Even now… Suy niệm theo The WAU Thứ Tư Lễ tro (02.03.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – March 2022

Ash Wednesday March 2nd 2022
Meditation: Joel 2, 12-18

Even now… (Joel 2: 12)

Here we are at the beginning of Lent, and the first words we hear are immediate, even urgent: “Even now, says the Lord, return to me” (Joel 2:12).

Joel’s words are a reminder to us that Lent is an entire forty days of “now.” Every day during this season, you can return to the Lord. Not later, but now. You can make plans to fast or to spend more time in prayer or to give to those in need. Not sometime in the future, but now. There’s a wide-open feeling about Lent because God is offering you a fresh start. A new opportunity to draw closer to him. Another chance to put your love for him into action.

And if you stumble? If you sleep through the time you had set aside to pray or absentmindedly eat meat on a Friday or put off your plans to serve lunches at the local shelter? Every day is another now, another opportunity to start again. God’s mercies are new every morning (Lamentations 3:22-23). If one day is discouraging, the next one can be better because the Lord is “gracious and merciful.” He is “slow to anger, rich in kindness” (Joel 2:13). He will pour out his mercy and strength and joy on you, now, as you return to him with repentance, trust, and humility.

That’s why Lent is such a blessed season. You have the opportunity each and every day to return to the Lord, to get to know him more, to learn how to better love the people around you. When you love and commit yourself to him, he fills you with his love and grace. You do your best, and even when you fall, he takes you back and gives you a fresh start. His life can grow in you more and more every day as you get closer to Easter.

It’s Ash Wednesday, the start of Lent. So make a plan and return to the Lord. Even now.

“Jesus, I want to use every day this Lent to grow closer to you. Help me return to you now.”

Thứ Tư Lễ tro ngày 02.03.2022
Suy niệm: Ge 2, 12-18

Ngay bây giờ… (Ge 2,12)

Hôm nay chúng ta đang bắt đầu Mùa Chay, và những lời đầu tiên chúng ta nghe thấy là ngay lập tức, thậm chí khẩn cấp: “Ngay bây giờ, Chúa đã phán, hãy trở lại với Ta” (Ge 2,12).

Những lời của ngôn sứ Giôen là một lời nhắc nhở chúng ta rằng Mùa Chay là bốn mươi ngày của “bây giờ”. Mỗi ngày trong suốt mùa Chay này, bạn có thể trở về với Chúa. Không phải sau này, mà là bây giờ. Bạn có thể lập kế hoạch ăn chay hoặc dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện hoặc để cho những người khó khăn. Không phải lúc nào đó trong tương lai, mà là bây giờ. Có một cảm giác rộng mở về Mùa Chay vì Thiên Chúa đang ban cho bạn một khởi đầu mới. Một cơ hội mới để đến gần Ngài hơn. Một cơ hội khác để thể hiện tình yêu của bạn dành cho Ngài.

Và nếu bạn vấp ngã? Nếu bạn ngủ quên trong khoảng thời gian bạn đã dành ra để cầu nguyện hoặc lơ đễnh ăn thịt vào ngày thứ Sáu hoặc gác lại kế hoạch phục vụ bữa trưa tại nhà từ thiện địa phương? Mỗi ngày bây giờ là một khác, một cơ hội khác để bắt đầu lại. Sự nhân từ của Thiên Chúa là mới vào mỗi buổi sáng (Ac 3,22-23). Nếu một ngày làm bạn nản lòng, ngày tiếp theo có thể tốt hơn vì Chúa thì “nhân từ và giàu lòng thương xót”. Ngài “chậm giận, giàu lòng khoan dung” (Ge 2,13). Giờ đây, Ngài sẽ đổ lòng thương xót, sức mạnh và niềm vui lên bạn khi bạn trở lại với Ngài với lòng ăn năn, tin cậy và khiêm nhường.

Đó là lý do tại sao Mùa Chay là một mùa hồng phúc. Bạn có cơ hội mỗi ngày để trở lại với Chúa, để hiểu biết về Ngài nhiều hơn, để học cách yêu thương những người xung quanh bạn tốt hơn. Khi bạn yêu và cam kết với Ngài, Ngài sẽ lấp đầy bạn bằng tình yêu và ơn sủng của mình. Bạn cố gắng hết sức, và ngay cả khi bạn gục ngã, Ngài sẽ đưa bạn trở lại và cho bạn một khởi đầu mới. Sự sống của Ngài có thể lớn dần lên trong bạn mỗi ngày khi bạn đến gần Lễ Phục Sinh.

Đây là Thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay. Vì vậy, hãy lập kế hoạch và trở về với Chúa. Ngay bây giờ.

Lạy Chúa Giêsu, con muốn dùng mỗi ngày Mùa Chay này để đến gần Chúa hơn. Xin giúp con trở về với Chúa ngay bây giờ.


02.03.2022

Suy niệm Tin mừng theo: WAU

Mt 6, 1-6.16-18
Cha anh em, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho anh em (Mt 6,4.6)

Đôi khi chẳng phải Mùa Chay giống như chương trình đào tạo đó sao? Cầu nguyện, ăn chay, bố thí – tất cả đều đòi hỏi sự hy sinh và nỗ lực. Tất nhiên, chúng ta thực hiện những thực hành này vì chúng ta muốn làm vui lòng Thiên Chúa (và có thể giảm một vài kílô!). Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn hứa những phần thưởng lớn hơn nữa; Ngài nói rằng Cha của Ngài sẽ “trả ơn” cho chúng ta vì bất cứ hy sinh nào mà chúng ta đã làm (Mt 6,4.6). Cụ thể như thế nào?

Hãy bắt đầu bằng cầu nguyện. Thiên Chúa muốn bạn cảm nghiệm sự tốt lành của Ngài trong Mùa Chay này, và điều đó chủ yếu xảy ra khi bạn dành thời gian cầu nguyện với Ngài. Vì vậy, hãy thử tham dự thánh lễ hằng ngày, giờ chầu, hoặc tĩnh tâm Mùa Chay này. Đọc một cuốn sách thiêng liêng mới hoặc cầu nguyện qua một trong các sách Phúc âm trong sáu tuần tới. Hãy cố gắng khắc phục thời gian này để mở lòng mình với Thiên Chúa để Ngài có thể bày tỏ bản thân Ngài với bạn.

Ăn chay có thể khó khăn, nhưng khi bạn nhịn ăn, bạn dành chỗ cho Thiên Chúa. Mỗi khi bạn kiềm chế mình trước món tráng miệng đó, bạn đang trút bỏ ham muốn của mình và cầu xin Thiên Chúa cho bạn no thỏa. Mỗi khi rời khỏi màn hình một buổi tối, bạn đang cho Ngài cơ hội nói chuyện với bạn.

Và bố thí thì sao? Nó không chỉ mang bạn đến gần hơn với những người có nhu cầu; nó dạy cho bạn sự từ bỏ. Bạn càng có thể tách mình ra khỏi của cải vật chất để làm phúc cho người khác, bạn càng khám phá ra rằng bạn được dựng nên cho Thiên Chúa. Bạn nhận ra rằng cuộc sống và hạnh phúc của bạn không phụ thuộc vào những thứ mà tiền có thể mua được.

Giống như bất kỳ chương trình đào tạo nào, Mùa Chay có vẻ dài và khó. Ngay cả những hy sinh nhỏ cũng có thể khiến chúng ta suy sụp theo thời gian. Nhưng bất cứ điều gì bạn quyết định làm, hãy biết rằng Thiên Chúa nhân từ sẽ “trả ơn” bạn bằng sự hiện diện của Ngài, bằng tình yêu của Ngài và bằng ân sủng của Ngài.

Lạy Chúa, xin giúp con cảm nghiệm nhiều hơn các ơn lành của Chúa trong Mùa Chay này.

Comments are closed.

phone-icon