You have no idea what your life will be like tomorrow – Suy niệm theo The WAU ngày 23.02.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – February 2022

 Wednesday February 23th 2022
Meditation: James 4:13-17

You have no idea what your life will be like tomorrow. (James 4:14)

We can all vividly remember how quickly our lives changed two years ago at the onset of the global pandemic. As we lived through months of lockdown, most of our plans had to be cancelled or changed. We might have even wondered if we should bother to make plans!

In today’s first reading, James isn’t saying that we shouldn’t plan ahead. He just wants us to realize that many things are out of our control. As we know, even our best-laid plans can sometimes fall apart. So how do we go about making plans, all the while knowing that we can’t always count on them?

The solution is to bring God into the planning process. Even when we’re fairly certain of what we want to do—whether that pertains to our careers, our families, or even our vacations—we can bring our plans to the Lord in prayer. As we pray and listen, we may sense him confirming our plans. At other times, we may sense him leading us down a different path or asking us to put things on hold for a time. And if God seems to be silent, then we can go ahead with our plans even as we continue to seek his blessing.

Yet what if our circumstances suddenly change? This can tempt us to doubt God’s ability to guide us—and we might even blame him for the change in plans! But James reminds us of the attitude we should take: “If the Lord wills it, we shall live to do this or that” (4:15). Which means that as we make our plans, we should always remember that everything depends on the grace and mercy of God.

So don’t grasp too tightly to any of your plans! Instead, trust in God’s faithful care for you, and believe that he is still at work in spite of an unexpected development. Then when your plans are disrupted—even quite unexpectedly, as they were with Covid—you can still have peace and confidence. “The peace of God that surpasses all understanding” will, in fact, sustain you because you have placed your hope and trust in God and not in the outcome of your plans and decisions (Philippians 4:7).

“Lord, guide me in all my comings and goings.” 

Thứ Tư ngày 23.02.2022
Suy niệm: Gc 4, 13-17

Các người không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao (Gc 4,4)

Tất cả chúng ta đều có thể nhớ rất rõ cuộc sống của chúng ta đã thay đổi nhanh chóng như thế nào cách đây hai năm khi đại dịch toàn cầu bùng nổ. Khi chúng ta trải qua nhiều tháng bị nhốt trong nhà, hầu hết các kế hoạch của chúng ta  phải bị hủy bỏ hoặc thay đổi. Thậm chí chúng ta có thể đã tự hỏi liệu mình có nên bận tâm đến việc lập kế hoạch hay không!

Trong bài đọc một hôm nay, thánh Giacôbê không nói rằng chúng ta không nên lập kế hoạch trước. Ngài chỉ muốn chúng ta nhận ra rằng nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Như chúng ta biết, ngay cả những kế hoạch được xây dựng tốt nhất của chúng ta đôi khi cũng có thể bị đổ bể. Vậy làm cách nào để lập kế hoạch, đồng thời biết rằng không phải lúc nào chúng ta cũng cậy dựa vào chúng?

Giải pháp là đưa Thiên Chúa vào quá trình lập kế hoạch. Ngay cả khi chúng ta khá chắc chắn về những gì chúng ta muốn làm – cho dù điều đó liên quan đến sự nghiệp, gia đình hay thậm chí là kỳ nghỉ của chúng ta – chúng ta có thể trình bày kế hoạch của mình với Chúa trong cầu nguyện. Khi cầu nguyện và lắng nghe, chúng ta có thể cảm nhận được Ngài xác nhận kế hoạch của chúng ta. Vào những lúc khác, chúng ta có thể cảm nhận được Ngài đang dẫn chúng ta đi theo một con đường khác hoặc yêu cầu chúng ta tạm dừng mọi thứ trong một thời gian. Và nếu Thiên Chúa có vẻ im lặng, thì chúng ta có thể tiếp tục kế hoạch của mình ngay cả khi chúng ta tiếp tục tìm kiếm sự chúc lành của Ngài.

Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu hoàn cảnh của chúng ta đột ngột thay đổi? Điều này có thể khiến chúng ta nghi ngờ khả năng hướng dẫn chúng ta của Thiên Chúa – và thậm chí chúng ta có thể đổ lỗi cho Ngài về sự thay đổi kế hoạch! Nhưng thánh Giacôbê nhắc nhở chúng ta về thái độ mà chúng ta nên thực hiện: “Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống để làm điều này hoặc điều kia” (4,15). Điều đó có nghĩa là khi lập kế hoạch, chúng ta phải luôn nhớ rằng mọi thứ đều tùy thuộc vào ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Vì vậy, đừng nắm bắt quá chặt bất kỳ kế hoạch nào của bạn! Thay vào đó, hãy tin tưởng vào sự quan tâm trung tín của Thiên Chúa dành cho bạn và tin rằng Ngài vẫn đang làm việc bất chấp sự phát triển bất ngờ. Sau đó, khi kế hoạch của bạn bị gián đoạn – thậm chí là khá bất ngờ, giống như với Covid – bạn vẫn có thể có được sự bình an và tự tin. Trên thực tế, “sự bình an của Thiên Chúa vượt trên mọi sự hiểu biết” sẽ nâng đỡ bạn vì bạn đã đặt niềm hy vọng và tin cậy vào Thiên Chúa chứ không phải kết quả của các kế hoạch và quyết định của bạn (Pl 4,7).

Lạy Chúa, hãy hướng dẫn con trong mọi hành trình đến và đi của con.

Comments are closed.

phone-icon