The one who doubts… – Suy niệm theo The WAU ngày 14.02.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – February 2022

 Monday February 14th 2022
Meditation: 
James 1:1-11

The one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed about by the wind. (James 1:6)

We all struggle with doubts about our faith from time to time, especially when we are being tested. Questions pop up in our minds, often unwelcome and without warning: Is God really listening? Does he care? Will he give me the wisdom, strength, or grace I need right now?

It’s only human to ask such questions, and yet we know how doubts can weaken our faith. As James so eloquently writes, such doubts can destabilize us so that we become like a wave “tossed about by the wind” (1:6). But we don’t have to let that happen! God has given us two “anchors” that can help us stay faithful when doubts inevitably arise.

The first is the word of God. When you meditate on the truths of Scripture, you are allowing them to settle deep within your heart and mind. Over time, they become part of who you are and how you look at the world.

Then when doubts arise, so do these truths: God is good. He loves me so much that he died for me. He cares for me. He is always with me. He has good plans for me. To keep reminding yourself, you might want to search for Bible verses that reflect these truths and write them down, perhaps on sticky notes you place on your mirror or refrigerator. This will help you pray them throughout your day. As you do this repeatedly, the doubts will lose their power to derail you.

A second “anchor” is to pray against “the wickedness and snares of the devil,” as the Prayer to St. Michael says. Because Christ lives in us, we have his authority to rebuke Satan and the doubts he tries to sow in our minds. So if you find yourself anxious about a situation, or if doubts keep coming up again and again, recognize who might be behind them. Then pray against this “spirit of doubt.” Maybe even ask a friend to pray with you.

You never have to passively allow doubts to toss you about. Whenever they surface, remember that you can do something about them. God has already equipped you to deal with them!

“Lord, anchor me in prayer and your word so that I can overcome my doubts and stay faithful to you.” 

 Thứ Hai ngày 14.02.2022
Suy niệm: Gc 1, 1-11

Kẻ do dự nghi ngờ thì giống như sóng biển bị gió đẩy lên vật xuống (Gc 1,6)

Tất cả chúng ta đều phải vật lộn với những nghi ngờ về đức tin của mình theo thời gian, đặc biệt là khi chúng ta đang bị thử thách. Những câu hỏi nảy ra trong tâm trí chúng ta, thường không được hoan nghênh và không có sự báo trước: Thiên Chúa có thực sự lắng nghe không? Ngài có quan tâm không? Liệu Ngài có cho tôi sự khôn ngoan, sức mạnh hay ân sủng mà tôi cần ngay bây giờ không?

 Chỉ có con người mới đặt ra những câu hỏi như vậy, nhưng chúng ta biết những nghi ngờ có thể làm suy yếu đức tin của chúng ta như thế nào. Như thánh Giacôbê đã viết một cách hùng hồn như vậy, những nghi ngờ như vậy có thể gây bất ổn cho chúng ta đến nỗi chúng ta trở nên giống như một làn sóng “bị gió cuốn đi” (1,6). Nhưng chúng ta không cần phải để điều đó xảy ra! Thiên Chúa đã ban cho chúng ta hai “cái neo” có thể giúp chúng ta trung thành khi chắc chắn nảy sinh những nghi ngờ.

 Đầu tiên là lời Chúa. Khi bạn suy gẫm về những lẽ thật trong Kinh thánh, bạn đang để chúng lắng đọng sâu trong trái tim và tâm trí của bạn. Theo thời gian, chúng trở thành một phần của con người bạn và cách bạn nhìn thế giới.

 Sau đó, khi những nghi ngờ nảy sinh, những lẽ thật này cũng vậy: Thiên Chúa tốt lành. Ngài yêu tôi đến nỗi đã chết vì tôi. Ngài quan tâm đến tôi. Ngài luôn ở bên tôi. Ngài có những kế hoạch tốt cho tôi. Để tiếp tục tự nhắc nhở bản thân, bạn có thể muốn tìm kiếm những câu Kinh thánh phản ánh những lẽ thật này và viết chúng ra, có thể là trên giấy ghi chú bạn dán trên gương hoặc tủ lạnh. Điều này sẽ giúp bạn cầu nguyện chúng suốt cả ngày. Khi bạn làm điều này lặp đi lặp lại, những nghi ngờ sẽ mất đi sức mạnh để làm bạn trật bánh.

 Một “mỏ neo” thứ hai là cầu nguyện chống lại “sự gian ác và cạm bẫy của ma quỷ,” như Lời cầu nguyện với thánh Micae nói. Vì Đức Kitô sống trong chúng ta, chúng ta có quyền quở trách Satan và những nghi ngờ mà hắn cố gieo vào tâm trí chúng ta. Vì vậy, nếu bạn thấy mình lo lắng về một tình huống hoặc nếu những nghi ngờ cứ xuất hiện lặp đi lặp lại, hãy nhận ra ai là người có thể đứng sau chúng. Sau đó, hãy cầu nguyện chống lại “tinh thần nghi ngờ” này. Thậm chí có thể nhờ một người bạn cầu nguyện cùng bạn.

 Bạn không bao giờ phải để những nghi ngờ ập đến với bạn một cách thụ động. Bất cứ khi nào chúng xuất hiện, hãy nhớ rằng bạn có thể làm gì đó với chúng. Thiên Chúa đã trang bị cho bạn để đối phó với chúng!

 Lạy Chúa, xin giữ chặt con trong lời cầu nguyện và lời Chúa để con có thể vượt qua những nghi ngờ của mình và trung thành với Chúa.

Comments are closed.

phone-icon