Whoever loses his life for my sake will save it – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 18.02.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Friday (February 18)
Whoever loses his life for my sake will save it

Scripture: Mark 8:34 – 9:1  

34 And he called to him the multitude with his disciples, and said to them, “If any man would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. 35 For whoever would save his life will lose it; and whoever loses his life for my sake and the gospel’s will save it. 36 For what does it profit a man, to gain the whole world and forfeit his life? 37 For what can a man give in return for his life? 38 For whoever is ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of man also be ashamed, when he comes in the glory of his Father with the holy angels.” 1 And he said to them, “Truly, I say to you, there are some standing here who will not taste death before they see that the kingdom of God has come with power.”

Thứ Sáu ngày 18.02.2022
Ai liều mạng sống vì Thầy sẽ cứu được nó

 Mc 8,34 – 9,1

 34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người.”1 Đức Giê-su còn nói với họ: “Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực.”

Meditation: What is the most important investment you can make with your life? Jesus poses some probing questions to challenge our assumptions about what is most profitable and worthwhile. In every decision of life we are making ourselves a certain kind of person. The kind of person we are, our character, determines to a large extent the kind of future we will face and live. It is possible that some can gain all the things they set their heart on, only to wake up suddenly and discover that they missed the most important things of all. Of what value are material things if they don’t help you gain what truly lasts in eternity. Neither money nor possessions can buy heaven, mend a broken heart, or cheer a lonely person.

God gives without measure – we give all we have in return

Jesus asks the question: What will a person give in exchange for his life? Everything we have is an out-right gift from God. We owe him everything, including our very lives. It’s possible to give God our money, but not ourselves, or to give him lip-service, but not our hearts. A true disciple gladly gives up all that he or she has in exchange for an unending life of joy and happiness with God. God gives without measure. The joy he offers no sadness or loss can diminish.

The cross of Christ leads to victory and freedom from sin and death. What is the cross which Jesus Christ commands me to take up each day? When my will crosses with his will, then his will must be done. To know the Lord Jesus Christ is to know the power of his saving death and resurrection. The Holy Spirit gives us the gift of faith to know Jesus personally, power to live the gospel faithfully, and courage to witness to others the joy and truth of the gospel. Are you ready to lose all for Jesus Christ in order to gain all with Jesus Christ?

“Lord Jesus Christ, I want to follow you as your disciple. I gladly offer all that I have to you. Take and use my life as a pleasing sacrifice of praise to your glory.”

Suy niệm:  Sự đầu tư quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là gì? Đức Giêsu đưa ra một số câu hỏi thăm dò để chất vấn sự chiếm hữu của chúng ta về những gì ích lợi và giá trị nhất. Trong mỗi quyết định của cuộc đời, chúng ta đang hình thành nơi mình một hạng người nào đó. Loại người chúng ta là, đặc tính của chúng ta, xác định phần lớn loại người nào chúng ta là và chúng ta sống trong tương lai. Rất có thể một số người chiếm hữu được tất cả những gì mà họ mong ước, chỉ khi thức giấc bất ngờ và khám phá ra rằng họ đã đánh mất những điều quan trọng nhất của cuộc đời. Những vật chất có giá trị gì, nếu như chúng không giúp bạn chiếm hữu được những gì thật sự tồn tại trong cuộc sống vĩnh cửu. Không phải tiền bạc hay của cải vật chất có thể mua được Thiên đàng, phục hồi được một tâm hồn tan nát, hay làm cho một người cô đơn vui vẻ được.

Thiên Chúa cho đi không tính toán – chúng ta cũng phải cho đi tất cả những gì chúng ta có

Đức Giêsu hỏi: Người ta trả giá gì cho cuộc sống của mình? Mọi sự chúng ta có là hồng ân bên ngoài Chúa ban. Chúng ta mắc nợ Người mọi sự, kể cả mạng sống của mình. Người ta có thể dâng Chúa tiền bạc, nhưng không phải chính mình, hay dâng cho Người sự phục vụ trên môi miệng, chứ không phải tự tâm hồn. Một môn đệ đích thực vui vẻ dâng hiến tất cả những gì họ có để đổi lấy cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc bất diệt với Thiên Chúa. Thiên Chúa ban phát không tính toán. Niềm vui của người cho đi, không một buồn phiền hay mất mát nào có thể làm tan biến được.

Thập giá của Đức Kitô dẫn tới chiến thắng và giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Thập giá là gì mà Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta phải mang lấy mỗi ngày? Khi ý ta chéo với ý Chúa, thì ý Chúa phải được thực hiện. Biết Chúa Giêsu Kitô là biết quyền năng của cái chết và sự sống lại cứu độ của Người. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta hồng ân đức tin để biết Đức Giêsu cách cá vị, sức mạnh để sống Tin mừng cách trung tín, và can đảm làm chứng với người khác niềm vui và chân lý của Tin mừng. Bạn có sẵn sàng đánh mất tất cả vì Đức Giêsu Kitô để được tất cả với Đức Giêsu Kitô không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con muốn theo Chúa như các môn đệ. Con sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì con có cho Chúa. Xin Chúa đón nhận và sử dụng cuộc sống con như một của lễ ca ngợi vinh quang của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon