. . . This temple, the place where you have decreed you shall be honored – Suy niệm theo The WAU ngày 8.02.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – February 2022

Tuesday February 8th 2022
Meditation: 1Kings 8, 22-23. 27-30

. . . This temple, the place where you have decreed you shall be honored. (1 Kings 8:29)

From the very beginning, God had promised to dwell with his people. He led them every step of the way out of Egypt, in their wanderings in the wilderness, and as they entered the Promised Land. As they settled in the land of Canaan, the Israelites yearned for a place where the Lord could dwell with them. Finally, when Solomon became king, he built an elaborate and costly temple that served just that purpose. Today’s first reading describes the day of the Temple’s dedication. How could the creator of heaven and earth dwell in a building, Solomon wondered (1 Kings 8:27). And yet he did!

Solomon and the people stood in awe of the Lord that day. They knew they needed his presence in their midst. They needed a place where they could come to celebrate the way that God had called them to be his own special people. They needed a place where every detail would move them to repentance and worship. They needed a place where they could offer God a sacrifice of praise.

Even though Solomon’s Temple stood for hundreds of years, it did not last forever. But our need for God to dwell with us remained. As the apostles pondered the gift of the Holy Spirit that they had received at Pentecost, they began to realize that God had made each and every believer a temple of the Holy Spirit! Our longing for God to dwell with us was fulfilled. The Lord accomplished it; through his death and resurrection, he built this new temple.

You are a temple of the Lord. He has chosen you as his dwelling place. He spared no expense to prepare you to receive his presence. He shed his own blood to cleanse you from sin. He gave you his Holy Spirit and created a new heart in you. Along with Solomon, you might ask, How could the creator of heaven and earth dwell in a human being? How could he live in me? And yet he does! As you let these truths sink into your heart and mind, let praise rise up in you. What a right and fitting response to his extravagant love!

“Almighty God, who am I that you would live in me? I am yours!”

Thứ Ba ngày 8.02.2022
Suy niệm: 1V 8, 22-23. 27-30

… Đền thờ này, vì Ngài đã phán “Danh Ta sẽ được tôn vinh ở đó” (1K 8,29)

Ngay từ ban đầu, Thiên Chúa đã hứa sẽ ở với dân Ngài. Ngài đã dẫn dắt họ từng bước ra khỏi Ai Cập, khi họ đi lang thang trong đồng vắng, và khi họ vào Đất Hứa. Khi định cư tại xứ Canaan, dân Israel khao khát một nơi Chúa có thể ở với họ. Cuối cùng, khi Solomon làm vua, ông đã xây dựng một ngôi đền công phu và tốn kém để phục vụ mục đích đó. Bài đọc một hôm nay mô tả ngày dâng hiến của Đền thờ. Làm thế nào mà Đấng tạo thành trời đất lại có thể ở trong một tòa nhà, Solomon tự hỏi (1V 8,27). Thế nhưng ông đã làm!

 

Ngày hôm đó Salomon và toàn dân tôn kính Chúa. Họ biết họ cần sự hiện diện của Ngài ở giữa họ. Họ cần một nơi để họ có thể đến để cử hành nghi lễ mà Thiên Chúa đã gọi họ trở thành dân đặc biệt của chính Ngài. Họ cần một nơi mà mọi chi tiết sẽ khiến họ ăn năn và thờ phượng. Họ cần một nơi để họ có thể dâng lên Thiên Chúa của lễ ca ngợi.

Mặc dù Đền Thờ của Solomon đã tồn tại hàng trăm năm nhưng nó không tồn tại mãi mãi. Nhưng nhu cầu của chúng ta đối với Thiên Chúa ở với chúng ta vẫn còn. Khi các tông đồ suy nghĩ về ân huệ của Chúa Thánh Thần mà họ đã nhận được vào Lễ Ngũ Tuần, họ bắt đầu nhận ra rằng Thiên Chúa đã biến mỗi người và mọi tín hữu trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần! Niềm mong mỏi của chúng ta về việc Thiên Chúa ở với chúng ta đã được hoàn thành. Chúa đã hoàn thành nó; qua cái chết và sự sống lại của mình, Ngài đã xây dựng ngôi đền mới này.

Bạn là đền thờ của Chúa. Ngài đã chọn bạn là nơi ở của mình. Ngài không tiếc trả giá để chuẩn bị cho bạn đón nhận sự hiện diện của Ngài. Ngài đã đổ máu của chính mình để rửa sạch tội lỗi cho bạn. Ngài đã ban cho bạn Chúa Thánh Thần của Ngài và tạo ra một trái tim mới trong bạn. Cùng với Salomon, bạn có thể hỏi: Làm thế nào Đấng tạo thành trời đất lại có thể ở trong một con người? Làm sao Ngài có thể sống trong tôi? Vậy mà Ngài làm được! Khi bạn để những lẽ thật này thấm sâu vào trái tim và tâm trí mình, hãy để lời khen ngợi dấy lên trong bạn. Thật là một phản ứng đúng đắn và phù hợp cho tình yêu khôn cùng của Ngài!

Lạy Thiên Chúa toàn năng, con là ai mà Chúa sẽ sống trong con? Này con thuộc về Chúa!

Comments are closed.

phone-icon