Who do you say that I am? – Suy niệm theo The WAU ngày 17.02.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – February 2022

February Thursday 17th 2022
Meditation: Mark 8, 27-33

Who do you say that I am? (Mark 8:29)

Poor Peter! He had started off so well. Jesus’ question, “Who do you say that I am?” had silenced the other disciples, but Peter spoke for all of them: “You are the Christ” (Mark 8:29). He professed that Jesus was more than a teacher, a prophet, or a healer. He was the Messiah.

However, Peter’s shining moment was short-lived. Once Jesus explained that he would be rejected and killed, Peter rebuked him. Suffering didn’t fit in with Peter’s idea of a Messiah.

This wouldn’t be the last time Peter got it wrong. Despite his faith in Jesus, Peter would deny the Lord in his hour of need. How could Peter have known so much yet known so little?

Like us, Peter had some understanding, but he had a long way to go. Full knowledge didn’t come all at once for Peter. He couldn’t just give the right answer and consider it done. His understanding had to unfold more and more each day, with every step he took following Jesus. Even Peter’s failures would teach him about his Master. And like Peter, it’s as we follow Jesus that our understanding will grow as well.

Today and every day, Jesus asks us, “Who do you say that I am?” Like Peter, we can give the right answer: we know he is the Son of God. But also like Peter, our answer needs to mature. Peter had much to learn, and so do we. And we can learn by following Jesus. By spending time with him. By listening to his voice and doing our best to obey his commands. As we follow him, our relationship with him deepens and our faith gets stronger. And like Peter, we come to know Jesus enough to trust and obey him, even when we don’t understand it all.

There is a “knowing” that comes only as we stumble, fall, and return to following Jesus anew. In our journey of sin and grace, we come to know who Jesus truly is. He reveals himself to us even through our failures.

Follow Jesus today; listen and obey his word. Like Peter, you will find a Messiah who is more merciful and more powerful than you ever dared to dream.

“Lord Jesus, I want to follow you today.” 

Thứ Năm ngày 17.02.2022
Suy niệm: Mc 8, 27-33

Các con bảo Thầy là ai? (Mc 8,29)


Phêrô thật tội nghiệp! Ông ấy đã khởi đầu rất tốt. Câu hỏi của Chúa Giêsu, “Các con nói Thầy là ai?” đã khiến các môn đồ khác im lặng, nhưng Phêrô đã nói thay cho tất cả họ: “Thầy là Đức Kitô” (Mc 8,29). Ông tuyên bố rằng Chúa Giêsu không chỉ là một người thầy, một nhà tiên tri hay một người chữa bệnh. Ngài là Đấng Mêsia.

 Tuy nhiên, khoảnh khắc tỏa sáng của Phêrô chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Khi Chúa Giêsu giải thích rằng Ngài sẽ bị chống đối và bị giết, Phêrô đã quở trách Ngài. Sự đau khổ không phù hợp với ý tưởng của Phêrô về Đấng Mêsia.

 Đây không phải là lần cuối cùng Phêrô sai. Dù có đức tin nơi Chúa Giêsu, Phêrô vẫn chối Chúa trong giờ phút cần thiết. Làm thế nào mà Phêrô có thể biết nhiều mà lại biết quá ít?

 Giống như chúng ta, Phêrô có một số hiểu biết, nhưng ông ấy còn cả một chặng đường dài phía trước. Không phải lúc nào Phêrô cũng có đầy đủ kiến ​​thức. Ông ấy không thể chỉ đưa ra câu trả lời đúng và coi như đã xong. Sự hiểu biết của ông ta ngày càng được mở ra mỗi ngày, với mỗi bước ông ta đi theo Chúa Giêsu. Ngay cả những thất bại của Phêrô cũng sẽ dạy ông về Thầy của mình. Và giống như Phêrô, khi chúng ta đi theo Chúa Giêsu, sự hiểu biết của chúng ta cũng sẽ phát triển.

Hôm nay và mọi ngày, Chúa Giêsu hỏi chúng ta, “Con nói Thầy là ai?” Giống như Phêrô, chúng ta có thể đưa ra câu trả lời đúng: chúng ta biết Ngài là Con Thiên Chúa. Nhưng cũng giống như Phêrô, câu trả lời của chúng ta cần phải trưởng thành. Phêrô có nhiều điều để học, và chúng ta cũng vậy. Và chúng ta có thể học hỏi bằng cách đi theo Chúa Giêsu. Bằng cách dành thời gian cho Ngài. Bằng cách lắng nghe lời Ngài và cố gắng hết sức để tuân theo mệnh lệnh của Ngài. Khi chúng ta đi theo Ngài, mối quan hệ của chúng ta với Ngài ngày càng sâu sắc và đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Và giống như Phêrô, chúng ta biết Chúa Giêsu đủ để tin tưởng và vâng lời Ngài, ngay cả khi chúng ta không hiểu hết.

Có một sự “hiểu biết” chỉ đến khi chúng ta vấp ngã, vấp ngã và trở lại theo Chúa Giêsu một lần nữa. Trong cuộc hành trình tội lỗi và ân sủng, chúng ta biết Chúa Giêsu thực sự là ai. Ngài tiết lộ bản thân cho chúng ta ngay cả khi chúng ta thất bại.

Hãy theo Chúa Giêsu ngày hôm nay; lắng nghe và tuân theo lời Ngài. Giống như Phêrô, bạn sẽ tìm thấy một Đấng Mêsia nhân từ và quyền năng hơn những gì bạn từng mơ ước.

Lạy Chúa Giêsu, con muốn theo Chúa ngày hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon