripture teaches us that we are totally dependent on God as our eternal Father and Provider. We owe our very existence to him because he is the Creator, Author, and Sustainer of life. We could not find our way to God if he did not first seek us out and draw us to himself. That is why the Father in heaven sent his only begotten Son, the Lord Jesus, to show us the way to the Father. 

The Lord Jesus came to set us free from slavery to sin, Satan, and death, and to adopt us as children of God – his beloved sons and daughters. Jesus taught his disciples to not only honor and respect God as our eternal Father, but to trust in him with great confidence for everything we need – just as children naturally trust in their parents for all that they need. God gives generously to those who put their trust in him, who approach him with child-like simplicity and humility, and with expectant faith that he will treat them as a loving and merciful Father rather than a cold and stern judge or tyrant. Do you trust your heavenly Father to give you what you need to live as his son or daughter? 

Do you seek to help others draw near to the Lord? 

Our great privilege and responsibility is to live as true and faithful sons and daughters of God and as loyal citizens and ambassadors of his heavenly kingdom. And our chief responsibility is to pass on the faith, wisdom, and gifts which we have received from God to our young people and to those who do not yet know God that they may find true joy and everlasting life in the Lord Jesus Christ. Are you ready and eager to pass on your faith and experience of God’s action in your life to others, especially to the young who need guidance, encouragement, and the godly example and witness of those who have discovered the true source of happiness in knowing, loving, and serving God?   

“Lord Jesus, may we never hinder our youth from coming to you to receive your blessing, help, and abundant life. Make our youth strong in faith, hope, and love that they may find true joy and fulfillment in following you as their Lord and Savior. And as we grow with age, may we never lose that child-like simplicity and humility which draws us ever deeper into your loving presence.”

Suy niệm: Bạn có tìm cách giúp người khác đến gần Chúa Giêsu không? Các bậc cha mẹ đem con cái mình đến với Đức Giêsu và muốn Người đặt tay trên chúng. Họ biết được quyền năng chữa lành cả tinh thần lẫn thể xác khi Đức Giêsu chạm tới. Về phần mình, Đức Giêsu đã khiển trách các môn đệ đã ngăn cản con trẻ đến với Người. Rõ ràng các môn đệ muốn bảo vệ Đức Giêsu khỏi sự quấy rầy của lũ trẻ. Nhưng Đức Giêsu rất thích con trẻ và bày tỏ rằng tình yêu Thiên Chúa dành hết cho mọi người.

Cầu xin cho người trẻ lớn mạnh trong đức tin

Mọi người, ai cũng quan trọng đối với Chúa. Người đến với từng người một để có thể đụng chạm họ với tình yêu và quyền năng của sự chữa lành. Bạn có bày tỏ sự tử tế, quan tâm, lo lắng cho những bạn trẻ bạn gặp gỡ trong xóm, trong nhà, trong nhà thờ không? Và bạn có cầu nguyện cho họ để họ có thể biết được tình yêu của ĐGK và lớn lên trong sự khôn ngoan và trưởng thành của người môn đệ không?

Tại sao Đức Giêsu nói rằng chúng ta phải đón nhận nước TC như đứa trẻ (Mc 10,15)? Vào thời xa xưa, trẻ em chỉ ở hàng thấp nhất trong tầng lớp xã hội. Chúng không có quyền lợi hay đặc ân cho chính mình và chúng cũng chẳng có phương tiện hay nguồn lợi nào để lo cho mình. Chúng hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ về mọi nhu cầu của chúng. Kinh thánh dạy chúng ta rằng chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa là Cha vĩnh cửu và là Đấng Quan Phòng của chúng ta. Sự hiện hữu của chúng ta phụ thuộc vào Người vì Người là Đấng Tạo Hóa, là Tác Giả, là Đấng ban sự sống. Chúng ta không thể đến với Thiên Chúa nếu Người không tìm kiếm chúng ta trước và lôi kéo chúng ta đến với Người. Đó là lý do tại sao Cha trên trời sai Con một yêu dấu là CG tới để chỉ cho chúng ta đường về với Cha.

Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi, Satan, và sự chết và nhận chúng ta làm nghĩa tử của Thiên Chúa – những đứa con yêu của Người. Đức Giêsu dạy các môn đệ không chỉ tôn kính Thiên Chúa là Cha chúng ta, mà còn tin cậy nơi Người với sự tự tin về mọi nhu cầu của mình – giống như con cái tin cậy nơi cha mẹ cho mọi thứ chúng cần. Thiên Chúa ban cách quảng đại cho những ai tin cậy nơi Người, những ai đến với Người với lòng đơn sơ như con trẻ và khiêm tốn, và với đức tin kiên vững rằng Người sẽ đối xử với họ như người Cha yêu thương và thương xót hơn là một thẩm phán hay bạo chúa lạnh lùng và khắt nghiệt. Bạn có tin cậy nơi Cha trên trời sẽ ban cho bạn những gì bạn cần để sống như con cái của Người không?

Bạn có tìm cách giúp người khác đến gần Chúa không?

Đặc ân và trách nhiệm lớn nhất của chúng ta là sống như những người con đích thật và trung thành của TC và như các công dân và đại sứ của nước Trời. Và nhiệm vụ chính của chúng ta là truyền lại đức tin, sự khôn ngoan, và ơn sủng mà chúng ta đã lãnh nhận từ Thiên Chúa cho các bạn trẻ và cho những ai chưa biết Thiên Chúa, để họ có thể tìm thấy niềm vui đích thật và sự sống vĩnh cửu nơi Chúa Giêsu Kitô. Bạn có sẵn sàng và hăm hở truyền lại đức tin và kinh nghiệm của mình về hành động của Thiên Chúa trong cuộc đời bạn cho người khác không, đặc biệt cho các bạn trẻ đang cần sự hướng dẫn, khích lệ, và gương sáng đạo đức  và chứng từ của những người đã khám phá nguồn hạnh phúc đích thật trong việc hiểu biết, yêu mến, và phục vụ Thiên Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì chúng con không bao giờ ngăn cản bạn trẻ đến với Chúa để lãnh nhận phúc lành, sự trợ giúp và sự sống sung mãn của Chúa. Xin cho các bạn trẻ vững mạnh trong đức tin, đức cậy, và đức mến để họ có thể tìm thấy niềm vui đích thật và sự hoàn thành trong việc theo Chúa là Chúa và là Đấng cứu độ của họ. Và như chúng con lớn lên với tuổi tác, xin cho chúng con không bao giờ đánh mất sự đơn sơ và khiêm tốn như con trẻ đã lôi kéo chúng con đến sự hiện diện yêu thương của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon