God’s kingdom has come upon you – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 24.3.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Thursday (March 24)
“God’s kingdom has come upon you”

Gospel Reading: Luke 11:14-23

14 Now he was casting out a demon that was dumb; when the demon had gone out, the dumb man spoke, and the people marveled. 15 But some of them said, “He casts out demons by Beelzebul, the prince of demons”; 16 while others, to test him, sought from him a sign from heaven. 17 But he, knowing their thoughts, said to them, “Every kingdom divided against itself is laid waste, and a divided household falls. 18 And if Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out demons by Beelzebul. 19 And if I cast out demons by Beelzebul, by whom do your sons cast them out? Therefore they shall be your judges. 20 But if it is by the finger of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. 21 When a strong man, fully armed, guards his own palace, his goods are in peace; 22 but when one stronger than he assails him and overcomes him, he takes away his armor in which he trusted, and divides his spoil. 23 He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters.

Thứ Năm ngày 24.3.2022
Triều đại của Thiên Chúa đã đến gần anh em
Lc 11,14-23

 14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.”16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? … bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn.22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.

Meditation: What is the best protection which brings lasting security to our lives? Scripture tells us that true peace and security come to those who trust in God and obey his word. “Obey my voice and walk in all the way that I command you, that it may be well with you” (Jeremiah 7:23). The struggle between choosing to do good or evil, yielding to my will or God’s will, God’s way or my way, cannot be won by human strength or will-power alone. Our enemy, the devil, conspires with the “world” (whatever is opposed to God and his truth and righteousness) and our “flesh” (whatever inclines us to yield to hurtful desires and wrongdoing), to draw us away from the peace, joy, and security which God provides for those who put their trust in him.

Peter the Apostles tells us, Our adversary, the devil prowls the earth seeking the ruin of souls (1 Peter 5:8-9). The devil is opposed to God and he seeks to draw us away from God’s plan and will for our lives. God offers us grace (his merciful help and strength) and protection (from Satan’s lies and deception) if we are willing to obey his word and resist the devil’s lies and temptations. Because you have made the Lord your refuge, the Most High your habitation, no evil shall befall you, no scourge come near your tent. For he will give his angels charge of you to guard you in all your ways (Psalm 91:9-11). The Lord offers us the peace and security of his kingdom which lasts forever and which no other power can overcome.

God’s kingdom brings healing and freedom from the destructive forces of sin and Satan

Jesus’ numerous exorcisms brought freedom to many who were troubled and oppressed by the work of evil spirits. Jesus himself encountered personal opposition and battled with Satan when he was put to the test in the wilderness just before his public ministry (Luke 4:1-13). He overcame the evil one through his obedience to the will of his Father. Some of the Jewish leaders reacted vehemently to Jesus’ healings and exorcisms and they opposed him with malicious slander. How could he get the power and authority to release individuals from Satan’s power? They assumed that he had to be in league with Satan. They attributed his power to Satan rather than to God.

Jesus answers their charge with two arguments. There were many exorcists among the Jews in Jesus’ time. So Jesus retorted by saying that they also incriminate their own kin who cast out demons. If they condemn Jesus they also condemn themselves. In his second argument he asserts that no kingdom divided against itself can survive for long? We have witnessed enough civil wars in our own time to prove the destructive force at work here for the annihilation of whole peoples and their land. If Satan lends his power against his own forces then he is finished. How can a strong person be defeated except by someone who is stronger? Jesus asserted his power and authority to cast out demons as a clear demonstration of the reign of God.

Jesus’ reference to the finger of God points back to Moses’ confrontation with Pharoah and his magicians who represented Satan and the kingdom of darkness (see Exodus 8:19). Jesus claims to be carrying on the tradition of Moses whose miracles freed the Israelites from bondage by the finger of God. God’s power is clearly at work in the exorcisms which Jesus performed and they give evidence that God’s kingdom has come.

Is Jesus the Master of your life? 

Jesus makes it clear that there are no neutral parties. We are either for Jesus or against him, for the kingdom of God or against it. There are two kingdoms in opposition to one another – the kingdom of God and the kingdom of darkness under the rule of Satan. If we disobey God’s word, we open to door to the power of sin and Satan in our lives. If you want to live in freedom from sin and Satan, then your “house” – your life and possessions (all that you rely upon for livelihood, peace, and security) – must be occupied by Jesus where he is enthroned as Lord and Savior. Is the Lord Jesus the Master of your home, heart, mind, and will?

 

“O Lord, our God, grant us, we beseech you, patience in troubles, humility in comforts, constancy in temptations, and victory over all our spiritual foes. Grant us sorrow for our sins, thankfulness for your benefits, fear of your judgment, love of your mercies, and mindfulness of your presence; now and for ever.”  (Prayer by John Cosin)

Suy niệm: Sự bảo vệ tốt nhất đem lại sự an toàn mãi mãi cho cuộc đời bạn là gì? Kinh thánh nói với chúng ta rằng bình an và  sự an toàn đích thật đến với những ai trông cậy vào Thiên Chúa và vâng phục lời Người. “Hãy nghe tiếng Ta và bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc” (Gr 7,23). Sự giằng co giữa việc chọn lựa làm điều tốt hay điều xấu, việc nhân nhượng giữa ý tôi hay Chúa, đường lối của Chúa hay đường lối của tôi, không thể bị thu phục bởi sức mạnh loài người hay đơn độc bởi sức mạnh của ý chí. Ma quỷ, kẻ thù của chúng ta hiệp sức với thế gian (bất cứ điều gì chống lại Thiên Chúa, chân lý và sự công chính của Người) và xác thịt của chúng ta (những gì lôi kéo chúng ta nhượng bộ trước những ước muốn và việc làm sai trái nguy hại), kéo chúng ta ra khỏi sự bình an, niềm vui, và an bình mà Thiên Chúa ban cho những ai đặt tin cậy nơi Người.

Thánh Phêrô tông đồ nói với chúng ta “Ma quỷ, thù địch của chúng ta, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm cách làm hại các linh hồn” (1Pr 5,8-9). Ma quỷ chống lại Thiên Chúa và tìm cách lôi kéo chúng ta ra khỏi kế hoạch và ý muốn của Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn sủng (sự trợ giúp thương xót và sức mạnh của Người) và sự bảo vệ (khỏi sự lừa dối và mưu chước của Satan) nếu chúng ta vui lòng vâng phục lời Người và chống lại sự lừa dối và cám dỗ của ma quỷ. Bởi vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn, có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân. Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà. Bởi chưng Người truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường (Tv 91,9-11). Chúa ban cho chúng ta bình an và yên ổn vương quốc của Người, sẽ tồn tại đời đời và không sức mạnh có thể thắng được.

Vương quốc TC đem lại sự chữa lành và giải thoát khỏi sức mạnh hủy diệt của tội lỗi và Satan

Vô số lần trừ quỷ của Đức Giêsu mang lại sự giải thoát cho nhiều người bị khổ sở và áp lực bởi công việc của các thần dữ. Chính Đức Giêsu đã đương đầu với phe đối lập và chiến đấu với Satan khi Ngài chịu thử thách trong hoang địa, ngay trước khi sứ mệnh công khai của Ngài. Ngài đã chế ngự ác thần qua sự vâng phục thánh ý Cha. Vài người lãnh đạo Do thái phản ứng kịch liệt đối với những lần chữa lành và trừ quỷ của Đức Giêsu và họï chống đối Ngài với sự phỉ báng độc ác. Làm thế nào Đức Giêsu có thể có quyền năng để giải thoát người ta khỏi ảnh hưởng và kiểm soát của Satan? Họ cho rằng Ngài thông đồng với Satan. Họ cho rằng quyền lực của Satan hơn quyền lực của Thiên Chúa.

Đức Giêsu trả lời sự buộc tội của họ với hai cuộc tranh luận. Vào thời Đức Giêsu có rất nhiều người trừ quỷ ở Palestine. Cho nên Đức Giêsu vặn lại họ bằng cách nói rằng họ cũng đổ tội cho người họ hàng của mình, người đã trừ quỷ. Nếu họ kết tội Đức Giêsu, thì họ cũng kết tội chính họ. Trong cuộc tranh cãi thứ hai, Đức Giêsu quả quyết rằng không có vương quốc nào chia rẽ chính mình lại có thể tồn tại lâu dài được. Chúng ta đã chứng kiến rất rõ về những cuộc nội chiến trong thời đại của mình để chứng minh sức tàn phá ở đây về sự hủy hoại toàn bộ dân tộc và quê hương của mình. Nếu Satan lấy quyền lực của mình để chống lại những lực lượng của chính mình thì hắn đã tàn. Làm thế nào một người khỏe mạnh bị đánh bại nếu không phải bởi một người mạnh hơn sao? Đức Giêsu quả quyết sức mạnh và uy quyền của Ngài xua đuổi ma quỷ là dấu chỉ rõ ràng về triều đại của Thiên Chúa.

Sự ám chỉ của Đức Giêsu về ngón tay Thiên Chúa nhắc lại sự đương đầu của Môisen với vua Pharoah và các nhà phù thủy, những kẻ đã đại diện cho Satan và vương quốc tối tăm (Xh 8,19). Đức Giêsu tuyên bố Ngài đang đi theo truyền thống của Môisen, người có những phép lạ giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ bởi ngón tay của Thiên Chúa. Sức mạnh của Thiên Chúa rõ ràng được bày tỏ trong những lần trừ quỷ, mà Đức Giêsu thực hiện và chúng đưa ra bằng chứng rằng vương quốc của Chúa đã đến.

Đức Giêsu có phải là Chủ cuộc đời bạn không?

Đức Giêsu tuyên bố dứt khoát rằng không có phe trung lập. Một là chúng ta ủng hộ Chúa Giêsu, hai là chống đối Người, ủng hộ vương quốc của Thiên Chúa hay chống đối nó. Có hai vương quốc đối lập nhau – vương quốc của Thiên Chúa và vương quốc của bóng tối dưới sự thống trị của Satan. Nếu chúng ta không vâng phục lời Chúa, chúng ta mở cửa cho quyền lực của tội lỗi và Satan vào cuộc đời mình. Nếu chúng ta muốn sống trong sự giải thoát khỏi tội lỗi và Satan, thì căn nhà của chúng ta (cuộc đời chúng ta và tất cả những gì chúng ta có) phải được Đức Giêsu ngự trị, nơi Ngài được tôn phong làm Chúa và làm Đấng cứu độ. Chúa Giêsu có phải là Chủ nhà cửa, linh hồn, lý trí, và ý chí của bạn không?

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con cầu xin Chúa ban ơn cho chúng con biết kiên nhẫn trong phiền muộn, khiêm tốn trong sự sung túc, kiên định trong những cám dỗ, và chiến thắng trên tất cả những kẻ thù thiêng liêng. Xin ban ơn cho chúng con biết đau buồn vì những tội lỗi của mình, cảm tạ về những ơn lành của Chúa, sợ hãi sự xét xử của Chúa, yêu thích lòng thương xót của Chúa, và ý thức về sự hiện diện của Chúa; bây giờ và mãi mãi.” (Lời cầu nguyện của John Cosin)

Comments are closed.

phone-icon