This need not be so – Suy niệm theo The WAU ngày 19.02.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – February 2022

Saturday February 19th 2022
Meditation: James 3:1-10

This need not be so. (James 3:10)

How many times have we regretted words that we have spoken? Why did I say that rude thing, criticize so harshly, hurl that biting comment? Why did I curse, gossip, or flat out lie? Our tongue can be a world unto itself that “no man can tame” (James 3:8). But before we give in to discouragement, let’s take hold of St. James’ assurance that “this need not be so” (3:10). You are not doomed to a lifetime with an unbridled tongue. God will help you!

Remember, God, who is all-good, created you in his image and likeness with a tongue. That little member is meant to tell of God’s goodness and to nurture the life of those around you. He gave it to you to help you express joy as you recall his goodness (Psalm 126:1-3). He also wants you to use it to rejoice in others’ accomplishments and encourage them. And when you experience forgiveness, he wants your tongue to offer heartfelt thanks (and relief) to the Lord who always forgives.

Every time you praise and thank God, you are training your tongue. And every time you speak kind words to someone, you also are training your tongue. So when fear, bitterness, or criticism boils up in you, stop briefly and thank God for his power to work in the very situation that is causing such thoughts. Then ask the Holy Spirit to inspire you with heartening words to share. Even when you’re not facing a tough situation, you can offer someone a word of encouragement, such as, “You’re doing a great job.”

It takes perseverance, but God will give you the grace to develop new habits of thought and speech. The more often you praise and thank him, the more your tongue becomes trained to bless his goodness rather than to bewail the darkness. And the more often you try to build up others, the more natural it becomes. God will not leave you to struggle on your own. Trust him to give you a tongue that brings his blessing and his peace wherever you are.

“Lord, watch over my thoughts and help me to guard my tongue.” 

Thứ Bảy ngày 19.02.2022
Suy niệm: Gc 3, 1-10

Như vậy thì không được (Gc 3,10)

Đã bao nhiêu lần chúng ta hối hận vì những lời mình đã nói? Tại sao tôi lại nói điều thô lỗ đó, chỉ trích gay gắt như vậy, ném vào đó những bình luận chua cay? Tại sao tôi lại chửi rủa, buôn chuyện, hay nói dối? Lưỡi của chúng ta có thể là một thế giới mà “không ai có thể chế ngự được” (Gc 3,8). Nhưng trước khi nản lòng, chúng ta hãy dựa vào lời bảo đảm của thánh Giacôbê rằng “như vậy thì không được” (3,10). Bạn sẽ không phải cam chịu cả đời với miệng lưỡi không kiềm chế được. Thiên Chúa sẽ giúp đỡ bạn!

Hãy nhớ rằng Thiên Chúa, Đấng toàn thiện, đã dựng nên bạn theo giống hình ảnh của Ngài với một cái lưỡi. Thành viên bé nhỏ đó nhằm nói về lòng tốt của Thiên Chúa và giáo dục cuộc sống của những người xung quanh bạn. Ngài đã trao nó cho bạn để giúp bạn bày tỏ niềm vui khi nhớ lại sự tốt lành của Ngài (Tv 126,1-3). Ngài cũng muốn bạn sử dụng nó để vui mừng trước thành tích của người khác và khuyến khích họ. Và khi bạn cảm nhận được sự tha thứ, Ngài muốn lưỡi bạn dâng lên lời cảm tạ chân thành (và sự đền tạ) cho Chúa, Đấng luôn tha thứ.

Mỗi khi bạn ngợi khen và cảm tạ Chúa, bạn đang rèn luyện cái lưỡi của mình. Và mỗi khi bạn nói những lời tử tế với ai đó, bạn cũng đang rèn luyện lưỡi của mình. Vì vậy, khi nỗi sợ hãi, cay đắng hoặc chỉ trích bùng lên trong bạn, hãy dừng lại một chút và cảm tạ Thiên Chúa vì quyền năng của Ngài có thể hoạt động trong chính tình huống đang gây ra những suy nghĩ như vậy. Sau đó, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần truyền cảm hứng cho bạn bằng những lời chia sẻ êm dịu. Ngay cả khi bạn không phải đối mặt với một tình huống khó khăn, bạn có thể đưa ra lời động viên cho ai đó, chẳng hạn như “Bạn làm việc rất tốt”.

Cần phải có sự kiên trì, nhưng Thiên Chúa sẽ ban cho bạn ân sủng để phát triển những thói quen suy nghĩ và lời nói mới. Bạn càng khen ngợi và cảm tạ Ngài thường xuyên, thì lưỡi của bạn càng được huấn luyện để ca tụng lòng tốt của Ngài hơn là than phiền cảnh tối tăm phiền muộn. Và bạn càng cố gắng xây dựng những người khác thường xuyên thì điều đó càng trở nên tự nhiên hơn. Thiên Chúa sẽ không để bạn phải vật lộn một mình. Hãy tin tưởng để Ngài trao cho bạn một cái lưỡi mang lại phúc lành và sự bình an của Ngài mọi lúc mọi nơi bạn hiện diện.

Lạy Chúa, xin hãy canh giữ những suy nghĩ của con và giúp con canh giữ miệng lưỡi của mình.

Comments are closed.

phone-icon