Solomon had not obeyed him – Suy niệm theo The WAU ngày 10.02.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – February 2022

Thursday February 10th 2022
Meditation: 1Kings 11, 4-13

Solomon had not obeyed him. (1 Kings 11:10)

Early in his reign, King Solomon had a dream in which God told him to ask for anything. When Solomon requested wisdom, God was greatly pleased and promised to give Solomon a heart so wise and discerning that “there has never been anyone like you” (1 Kings 3:12).

So looking at today’s first reading, you might wonder, What happened to the wisest man who ever lived?

In the world’s eyes, Solomon was a success. He undertook many publics works projects, increased trade, and formed favorable political alliances, all the time increasing Israel’s power and influence.

But God looks at the heart, and he didn’t like what he saw in Solomon’s. By the end of Solomon’s life, corruption had set in. The man who had once built a fabulous Temple for the Lord was now building temples to false gods all over Israel. At the same time, other “gods” had taken hold of Solomon’s life. Wealth, power, and his numerous wives and concubines became more important to him than God.

When commenting on this reading, Pope Francis noted that Solomon’s “weakness of the heart” was “a slow journey that slides along step by step.” Francis warns that this gradual distancing from God is something that can happen to any of us as well. “You don’t even realize it, but slowly you slip” (Homily, February 13, 2020).

It’s interesting that we don’t hear any response from Solomon when God expresses his displeasure with how he is living (1 Kings 11:14-40). It seems that despite all his wisdom, Solomon never confessed his sins. He never sought to repair his relationship with the Lord or tried to undo the damage he had caused to God’s people.

How can we avoid falling into the same trap as Solomon? Pope Francis urges us to stay alert “for the grace to understand when our heart begins to weaken and to slide.” By keeping ourselves focused on God’s presence, we will become more aware of when we start slipping away from him. Then, with a simple prayer of repentance and surrender, we can find the strength to stand fast.

“Lord, keep me alert to your presence so that I won’t give in to sin.”

Thứ Năm ngày 10.02.2022
Suy niệm: 1V 11, 4-13

Solomon đã không vâng lời Ngài (1V 11,10)

Vào đầu thời kỳ trị vì của mình, vua Solomon đã có một giấc mơ, trong đó Thiên Chúa bảo ông hãy cầu xin bất cứ điều gì. Khi Salomon cầu xin sự khôn ngoan, Thiên Chúa vô cùng hài lòng và hứa ban cho Salomon một tâm hồn khôn ngoan và sáng suốt đến mức “chưa từng có ai như ông” (1V 3,12).

Vì vậy, nhìn vào bài đọc một hôm nay, bạn có thể tự hỏi, Điều gì đã xảy ra với người khôn ngoan nhất trên đời?

Trong mắt thế giới, Solomon là một người thành công. Ông đã thực hiện nhiều dự án công trình công cộng, tăng cường thương mại và thành lập các liên minh chính trị thuận lợi, đồng thời gia tăng sức mạnh và ảnh hưởng của Israel.

Nhưng Thiên Chúa nhìn vào tâm hồn, và Ngài không thích những gì Ngài thấy nơi Solomon. Vào cuối đời Salomon, nạn tham nhũng đã ập đến. Người đã từng xây một Đền thờ tuyệt vời cho Chúa, nay đang xây dựng các đền thờ cho các bụt thần trên khắp Israel. Đồng thời, các “vị thần” khác đã nắm giữ mạng sống của Salomon. Sự giàu có, quyền lực và vô số vợ và thê thiếp của ông trở nên quan trọng hơn đối với ông so với Thiên Chúa.

Khi bình luận về bài đọc này, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng “sự yếu đuối tâm hồn” của Solomon là “một cuộc hành trình chậm rãi trượt từng bước một”. Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo rằng sự xa rời Thiên Chúa dần dần này là điều có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta. “Bạn thậm chí không nhận ra điều đó, nhưng dần dần bạn sẽ trượt” (Bài giảng ngày 13 tháng 2 năm 2020).

Điều thú vị là chúng ta không nghe thấy bất kỳ phản hồi nào từ Salomon khi Thiên Chúa bày tỏ sự không hài lòng về cách sống của ông (1V 11,14-40). Có vẻ như bất chấp tất cả sự khôn ngoan của mình, Solomon không bao giờ thú nhận tội lỗi của mình. Ông ta không bao giờ tìm cách sửa đổi mối quan hệ của mình với Chúa hoặc cố gắng phục hồi những thiệt hại mà ông ta đã gây ra cho dân của Thiên Chúa.

Làm thế nào chúng ta có thể tránh rơi vào bẫy giống như vua Salomon? Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chúng ta hãy cảnh giác “để có ân sủng hiểu được khi nào tâm hồn của chúng ta bắt đầu yếu đuối và trượt đi”. Bằng cách tập trung vào sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận thức rõ hơn về thời điểm chúng ta bắt đầu rời xa Ngài. Sau đó, với một lời cầu nguyện đơn giản là ăn năn và từ bỏ, chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh để đứng vững.

Lạy Chúa, xin hãy giữ cho con luôn tỉnh thức trước sự hiện diện của Chúa để con không đầu hàng với tội lỗi.

Comments are closed.

phone-icon