We have left everything and followed you – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 01.03.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)

Tuesday (March 1)
“We have left everything and followed you”

Scripture: Mark 10:28-31

28 Peter began to say to him, “Behold, we have left everything and followed you.” 29 Jesus said, “Truly, I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands, for my sake and for the gospel, 30 who will not receive a hundredfold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and in the age to come eternal life. 31 But many that are first will be last, and the last first.”

Thứ Ba ngày 01.03.2022
Chúng con đã bỏ mọi sự mà đi theo Thầy

Mc 10,28-31

 28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! “29 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

Meditation: What’s the best investment you can make with your life? The gospel presents us with a paradox: we lose what we keep, and we gain what we give away. When we lose our lives for Jesus Christ, we gain a priceless treasure and an inheritance which lasts forever. Whatever we give to God comes back a hundredfold. Generosity flows from a heart full of gratitude for the abundant mercy and grace which God grants. Do you give freely and generously? And why do you give, for reward or for love?

The Lord Jesus rewards those who follow him

Right after a wealthy young man refused to follow Jesus, Peter, somewhat crudely wanted to know what he and the other disciples would get out of it since they had freely accepted Jesus’ offer to follow him unconditionally. Jesus spoke with utter honesty: Those who left all for him would receive a hundred times more now, even in this life, as well as unending  life in the age to come. Jesus’ disciples can expect opposition and persecution from those who are opposed to Jesus Christ and his Gospel.

The joy and treasure of God’s everlasting kingdom 

Should we be surprised if we lose favor and experience ridicule, intimidation, and injury when we take a stand for truth and righteousness? In place of material wealth, Jesus promised his disciples the blessing and joy of rich fellowship with the community of believers. No earthly good or possession can rival the joy and bliss of knowing God and the peace and unity he grants to his disciples. The Lord Jesus wants to fill our hearts with the vision of the heavenly kingdom – a kingdom of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit (Romans 14:17). Do you know the joy of following the Lord Jesus and serving him? Ask the Holy Spirit to fill you with the joy and peace of God which does not pass away and with the assurance of his personal love for you which never fails.

“Lord Jesus, I want to follow you as your disciple and to love you wholeheartedly with all that I have. Fill my heart with faith, hope, and love that I may always find peace and joy in your presence.”

Suy niệm: Sự đầu tư tốt nhất bạn có thể làm cho cuộc đời mình là gì? Tin mừng giới thiệu với chúng ta một nghịch lý: chúng ta mất những gì chúng ta giữ lại, và chúng ta được những gì chúng ta cho đi. Khi chúng ta đánh mất cuộc đời mình cho Đức Giêsu Kitô, chúng ta có được kho báu vô giá và quyền thừa kế tồn tại vĩnh viễn. Bất cứ điều gì chúng ta dâng cho Chúa sẽ được đền đáp gấp trăm. Lòng quảng đại xuất phát từ một trái tim biết ơn về lòng thương xót và ơn sủng dạt dào mà Thiên Chúa ban cho. Bạn có cho đi một cách tự nguyện và quảng đại không? Và tại sao bạn cho đi, vì phần thưởng hay vì tình yêu?

Chúa Giêsu ban thưởng cho những ai theo Người

Ngay sau khi người thanh niên giàu có từ chối đi theo Đức Giêsu, Phêrô, một cách nào đó đã mạnh dạn muốn biết mình và các môn đệ khác sẽ được gì khi họ sẵn sàng tiếp nhận lời mời gọi của Đức Giêsu để đi theo người vô điều kiện. Đức Giêsu nói một cách dứt khoát rằng: Ai từ bỏ mọi sự mà đi theo Người sẽ nhận được gấp trăm ở đời này, cũng như ở đời sau. Các môn đệ Đức Giêsu có thể đương đầu với sự chống đối và ngược đãi từ những người chống đối Đức Giêsu Kitô và Tin mừng của Người.

Niềm vui và kho báu của vương quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa

Chúng ta có ngạc nhiên khi chúng ta mất mát sự ưu đãi và cảm nghiệm sự nhạo báng, đe dọa, và tổn thương khi chúng ta đứng về sự thật và công chính không? Thay vì sự giàu có về vật chất, Đức Giêsu hứa ban cho các môn đệ phúc lành và niềm vui của tình bằng hữu thấm thiết với cộng đoàn các tín hữu. Không một của cải hay sở hữu trần thế nào có thể cạnh tranh với niềm vui và phúc lành được nhận biết Thiên Chúa, sự bình an và sự liên kết mà Người ban cho các môn đệ. Chúa Giêsu muốn lấp đầy lòng chúng ta cảnh tượng Thiên đàng – một vương quốc của sự công chính, bình an, và niềm vui trong Chúa Thánh Thần (Rm 14,17). Bạn có biết niềm vui đi theo Chúa Giêsu và phụng sự Người không? Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đỗ tràn đầy niềm vui và bình an của Thiên Chúa, điều không thể qua đi và với sự bảo đảm tình yêu cá vị của Người dành cho bạn sẽ không bao giờ thay đổi.

Lạy Chúa Giêsu, con muốn đi theo Chúa như người môn đệ, và để yêu mến Chúa cách trọn vẹn với tất cả những gì con có. Xin Chúa lấp đầy lòng con với niềm tin, hy vọng, và tình yêu mà con có thể luôn luôn tìm được sự bình an và niềm vui trong sự hiện diện của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon