The blind man was restored – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 16.02.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Wednesday (February 16)
“The blind man was restored and saw everything clearly”

Scripture: Mark 8:22-26

22 And they came to Bethsaida. And some people brought to him a blind man, and begged him to touch him. 23 And he took the blind man by the hand, and led him out of the village; and when he had spit on his eyes and laid his hands upon him, he asked him, “Do you see anything?” 24 And he looked up and said, “I see men; but they look like trees, walking.” 25 Then again he laid his hands upon his eyes; and he looked intently and was restored, and saw everything clearly. 26 And he sent him away to his home, saying, “Do not even enter the village.”

Thứ Tư ngày 16.02.2022
Người mù được chữa lành và thấy mọi sự rõ ràng

Mc 8,22-26

22 Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta.23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không? “24 Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.”25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự.26 Người cho anh về nhà và dặn: “Anh đừng có vào làng.”

 

Meditation: What’s worse than physical blindness? A mind and heart darkened by sin, unbelief, and prideful rejection of God’s light and truth. Jesus came to set people free from the blinding darkness of sin, deception, and the lies of Satan and he offered them new abundant life and freedom to walk in his way of love, truth, and holiness. Wherever Jesus went he proclaimed the kingdom of God, and many people drew near to hear, see, and touch the power which came from him to heal and restore people to wholeness of life.

The gift of faith dispels the darkness of sin and unbelief

When Jesus came to Bethsaida, the fishing village of Andrew, Peter, James, and John, a blind man was brought to Jesus by some of his friends. Without their help he could not have found the one who could restore his sight and make him whole. Jesus understood the fears and hopes of this blind man and his friends who begged him to touch the blind so he could be restored. The blind in a special way perceive the power of touch.

Why did Jesus first lead the blind man away from the village (Mark 8:23)? Jesus very likely wanted to remove him from the distraction of bystanders and unbelieving skeptics. We know from the Gospel accounts written by Luke and Matthew that Jesus had strong words of rebuke for the inhabitants of Bethsaida:

“Woe to you Bethsaida! for if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes. But it shall be more tolerable in the judgment for Tyre and Sidon than for you… You shall be brought down to Hades” (Luke 10:13, Matthew 11:21).

Jesus identifies with our weaknesses and strengthens us in faith

Jesus showed considerateness in bringing the blind man to a place away from the skeptics and gawkers who might dampen his faith and trust in Jesus. Then Jesus did something quite remarkable and unexpected. Mark says that Jesus “spit on his eyes, and laid his hands upon him” (Mark 8:23). Jesus physically identified with the blind man’s incurable condition both to show his personal compassion for him and to also awaken faith in him. Jesus then asks the man, “Do you see anything?” The blind man begins to recognize that he can now see a little bit – but his sight is very blurry. So Jesus lays his hands on him a second time to strengthen his faith so he can receive a complete healing. Mark records in three short phrases the dramatic healing which occurred to the blind man: “He looked intently and was restored, and saw everything clearly.” His sight was restored in stages as he responded in faith to Jesus’ healing touch and words.

Jesus gives us “eyes of faith” to recognize the truth of his word

Jerome, an early church bible scholar (347-420 AD), explains the spiritual significance of this healing not only for the blind man but for us as well:

“Christ laid his hands upon his eyes that he might see all things clearly, so through visible things he might understand things invisible, which the eye has not seen, that after the film of sin is removed, he might clearly behold the state of his soul with the eye of a clean heart.”

Sinful pride and the refusal to repent of wrongdoing easily lead to deception and spiritual blindness which rob people of faith and trust in God’s merciful pardon and healing forgiveness. Jesus is the true light that opens our eyes and hearts to the truth of his word and the power of his love to heal, restore, and make us whole.

Removing blind-spots that cloud our vision of the Lord and his power at work in our lives

Are there any blind-spots in your life that cloud your vision of the Lord Jesus and his kingdom of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit? Ask the Lord Jesus to increase your faith and trust in him so that you may recognize his voice more clearly as you listen to his word and allow him to transform you more and more through the work and grace of the Holy Spirit who dwells within you.

“Lord Jesus, open my eyes to the revelation of your healing presence and saving word. Help me to walk in the truth and power of your love and to not stumble in the darkness of sin and unbelief. Use me to help others find your healing light and saving presence as well.”

Suy niệm:  Điều gì tệ hại hơn cả sự mù về thể lý? Chắc hẳn đó là sự mù quáng của tâm trí do tội lỗi, bất tín, và sự khước từ ngông cuồng ánh sáng và sự thật của Thiên Chúa. Đức Giêsu đến để giải thoát con người khỏi bóng tối mù quáng của tội lỗi, sự lừa dối, và những gian trá của Satan và Người ban cho họ sự sống mới sung mãn và tự do bước đi trong đường lối yêu thương, chân thật, và thánh thiện của Người. Đức Giêsu đi đến đâu, Người tuyên bố vương quốc của Thiên Chúa, và nhiều người đến lắng nghe, và đụng chạm tới quyền năng đến từ Người để chữa lành và phục hồi con người trở lại với sự trọn vẹn của sự sống.

Hồng ân đức tin xua đuổi bóng tối tội lỗi và sự vô tín

Khi Đức Giêsu đến Bethsaida, làng chài của Anrê, Phêrô, Giacôbê, và Gioan, một người mù được vài người bạn đưa đến với Đức Giêsu. Không có sự trợ giúp của họ, anh không thể tìm thấy Đấng có thể phục hồi đôi mắt của anh và làm cho anh nên lành mạnh hoàn toàn. Đức Giêsu hiểu được những sợ hãi và hy vọng của người mù này và các bạn của anh nài nỉ Người chạm đến người mù để anh có thể được phục hồi. Trong một cách thức đặc biệt, người mù cảm nhận được sức mạnh của sự đụng chạm này.

Tại sao Đức Giêsu dẫn người mù đi xa khỏi làng (Mc 8,23)? Đức Giêsu thật sự muốn đưa anh ra khỏi sự  sao lãng của những người tò mò và những người nghi ngờ vô tín. Qua các câu chuyện Tin mừng của thánh sử Matthew và Luca, chúng ta biết được rằng Đức Giêsu đã nặng lời khiển trách dân chúng ở Bethsaida:

“Khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa! vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu, những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyrô và Siđon sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi… Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục” (Lc 10,13; Mt 11,21).

Đức Giêsu đồng hóa sự yếu đuối của chúng ta và củng cố đức tin của chúng ta

Đức Giêsu bày tỏ sự quan tâm trong việc đưa người mù đến một nơi xa khuất những người nghi ngờ và soi mói, những người có thể lung lạc niềm tin của anh và sự tin tưởng vào Đức Giêsu. Và Đức Giêsu đã làm một điều hết sức ấn tượng và bất ngờ. Macco nói rằng Đức Giêsu “bôi nước miếng trên mắt anh, và đặt tay trên anh” (Mc 8,23). Về mặt thể lý, Đức Giêsu đã đồng hóa với tình trạng bất trị của người mù, vừa bày tỏ sự trắc ẩn cá vị của Người đối với anh và cũng khơi dậy lòng tin nơi anh. Đức Giêsu bèn hỏi người mù “Anh có thấy gì không?” Người mù bắt đầu nhận ra rằng giờ đây anh có thể nhìn thấy một chút – nhưng chỉ thấy lờ mờ. Rồi Đức Giêsu đặt tay trên anh lần thứ hai để củng cố niềm tin của anh để anh có thể được chữa lành hoàn toàn. Máccô kể lại việc chữa lành ấn tượng này cho người mù trong ba thành ngữ ngắn gọn: Anh mù trông thấy, khỏi hẳn, và thấy tỏ tường mọi sự. Mắt anh được phục hồi theo những giai đoạn mà anh đáp trả bằng đức tin trước sự đụng chạm và lời nói chữa lành của Đức Giêsu.

Đức Giêsu ban cho chúng ta “đôi mắt đức tin” để nhận ra chân lý của lời Người

Thánh Giêrom, một học giả Kinh thánh và là giáo phụ của Giáo hội thời sơ khai (347-420 AD), giải thích ý nghĩa thiêng liêng của việc chữa lành này không chỉ cho người mù mà còn cho chúng ta như sau:

“Đức Kitô đặt tay trên mắt anh ta để anh có thể nhìn thấy mọi sự rõ ràng, nhờ qua những vật hữu hình anh có thể hiểu được những điều vô hình, mà mắt anh không nhìn thấy, tức là sau khi bức màn tội lỗi bị cất khỏi, anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng tình trạng linh hồn của mình với đôi mắt tâm hồn thanh sạch”.

Tính kiêu ngạo tội lỗi và sự khước từ sám hối về việc làm sai trái rất dễ đưa tới sự lừa dối và mù quáng thiêng liêng, sẽ cướp khỏi người ta niềm tin và sự trông cậy vào ơn tha thứ thương xót và chữa lành của Thiên Chúa. Đức Giêsu là ánh sáng đích thật sẽ mở đôi mắt và lòng chúng ta trước chân lý của lời Người và trước sức mạnh tình yêu của Người để chữa lành, phục hồi, và làm cho chúng ta nên lành mạnh.

Cất khỏi các điểm tối che khuất cái nhìn về Chúa và sức mạnh vương quốc của Người

Có bất kỳ điểm tối nào trong cuộc đời bạn làm bạn không nhìn thấy Chúa Giêsu và vương quốc công chính, bình an, và niềm vui của Người trong Chúa Thánh Thần không? Hãy cầu xin Chúa Giêsu gia tăng lòng tin và sự tín thác của bạn nơi Người để bạn có thể nhận ra tiếng của Người rõ ràng hơn khi bạn lắng nghe lời Người và để Người biến đổi bạn dần dần ngang qua tác động ơn sủng của Chúa Thánh Thần, Đấng đang ở trong bạn.

Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt con trước sự mặc khải của sự hiện diện chữa lành và lời cứu độ của Chúa. Xin Chúa giúp con bước đi theo chân lý của Chúa, và theo sức mạnh tình yêu của Chúa để không vấp chân vào trong bóng tối tội lỗi và vô tín. Xin dùng con để giúp đỡ người khác tìm thấy ánh sáng chữa lành và sự hiện diện cứu độ của Chúa nữa.

Comments are closed.

phone-icon