You see that faith was active – Suy niệm theo The WAU ngày 18.02.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – February 2022

Friday February 18th 2022
Meditation: James 2:14-24, 26

You see that faith was active. (James 2:22)

Imagine giving a bicycle to your daughter for her birthday, but she never takes it out for a ride. She has received the gift of the bicycle, but because she has yet to ride it, she isn’t using it for its intended purpose. In a sense, she hasn’t experienced what a bicycle is. Neither has she experienced it as the gift you wanted to give her.

In some ways, faith is like this bike. It’s a gift that each of us has received from God, and it comes fully alive and fulfills its intended purpose when we put it into motion. This is what James is trying to get at in today’s first reading. He tells us that “faith without works”—some evidence that what we believe is being exercised and lived out—“is useless” (James 2:20).

As we know from experience, putting our faith into action can sometimes feel as if we are riding that bike up a steep mountain! It’s so much simpler to say we believe and leave it at that. But that can make our faith into a private affair, something only between us and God. It isn’t necessarily something that others can see making a difference in our lives or in the lives of the people we encounter each day.

So how might God be asking you to make your faith more active? James uses the example of providing food and clothing to those in need (2:15-16). That’s one way, but there are many other ways as well. You already believe that God can heal the sick, but you can put your faith into action by stepping out and offering to pray with someone for healing. You believe that God wants every human being to know him personally, but you can put that belief into practice by sharing with a struggling coworker how much you’ve experienced God’s love and mercy in your life.

God offers us chances to “ride the bike” of our faith every day and throughout our lives. As we learn to “hop on”—by taking advantage of opportunities to exercise our faith more and more—we find that it grows even stronger. Not only that, but we even learn to enjoy the ride!

“Holy Spirit, help me to ride through life with faith!”

 

Thứ Sáu ngày 18.02.2022
Suy niệm: Gc 2, 14-24. 26

Bạn thấy đó đức tin hợp tác với hành động (Gc 2,22)

Hãy tưởng tượng bạn tặng một chiếc xe đạp cho con gái của bạn vào ngày sinh nhật của nó, nhưng nó không bao giờ mang nó ra ngoài để đi. Cô ấy đã nhận được món quà là chiếc xe đạp, nhưng vì cô ấy chưa đi xe đạp nên cô ấy không sử dụng nó đúng mục đích. Theo một nghĩa nào đó, cô ấy chưa trải nghiệm thế nào là chiếc xe đạp. Cô ấy cũng chưa trải qua đó là món quà mà bạn muốn tặng cho cô ấy. 

Ở một khía cạnh nào đó, niềm tin giống như chiếc xe đạp này. Đó là một món quà mà mỗi chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa và nó trở nên sống động hoàn toàn và đáp ứng mục đích đã định khi chúng ta đưa nó vào hành động. Đây là điều mà thánh Giacôbê đang cố gắng đạt được trong bài đọc một hôm nay. Ngài nói với chúng ta rằng “đức tin không có hành động” – một số bằng chứng cho thấy những gì chúng ta tin đang được thực thi và tồn tại – “là vô ích” (Gc 2,20). 

Như chúng ta biết từ kinh nghiệm, đặt niềm tin vào hành động đôi khi có thể cảm thấy như thể chúng ta đang đạp xe lên một ngọn núi dốc! Thật đơn giản hơn nhiều khi nói rằng chúng ta tin tưởng và để điều đó xảy ra. Nhưng điều đó có thể khiến đức tin của chúng ta trở thành một chuyện riêng tư, điều chỉ giữa chúng ta và Thiên Chúa. Nó không nhất thiết phải là thứ mà người khác có thể thấy tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của chúng ta hoặc trong cuộc sống của những người chúng ta gặp gỡ hằng ngày. 

Vậy làm thế nào Thiên Chúa có thể yêu cầu bạn làm cho đức tin của bạn tích cực hơn? Thánh Giacôbê dùng ví dụ về việc cung cấp thức ăn và quần áo cho những người cần đến (2,15-16). Đó là một cách, nhưng cũng có nhiều cách khác. Bạn đã tin rằng Thiên Chúa có thể chữa lành người bệnh, nhưng bạn có thể đặt niềm tin của mình vào hành động bằng cách bước ra ngoài và đề nghị cầu nguyện với ai đó để được chữa lành. Bạn tin rằng Thiên Chúa muốn mỗi con người biết về Ngài, nhưng bạn có thể thực hiện niềm tin đó bằng cách chia sẻ với một đồng nghiệp đang gặp khó khăn về việc bạn đã trải qua tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa như thế nào trong cuộc sống của mình.

Thiên Chúa ban cho chúng ta cơ hội để “đạp chiếc xe” đức tin của mình mỗi ngày và trong suốt cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta học cách “bước tiếp” – bằng cách tận dụng các cơ hội để thực hiện đức tin của mình ngày càng nhiều – chúng ta thấy rằng đức tin đó ngày càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ vậy, chúng ta thậm chí còn học cách tận hưởng việc đạp xe!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con vượt qua cuộc sống với đức tin!

Comments are closed.

phone-icon